barij; na parc. št. 3645/2 in 3645/4 k. o. Borovnica). (3) Do ureditve grobov v posameznem grobnem polju se prostor uredi kot zelenica s predvideno zasaditvijo drevnin, grmičevja in potrebnim temeljenjem za kasnejša grobna polja. (4) Neodvisno od etapnosti izvajanja nove ureditve se poruši in odstrani lesena lopa za spravilo orodja in opreme ob obstoječem poslovilnem objektu. Tako sproščeno površino se primerno hortikulturno uredi. (5) Neodvisno od etapnosti izvajanja nove ureditve se zgradi klančina za invalide na vhodu na pokopališče ob cerkvi. 34. člen (prostorski ukrepi) Za zemljišča, na katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 35. člen (razmejitev financiranja) Investitor prostorske ureditve je Občina Borovnica. X. TOLERANCE 36. člen (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) (1) Tolerance vseh dimenzij objektov so ± 10%, ob pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji. (2) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve ob tem, da se upošteva niveleto dostopne ceste kot izhodiščno točko ureditve. (3) Komunalni vodi, objekti in naprave: Pri realizaciji sprememb in dopolnitev UN so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo. (4) Število žarnih in klasičnih pokopnih mest: Glede na tolerance navedene v prejšnji točki tega člena je dopustno odstopanje pri končnem številu pokopnih mest za ± 5%. (5) Parcelacija in zakoličba objektov: Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov. XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV 37. člen (splošne obveznosti) (1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. (2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi: - izdelati načrt ureditve gradbišča, - promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju, - zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala, - zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni, - zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč, - v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje, - zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji, - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe, - za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom, - zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov. (3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega OPPN. XII. NADZOR 38. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 39. člen (usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti občinskega lokacijskega načrta) S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici (Ur. l. RS, št. 11/93) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici (Ur. l. RS, št. 5/06). 40. člen (usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitev enostavnih objektov, skladno z 11. členom tega odloka. 41. člen (vpogled OPPN) (1) Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Borovnica. 42. člen (uveljavitev) (1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis. Številka: 3505-0001/2007-40 Borovnica: 13. 9. 2007 Župan Občine Borovnica Andrej Ocepek l.r.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
barij barij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Do do predlog; rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
grobov grob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
posameznem posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
grobnem groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
zelenica zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
zasaditvijo zasaditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
drevnin drevnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
grmičevja grmičevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
potrebnim potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
temeljenjem temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
kasnejša kasen splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, tožilnik
grobna groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
polja polje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Neodvisno neodvisno splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
etapnosti etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poruši porušiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
odstrani odstraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lesena lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lopa lopa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
spravilo spravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
orodja orodje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
opreme oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
obstoječem obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
poslovilnem poslovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
sproščeno sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
primerno primerno splošni prislov; nedoločena stopnja
hortikulturno hortikulturno splošni prislov; nedoločena stopnja
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Neodvisno neodvisno splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
etapnosti etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zgradi zgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
klančina klančina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
invalide invalid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
vhodu vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
pokopališče pokopališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavljena postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
elektroenergetska elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
infrastruktura infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
pridobljene pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
overjene overjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tripartitne tripartiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
služnostne služnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
lastniki lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
navedeno naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Elektro Elektro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
služnostne služnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vzdrževanja vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
omenjene omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razmejitev razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Borovnica borovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
TOLERANCE toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
10 10 glavni števnik; arabski zapis
ob ob predlog; mestnik
pogoju pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izpolnjeni izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prilagodi prilagoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
arhitektonski arhitektonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
rešitvi rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zunanje zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
niveleto niveleta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dostopne dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
izhodiščno izhodiščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vodi voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
realizaciji realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sprememb sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
dopolnitev dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
UN UN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustni dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
premiki premik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tras trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
prikazanih prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
prilagajanje prilagajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stanju stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
terenu teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izboljšavam izboljšava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
primernejše primeren splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
oblikovalskega oblikovalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tehničnega tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
ozelenitvenega ozelenitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
okoljevarstvenega okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
poslabšati poslabšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
okoljski okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
prejudicirati prejudicirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
in in priredni veznik
ovirati ovirati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
bodoče bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
veljavnih veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predpisov predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
tovrstna tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Pod pod predlog; orodnik
enakimi enak nedoločni zaimek; moški spol, množina, orodnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
izboljšanje izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opremljenosti opremljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
možno možno splošni prislov; nedoločena stopnja
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dodatno dodatno splošni prislov; nedoločena stopnja
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
žarnih žaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
klasičnih klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
pokopnih pokopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
navedene naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
prejšnji prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odstopanje odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
končnem končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
številu število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pokopnih pokopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za splošni prislov; nedoločena stopnja
5 5 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Parcelacija parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zakoličba zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
uskladitvami uskladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
parcelnih parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tolerancami toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
horizontalnih horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
XI. XI. vrstilni števnik; rimski zapis
OBVEZNOSTI obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
INVESTITORJA investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
IZVAJALCEV izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
splošne splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
splošnih splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
moteči moteč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ohranijo ohraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ali ali priredni veznik
celo celo členek
izboljšajo izboljšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
okoljevarstvene okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
predhodnih predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
členih člen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalca izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
organizirati organizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prihajalo prihajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
poslabšanja poslabšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obstoječem obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
obstoječem obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
takšnem takšen kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
obsegu obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prometna prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poslabšala poslabšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dostope dostop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
zaradi zaradi predlog; rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prekinjeni prekinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zagotovljeni zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
raba raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bližnjih bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
veljavnimi veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
odpraviti odpraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
najkrajšem kratek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, mestnik
možnem možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prekomerne prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
negativne negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
zaradi zaradi predlog; rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nemoteno nemoteno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
preko preko predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
infrastrukturnih infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Infrastrukturne infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
takoj takoj splošni prislov; nedoločena stopnja
obnoviti obnoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
poškodb poškodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
preprečitev preprečitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prekomernega prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
onesnaženja onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
transportu transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
skladiščenju skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
škodljivih škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nesreče nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
usposobljene usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
dnevnem dneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
prekoračene prekoračen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kritične kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
posamezna posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
sanacijo sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poškodovanih poškodovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
okolico okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
poleg poleg predlog; rodilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
arhitektonskih arhitektonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
OPPN oppn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
XII. XII. vrstilni števnik; rimski zapis
NADZOR nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
38. 38. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pristojne pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
inšpekcijske inšpekcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
XIII. XIII. vrstilni števnik; rimski zapis
PREHODNE prehoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
KONČNE končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
39. 39. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
uveljavitvi uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
veljavnosti veljavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
sprejetjem sprejetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prenehajo prenehati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pokopališča pokopališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Borovnici borovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
11 11 glavni števnik; arabski zapis
93 93 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
dopolnitvah dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pokopališča pokopališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Borovnici borovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
5 5 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
40. 40. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
prenehanju prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
veljavnosti veljavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
OPPN oppn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
izvedbi izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
OPPN oppn splošni prislov; nedoločena stopnja
predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
investicijsko investicijsko splošni prislov; nedoločena stopnja
vzdrževalna vzdrževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
napravah naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
enostavnih enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
41. 41. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OPPN oppn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
podrobni podroben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
pristojnem pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
oddelku oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
42. 42. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uveljavitev uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3505 3505 glavni števnik; arabski zapis
0001 0001 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
40 40 glavni števnik; arabski zapis
Borovnica borovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Andrej Andrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ocepek Ocepek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r. r. okrajšava
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar