obstoječe vode zakoličiti in jih po potrebi ustrezno zaščititi. (5) Za posege na parcele, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti služnosti lastnikov parcel. 12 . člen (kanalizacijsko omrežje) (1) Sanitarna kanalizacija bo potekala gravitacijsko po dovoznih cestah (kanali S1, S2, S2a – PVC DN 250 mm) v smeri proti SV delu naselja do črpališča. Črpališče bo prečrpavalo komunalno odpadno vodo preko tlačnega cevovoda (kanal S-tlačni vod - PEHD DN 150 mm) v obstoječo javno kanalizacijo PVC DN 250 mm, ki poteka v tankovski cesti. (2)Na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode bodo priključene komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov (hišni priključki - PVC cevi DN 150 mm). Priključki iz kletnih etaž, ki so na nižjem nivoju kot teren nad javnim kanalom na mestu priključka morajo biti izvedeni s črpališčem. (3) Odvod padavinske odpadne vode z dovoznih cest je predviden preko cestnih požiralnikov, opremljenih z lovilcem olj in bencina, povezanih s ponikovalnicami, ki so locirane izven voznih površin. (4) Padavinske vode iz zunanjih parkirnih površin objektov se bo prav tako ponikalo na parceli objekta preko lovilcev olj. Čiste padavinske vode iz streh objektov je potrebno preko peskolovov speljati v ponikovalnice. 13. člen (vodovodno omrežje) (1) Vodovod PE 110 mm se zgradi s priključkom na obstoječ sekundarni vodovod PE 110 mm visoke cone, ki poteka v cestnem telesu Notranjske ceste. Potek trase od priključka pa do ureditvenega območja se določi glede na tehnične možnosti in možnosti pridobitve soglasij lastnikov prizadetih zemljišč. (2) Notranji razvod bo potekal po trasi dovoznih cest 1 in 2 s priključki za posamezno stanovanjsko enoto. 14. člen (plinovodno omrežje) (1) Objekti bodo za ogrevanje in kuho uporabljali energent propan butan. Sistem je zasnovan s skupno plinsko postajo, ki se nahaja na zahodnem delu ureditvenega območja in notranjim zemeljskim razvodom do objektov v trasi dovoznih cest 1 in 2. (2) Ko se bo stanovanjsko območje »Gabrče« opremljalo z mestnim plinovodnim omrežjem, se zagotovi tudi povezava na plinovodno omrežje območja naselja »Gabrče 3«. 15. člen (elektroenergetsko omrežje) (1) Predvidena je rekonstrukcija obstoječe TP ob Notranjski cesti ter povezava le-te z ureditvenim območjem z nizkonapetostnim kabelskim vodov. Potek trase od TP do območja lokacijskega načrta se določi glede na tehnične možnosti in možnosti pridobitve soglasij lastnikov prizadetih zemljišč. (2) Notranji razvod na ureditvenem območju se izvede podzemno v kabelski kanalizaciji v trasi dovoznih cest 1 in 2. 16. člen (telekomunikacijsko omrežje) (1) Predviden je razvod telekomunikacijskega omrežja in kabelske televizije v kabelski kanalizaciji z navezavo na obstoječe omrežje na Notranjski cesti. Potek trase od priključka do ureditvenega območja se določi glede na tehnične možnosti in možnosti pridobitve soglasij lastnikov prizadetih zemljišč. (2) Notranji razvod na ureditvenem območju se izvede podzemno v kabelski kanalizaciji v trasi dovoznih cest 1 in 2. 17. člen (javna razsvetljava) Predvidena je javna razsvetljava dovoznih cest 1 in 2 z razvodom podzemnega omrežja in napajanjem iz rekonstruirane transformatorske postaje ob Notranjski cesti. 18. člen (javna higiena) (1)Na zahodni strani tankovske ceste bo nameščen ekološki otok, ki ima dostop s ceste 3 - servisne ceste oz. servisne ploščadi dimenzij 13,5 x 3,5 m, ki je namenjena servisnim vozilom. (2)Vsaka stanovanjska enota bo imela dva manjša smetnjaka (90 l) za biološke in mešane odpadke, ki ju v času odvoza postavi na rob ceste 1. Za objekte ob cesti 2 pa se bodo skupni zabojniki (3 x 500 l) nahajali na začetnem ovinku dovozne ceste 2. VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 19. člen (varstvo tal) Gradbišče mora biti omejeno na ureditveno območje lokacijskega načrta. 20. člen (varstvo voda in podtalnice) (1) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. (2) Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno ustrezno krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih površin. (3) Padavinsko odpadno vodo je potrebno odvajati v javno kanalizacijo ali neškodljivo ponikati v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96). Komunalno odpadno vodo je potrebno odvajati v javno kanalizacijo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02 in 50/04). 21. člen (varstvo zraka) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka: - zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih, - preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča. 22. člen (varstvo pred hrupom) (1) V območju urejanja ni predvidenih storitev, ki bi imele večje zahtevnosti obremenitve s hrupom kot je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95). (2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za II. območje varovanja pred hrupom. (3) V območju lokacijskega načrta je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 29/86, Ur. l. RS, št. 23/93, 29/95, 45/95 in 44/96), Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 44/96) in Odlok o varstvu pred hrupom v Občini Vrhnika (Uradne objave NČ, št. 309/04). (4) V bližini ureditvenega območja se nahaja vojaško vadbišče Tičnica, ki je namenjeno usposabljanju Slovenske vojske. Hrup se lahko pojavi zaradi prometa vojaških vozil po tankovski cesti ter vaj na vojaškem vadbišču. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo priporoča postavitev protihrupnih ograj ali nasipov na obrobju območja urejanja. 23. člen (ohranjanje narave) Na obravnavanem območju skladno z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno izvajati posebnih varstvenih ukrepov. Potrebno je upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva narave. 24. člen (varstvo kulturne dediščine) Na obravnavanem območju skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ni potrebno izvajati posebnih varstvenih ukrepov. Potrebno je upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva kulturne dediščine. VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 25. člen (1) Za potrebe požarne vode bo v območju zgrajeno hidrantno omrežje z osmimi nadzemnimi hidranti. (2) S prostorskimi, gradbenimi in tehničnimi ukrepi je potrebno zagotoviti: - pogoje za varen umik Ijudi, živali in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države), - potrebne odmike med objekti ali potrebno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami), - prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču), - vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur. l. SFRJ, št. 30/91). VIII. NAČRT PARCELACIJE 26. člen (načrt parcelacije) Elementi parcelacije in zakoličbe objektov so razvidni iz kartografskega dela lokacijskega načrta, list 9: »Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo in faznost izvedbe« ter obrazložitve lokacijskega načrta. 27. člen (javno dobro) Javno dobro predstavljajo površine notranjih cest 1, 2, 3 (JP1), površina tankovske ceste z zelenimi površinami (JP2) ter servisne površine - ekološki otok (JP3). IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA 28. člen (etapnost) Prostorske ureditve po tem načrtu se izvajajo v štirih fazah: - I. faza: višinska regulacija, izvedba dovoznih cest (1, 2 in 3) in komunalne opreme znotraj ureditvenega območja ter z navezavami na obstoječa omrežja na Notranjski cesti (elektroomrežje, javni vodovod, telekomunikacije), - II. faza: gradnja stanovanjskih objektov, pomožnih objektov, ureditev GP (GP1-45, objekti P1-45) in ureditev otroškega igrišča, - III. faza: rekonstrukcija tankovske ceste se izvede pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prvi objekt, - IV. faza: gradnja stanovanjskih objektov, pomožnih objektov in ureditev GP (GP46-49, objekti V14). II. in IV. faza se lahko združita. 29. člen (obveznosti investitorja in izvajalcev) (1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da sta čim manj moteča ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. (2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi: - izdelati načrt ureditve gradbišča, - promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju, - promet v času gradnje naj poteka po tankovski cesti do Stare Vrhnike in naprej po Robovi cesti do Tržaške ceste in obratno, - zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč, - zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji, - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe, - za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom. (3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta. (4) Vsak investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav na podlagi tega lokacijskega načrta in projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj. 30. člen (dovoljena odstopanja) (1) Tolerance za vse gabarite stanovanjskih in garažnih objektov so do 1,0 m, za frčade pa 30 cm, ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični pogoji. Tolerance za stanovanjske objekte so možne v smeri, kjer odmik od parcelne meje ostaja večji od 4,0 m. (2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih v primeru ustreznejših tehničnih rešitev, ob pogoju, da so le-te še usklajene z načrtovano prostorsko ureditvijo. (3) Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo. (4) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dovoljeni odmiki parcelnih mej od načrta parcelacije OLN za največ 2,5 m, ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični pogoji. 31. člen (nadzor) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. X. KOMUNALNI PRISPEVEK 32. člen (obračunski stroški) (1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom september 2006, številka projekta 6117. (2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku: - v območju OLN Gabrče 3 je vsota gradbenih parcel vseh načrtovanih objektov 16.529,2 m2, vsota neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah pa 9.962,7 m2; - v območju V2S/2 – 2a/4 je vsota gradbenih parcel načrtovanih objektov 20.798 m2, vsota neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah pa 6.041,8 m2. (3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji: - skupni obračunski stroški, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka, znašajo na dan 31. 8. 2006 za vso komunalno infrastrukturo 1.133.536,55 EUR (271.640.698,84 SIT), od tega za novo komunalno infrastrukturo 1.058.022,28 EUR (253.544.459,18 SIT) in za obstoječo komunalno infrastrukturo 75.514,27 EUR (18.096.239,66 SIT); - obračunsko območje za cestno omrežje v območju OLN Gabrče 3, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, omrežje javne razsvetljave in ureditev javnih površin je ureditveno območje OLN Gabrče 3. Investitorji v območju OLN Gabrče 3 so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju; - celoten strošek investicije za rekonstrukcijo Tankovske ceste znaša 214.776,28 EUR (51.468.987,00 SIT); - obračunsko območje za rekonstrukcijo Tankovske ceste sta območje OLN Gabrče 3 v 60 % deležu (kar znaša 128.865,77 EUR (30.881.392,00 SIT)) in območje V2S/2 – 2a/4 v 40 % deležu (kar znaša 85.910,51 EUR (20.587.595,00 SIT)). Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v tem območju so investitorji gradnje v teh območjih; - za ureditev Tankovske ceste mora občina Vrhnika zagotoviti drugi vir financiranja v višini 85.970,51 EUR (20.587.594,62 SIT), ki predstavlja delež območja V2S/2 – 2a/4 pri rekonstrukciji Tankovske ceste. Drugi vir so lahko plačani komunalni prispevki v območju V2S/2 – 2a/4 po tem programu opremljanja; -podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5 : 0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni; -v komunalnem prispevku za območje OLN Gabrče 3 so vključeni stroški za del rekonstrukcije Tankovske ceste, cestno omrežje v območju OLN Gabrče 3, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, omrežje javne razsvetljave in ureditev javnih površin; -v komunalnem prispevku za območje V2S/2 – 2a/4 je vključen strošek za del rekonstrukcije Tankovske ceste. Za gradnjo v območju V2S/2 – 2a/4 je treba plačati še preostali del komunalnega prispevka za ostalo komunalno infrastrukturo po določilih odloka o komunalnem prispevku (Naš časopis, št. 304/2004 Vrhnika); -stroški opremljanja m2 gradbene parcele z vso komunalno infrastrukturo v območju OLN Gabrče 3 je 68,58 EUR/m2 (16.434,51 SIT/ m2), stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine z vso komunalno infrastrukturo v območju OLN Gabrče 3 pa je 113,78 EUR/m2 (27.266,24 SIT/m2); -stroški opremljanja m2 gradbene parcele zaradi rekonstrukcije Tankovske ceste v območju V2S/2 – 2a/4 je 4,13 EUR/m2 (989,71 SIT/m2), stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine zaradi rekonstrukcije Tankovske ceste v območju V2S/2 – 2a/4 pa je 14,22 EUR/m2 (3.407,68 SIT/m2); -stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oz. njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«; -vsi stroški v odloku navedeni v EUR brez DDV. (4)V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo. 33. člen (pogodba) (1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo med občino in investitorjem lahko preda investitorju oz. zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju. (2) Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi v urbanistično pogodbo oz. pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora. (3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. (4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače oziroma če poseben sklep Občinskega sveta Občine Vrhnika ne določa poračuna medsebojnih obveznosti, se le-ta opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca. XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA 34. člen Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se ureditveno območje ureja s prostorskim redom občine. XII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ 35. člen Za izvedbo prostorske ureditve ni predpisanih rokov. Zemljišča so že pridobljena. XIII. KONČNE DOLOČBE 36. člen (vpogled) Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo. 37. člen (uveljavitev) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis. Št. 350-05-10/2005 (5-08) Vrhnika, dne 16. 3. 2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar l.r. Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 (Uradni list RS, št. 28/04), tretjega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 2. seji, dne 1. 2. 2007 sprejel SKLEP o spremembi sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Vrhnika 1. člen Sklep o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Vrhnika se spremeni tako, da se v 3. členu besedilo » 8 članov« spremeni v besedilo »7 članov«. V 3. členu se črta 1. alineo. 2. člen Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis. Številka: 220-3/2005 (2-01) Datum: 2. 2. 2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan RIHAR

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zakoličiti zakoličiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
potrebi potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaščititi zaščititi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
posege poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
12 12 glavni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kanalizacijsko kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Sanitarna sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
gravitacijsko gravitacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kanali kanal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
S1 S1 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S2 s2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S2a s2e samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
PVC PVC samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
DN dn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
250 250 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
smeri smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
proti proti predlog; dajalnik
SV SV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
naselja naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
črpališča črpališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Črpališče črpališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prečrpavalo prečrpavati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
odpadno odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
preko preko predlog; rodilnik
tlačnega tlačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
cevovoda cevovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S S samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tlačni tlačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vod vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PEHD PEHD samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
DN dn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
150 150 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PVC PVC samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DN dn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
250 250 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
tankovski tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
priključene priključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
hišni hišen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
priključki priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
PVC PVC samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cevi cev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
DN DN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
150 150 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Priključki priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kletnih kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
etaž etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
nižjem nizek splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
nivoju nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
teren teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nad nad predlog; orodnik
javnim javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
kanalom kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
izvedeni izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
črpališčem črpališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Odvod odvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predviden predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
preko preko predlog; rodilnik
cestnih cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
požiralnikov požiralnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
opremljenih opremljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
lovilcem lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
bencina bencin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
ponikovalnicami ponikovalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
locirane lociran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
izven izven predlog; rodilnik
voznih vozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ponikalo ponikati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
preko preko predlog; rodilnik
lovilcev lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Čiste čist splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
streh streha samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
preko preko predlog; rodilnik
peskolovov peskolov samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
speljati speljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
ponikovalnice ponikovalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PE PE samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zgradi zgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
obstoječ obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
sekundarni sekundaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
PE PE samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
visoke visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
cone cona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
telesu telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Notranjske notranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trase trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
do do predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pridobitve pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
soglasij soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Notranji notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razvod razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potekal potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
po po predlog; mestnik
trasi trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
priključki priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
posamezno posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
enoto enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
plinovodno plinovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
ogrevanje ogrevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
kuho kuha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uporabljali uporabljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
energent energent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
propan propan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
butan butan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zasnovan zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
skupno skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
plinsko plinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
postajo postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nahaja nahajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
zahodnem zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
notranjim notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
zemeljskim zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
razvodom razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
do do predlog; rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
trasi trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opremljalo opremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
z z predlog; orodnik
mestnim mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
plinovodnim plinovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
omrežjem omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zagotovi zagotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
povezava povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
plinovodno plinovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
naselja naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
elektroenergetsko elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
rekonstrukcija rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
TP tp samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
Notranjski notranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
povezava povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
le le členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
ureditvenim ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
območjem območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
z z predlog; orodnik
nizkonapetostnim nizkonapetosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
kabelskim kabelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trase trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
TP tp splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pridobitve pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
soglasij soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Notranji notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razvod razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kabelski kabelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kanalizaciji kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
trasi trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predviden predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvod razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
telekomunikacijskega telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kabelske kabelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
televizije televizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kabelski kabelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kanalizaciji kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
navezavo navezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
Notranjski notranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trase trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pridobitve pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
soglasij soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Notranji notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razvod razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kabelski kabelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kanalizaciji kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
trasi trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
razvodom razvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
podzemnega podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
napajanjem napajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
iz iz predlog; rodilnik
rekonstruirane rekonstruiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
Notranjski notranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
higiena higiena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
zahodni zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nameščen nameščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ekološki ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ploščadi ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
13,5 13,5 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3,5 3,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjena namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
servisnim servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, dajalnik
vozilom vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
stanovanjska stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enota enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imela imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, tožilnik
manjša majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
smetnjaka smetnjak samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, tožilnik
90 90 glavni števnik; arabski zapis
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
biološke biološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
mešane mešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
odpadke odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
odvoza odvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
postavi postaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
rob rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
objekte objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zabojniki zabojnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
500 500 glavni števnik; arabski zapis
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nahajali nahajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; mestnik
začetnem začeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
ovinku ovinek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dovozne dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
VI. VI. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
VAROVANJE varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OKOLJA okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
OHRANJANJE ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
NARAVE narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
KULTURNE kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DEDIŠČINE dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
TER ter priredni veznik
TRAJNOSTNO trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
RABO raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
NARAVNIH naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
DOBRIN dobrina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Gradbišče gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
omejeno omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
podtalnice podtalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
predvideti predvideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
gradbiščih gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
preprečeno preprečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
onesnaženje onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
voda vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
podtalnice podtalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nastalo nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
zaradi zaradi predlog; rodilnik
transporta transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
skladiščenja skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekočih tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
goriv gorivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nezgod nezgoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
usposobljenih usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
začasna začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
skladišča skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pretakališča pretakališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
goriv gorivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
maziv mazivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
zaščitena zaščiten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
možnostjo možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
izliva izliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
končani končan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odstranijo odstraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
postavljeni postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
provizoriji provizorij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
odstranijo odstraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ostanki ostanek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
začasnih začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
deponij deponija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Predvideti predvideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
krajinsko krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
protierozijsko protierozijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odpadno odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
odvajati odvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
neškodljivo neškodljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
ponikati ponikati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
določbami določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Uredbe uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
emisiji emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
onesnaževanja onesnaževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
35 35 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
Komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
odpadno odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
odvajati odvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Projektna projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odvajanja odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
čiščenja čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
usklajena usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
Pravilnikom pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
čiščenju čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
105 105 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
50 50 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Med med predlog; orodnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolžan dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zakonsko zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
regulativo regulativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
emisijskimi emisijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
normami norma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
pri pri predlog; mestnik
gradbeni gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mehanizaciji mehanizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
transportnih transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sredstvih sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prašenja prašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odkritih odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delov del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
trase trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vlaženje vlaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sipkih sipek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nezaščitenih nezaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
raznosa raznos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
materiala material samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
imele imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
večje velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, tožilnik
zahtevnosti zahtevnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
obremenitve obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
hrupu hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
naravnem naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
življenjskem življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
45 45 glavni števnik; arabski zapis
95 95 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
projektiranju projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
obratovanju obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
projektanti projektant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
maksimalnih maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
dovoljenih dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
ravneh raven samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
naravnem naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
bivalnem bivalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SRS SRS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
15 15 glavni števnik; arabski zapis
76 76 glavni števnik; arabski zapis
29 29 glavni števnik; arabski zapis
86 86 glavni števnik; arabski zapis
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
23 23 glavni števnik; arabski zapis
93 93 glavni števnik; arabski zapis
29 29 glavni števnik; arabski zapis
95 95 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
95 95 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
44 44 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
hrupu hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
naravnem naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
življenjskem življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
45 45 glavni števnik; arabski zapis
95 95 glavni števnik; arabski zapis
44 44 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uradne uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
objave objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
splošni prislov; nedoločena stopnja
št. št. okrajšava
309 309 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
bližini bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nahaja nahajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vojaško vojaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vadbišče vadbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Tičnica tičnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
usposabljanju usposabljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vojske vojska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Hrup hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pojavi pojaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zaradi zaradi predlog; rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vojaških vojaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vozil vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tankovski tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
vaj vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
vojaškem vojaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
vadbišču vadbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ministrstvo ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obrambo obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Direktorat direktorat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obrambne obramben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Sektor sektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
civilno civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
obrambo obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
priporoča priporočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
protihrupnih protihrupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ograj ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
nasipov nasip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obrobju obrobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
obravnavanem obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
Zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
posebnih poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
varstvenih varstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
obravnavanem obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
Zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
posebnih poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
varstvenih varstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VII. VII. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
OBRAMBO obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
TER ter priredni veznik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
PRED pred predlog; orodnik
NARAVNIMI naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
IN in priredni veznik
DRUGIMI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
NESREČAMI nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
požarne požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zgrajeno zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
osmimi osem glavni števnik; besedni zapis, množina, orodnik
nadzemnimi nadzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
S z predlog; orodnik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
gradbenimi gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
tehničnimi tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varen varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
umik umik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ijudi ijudi samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
živali žival samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
premoženja premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
podani podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
posebnim poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
predpisom predpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
izdaje izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
predpisa predpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
načrtovanju načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustrezne ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
primerljive primerljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odmike odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
požarno požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ločitev ločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
čimer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zagotovljeni zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
omejevanje omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
širjenja širjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ognja ogenj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
požaru požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
posebnim poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
predpisom predpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smernica smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
SZPV SZPV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
204 204 glavni števnik; arabski zapis
požarnovarnostni požarnovarnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
stavbami stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
intervencijska intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
SIST sist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DIN din samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14090 14090 glavni števnik; arabski zapis
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
gasilce gasilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vire vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
zadostno zadosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
gašenje gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Pravilnik pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
normativih normativ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
gašenje gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
požarov požar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SFRJ SFRJ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
30 30 glavni števnik; arabski zapis
91 91 glavni števnik; arabski zapis
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARCELACIJE parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
26. 26. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidni razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tehničnimi tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
zakoličbo zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
faznost faznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
obrazložitve obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
Javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
JP1 jp1 neuvrščeno
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
zelenimi zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
površinami površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
JP2 jp2 neuvrščeno
ter ter priredni veznik
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ekološki ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
JP3 jp3 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
TER ter priredni veznik
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
ZAHTEVE zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVAJANJE izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
LOKACIJSKEGA lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
NAČRTA načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
štirih štirje glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, mestnik
fazah faza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
I. I. okrajšava
faza faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dovoznih dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
opreme oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
z z predlog; orodnik
navezavami navezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; tožilnik
obstoječa obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
Notranjski notranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
elektroomrežje elektroomrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
telekomunikacije telekomunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
faza faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pomožnih pomožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
GP GP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
GP1 gp1 neuvrščeno
45 45 glavni števnik; arabski zapis
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
P1 p1 neuvrščeno
45 45 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
otroškega otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
igrišča igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
faza faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
rekonstrukcija rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
uporabnega uporaben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
faza faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pomožnih pomožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
GP GP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
GP46 gp46 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
49 49 glavni števnik; arabski zapis
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
V14 v14 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
in in priredni veznik
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
faza faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
združita združiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalcev izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
splošnih splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
opravita opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
moteča moteč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ohranijo ohraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ali ali priredni veznik
celo celo členek
izboljšajo izboljšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
okoljevarstvene okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
predhodnih predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
členih člen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalca izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
organizirati organizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prihajalo prihajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
poslabšanja poslabšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obstoječem obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
tankovski tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
do do predlog; rodilnik
Stare star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnike Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
Robovi Robov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
do do predlog; rodilnik
Tržaške tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obratno obratno splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zagotovljeni zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
raba raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bližnjih bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nemoteno nemoteno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
preko preko predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
infrastrukturnih infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
infrastrukturne infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
takoj takoj splošni prislov; nedoločena stopnja
obnoviti obnoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
poškodb poškodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
preprečitev preprečitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prekomernega prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
onesnaženja onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
transportu transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
skladiščenju skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
škodljivih škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nesreče nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
usposobljene usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
dovolijo dovoliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
imisije imisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
dnevnem dneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
prekoračene prekoračen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kritične kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
posamezna posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
poleg poleg predlog; rodilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
arhitektonskih arhitektonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
navodila navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
gradbenim gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
posegom poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dovoljenj dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
30. 30. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
gabarite gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
garažnih garažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
do do predlog; rodilnik
1,0 1,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
frčade frčada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pa pa priredni veznik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
cm cm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
pogoju pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izpolnjeni izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
objekte objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
možne možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
smeri smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ostaja ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
večji velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
od od predlog; rodilnik
4,0 4,0 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
realizaciji realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustni dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
premiki premik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tras trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
prikazanih prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ustreznejših ustrezen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
pogoju pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
le le členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
še še členek
usklajene usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
načrtovano načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prostorsko prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ureditvijo ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Pod pod predlog; orodnik
enakimi enak nedoločni zaimek; moški spol, množina, orodnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
izboljšanje izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opremljenosti opremljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
možno možno splošni prislov; nedoločena stopnja
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dodatno dodatno splošni prislov; nedoločena stopnja
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
realizaciji realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dovoljeni dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelnih parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
največ največ splošni prislov; presežnik
2,5 2,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
pogoju pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izpolnjeni izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pristojne pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
inšpekcijske inšpekcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
X. X. okrajšava
KOMUNALNI komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
PRISPEVEK prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
32. 32. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
naselje naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zavod zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
Verovškova Verovškov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
64 64 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
september september samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6117 6117 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsota vsota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
16.529,2 16.529,2 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsota vsota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
9.962,7 9.962,7 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsota vsota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
20.798 20.798 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsota vsota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
6.041,8 6.041,8 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
osnova osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znašajo znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
za za predlog; tožilnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.133.536,55 1.133.536,55 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
271.640.698,84 271.640.698,84 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.058.022,28 1.058.022,28 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
253.544.459,18 253.544.459,18 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
75.514,27 75.514,27 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
18.096.239,66 18.096.239,66 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
cestno cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kanalizacijsko kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zavezanci zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
celoten celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
strošek strošek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
investicije investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
rekonstrukcijo rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
214.776,28 214.776,28 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
51.468.987,00 51.468.987,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
rekonstrukcijo rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; tožilnik
60 60 glavni števnik; arabski zapis
deležu delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
128.865,77 128.865,77 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
30.881.392,00 30.881.392,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
V2S V2SA samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
40 40 glavni števnik; arabski zapis
deležu delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
85.910,51 85.910,51 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
20.587.595,00 20.587.595,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zavezanci zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vir vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
85.970,51 85.970,51 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
20.587.594,62 20.587.594,62 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
delež delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
pri pri predlog; mestnik
rekonstrukciji rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vir vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
plačani plačan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prispevki prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
podrobnejša podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, imenovalnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razmerje razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
merilom merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
merilom merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tlorisne tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
0,5 0,5 glavni števnik; arabski zapis
0,5 0,5 glavni števnik; arabski zapis
faktor faktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
1 1 glavni števnik; arabski zapis
olajšav olajšava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zavezance zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
v v predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vključeni vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cestno cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kanalizacijsko kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vključen vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
strošek strošek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
še še členek
preostali preostati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ostalo ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
določilih določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
304 304 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
68,58 68,58 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
16.434,51 16.434,51 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tlorisne tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gabrče gabrča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
113,78 113,78 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
27.266,24 27.266,24 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
4,13 4,13 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
989,71 989,71 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tlorisne tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tankovske tankovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V2S V2S samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2a 2a glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
14,22 14,22 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3.407,68 3.407,68 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celih cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
koledarskih koledarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pretečejo preteči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
januarja januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
indeksacije indeksacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odmerne odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
indeksiranje indeksiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
povprečni povprečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
indeks indeks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cen cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezno posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
objavlja objavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradbeništvo gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
GZS GZS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nizka nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
brez brez predlog; rodilnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povečajo povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
dodatne dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
izračuna izračunati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obračunske obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
zmanjšajo zmanjšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obravnavane obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
investitorjem investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
preda predati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
investitorju investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oz. oz. okrajšava
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
obravnavanem obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Dogovor dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
zgornjega zgornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vključen vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tudi tudi členek
v v predlog; tožilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
oddaji oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
omrežij omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; tožilnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
obveznostih obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
priključevanjem priključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dogovorita dogovoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sicer sicer členek
morala morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
dogovorjena dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
odšteje odšteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
največ največ splošni prislov; presežnik
do do predlog; rodilnik
višine višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
takšno takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vrsto vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
posameznem posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
odmeri odmeriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
izračun izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navede navesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
zavezancem zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dogovorjeno dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
oziroma oziroma priredni veznik
če če podredni veznik
poseben poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
poračuna poračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
le le členek
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
prenosu prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
last last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavezanca zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
XI. XI. vrstilni števnik; rimski zapis
USMERITVE usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ZA za predlog; tožilnik
DOLOČITEV določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
MERIL merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
IN in priredni veznik
POGOJEV pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
PO po predlog; mestnik
PRENEHANJU prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
VELJAVNOSTI veljavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
LOKACIJSKEGA lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
NAČRTA načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
prenehanju prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
veljavnosti veljavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ureditveno ureditveno splošni prislov; nedoločena stopnja
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
prostorskim prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
redom red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
XII. XII. vrstilni števnik; rimski zapis
ROKI rok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVEDBO izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ZA za predlog; tožilnik
PRIDOBITEV pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ZEMLJIŠČ zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predpisanih predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
rokov rok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
pridobljena pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
XIII. XIII. vrstilni števnik; rimski zapis
KONČNE končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
komunalo komunala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uveljavitev uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Št. št. okrajšava
350 350 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
10 10 glavni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
08 08 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rihar Rihar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Resolucije resolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
nacionalnem nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
2009 2009 glavni števnik; arabski zapis
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
28 28 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
preprečevanju preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prepovedanih prepovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
o o predlog; mestnik
obravnavi obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
uživalcev uživalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prepovedanih prepovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
98 98 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
samoupravi samouprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
72 72 glavni števnik; arabski zapis
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
spremembami sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
dopolnitvami dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
SKLEP sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sklepa sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
akcijske akcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
LAS LAS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasvojenosti zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
akcijske akcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
LAS LAS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasvojenosti zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
članov član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
članov član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
črta črtati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
alineo alinea samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
petnajsti petnajsti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
220 220 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar