(1) Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Varstvo narave se zagotavlja z racionalno organizacijo gradbišča. (2) Obstoječe pokopališče s posameznimi grobovi je evidentirano kot umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik, hkrati pa leži v vaškem jedru Borovnica. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati predpisane smernice ZVKDS (tretji varstveni režim). (3) Obstoječi poslovilni objekt se uredi skladno z usmeritvami, ki se jih pridobi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Objekt se uredi kot prostor pietetnega pomena. VII REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 30 člen (splošne določbe) (1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. (2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: - pogoje za varen umik ljudi in premoženja, - odmik med objektoma, - vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 31. člen (varstvo pred požarom) (1) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo poslabšala. V času gradnje bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce. (2) V okviru zaščite pred požarom se opremi poslovilni objekt z dvema ročnima gasilnima aparatoma, servisni objekt z enim ročnim gasilnim aparatom in oba komunalna otoka s po enim ročnim gasilnim aparatom. VIII. NAČRT PARCELACIJE 32. člen (načrt parcelacije) (1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss - Kruegerjevem koordinatnem sistemu. (2) Celotno ureditveno območje obsega površino 11.831 m2. (3) Tehnični elementi parcelacije in zakoličbe objektov so razvidni iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »Načrt zakoličbenih elementov gradbene parcele in predvidenih objektov« (list št. 2.3.2.). IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 33. člen (etapnost izvedbe) (1) Komunalna opremljenost celotnega območja se izvede v prvi etapi. (2) Ostale posege se lahko izvede v več ločenih etapah ali poljubno združeno: 1. programski enoti A in B (območje glavnega vhoda in območje poslovilnega objekta, ki ležita na parc. št. 3645/4, 3645/2, 331/1, 3643/1 k. o. Borovnica) 2. programska enota C, ki jo sestavljajo grobna polja I, II, III, IV, V, se bo urejala postopoma in sicer od I. grobnega polja proti V. grobnemu polju: - I. grobno polje leži na parc. št. 3645/2, 331/1 k. o. Borovnica; - II. grobno polje s klasičnimi grobovi leži na parc. št. 3645/2, 331/1 k. o. Borovnica; - III. grobno polje leži na parc. št. 3645/2, 331/1 k. o. Borovnica; - IV. grobno polje leži na parc. št. 3645/2 in 3645/4 k. o. Borovnica; - V. grobno polje leži na parc. št. 3645/2 in 3645/4 k.o.Borovnica. 3. programska enota D (grobišče, prostor za raztros pepela, kolum-

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OPPN OPPN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrednot vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zavarovanih zavarovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pomembnih pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
biotsko biotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
raznovrstnost raznovrstnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
racionalno racionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pokopališče pokopališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
posameznimi posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
grobovi grob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
evidentirano evidentiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
umetnostnozgodovinski umetnostnozgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
arhitekturni arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
spomenik spomenik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
vaškem vaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
jedru jedro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Borovnica borovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
načrtovanju načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ZVKDS ZVKDS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tretji tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
varstveni varstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
režim režim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Obstoječi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
poslovilni poslovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
usmeritvami usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
pridobi pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
Zavodu zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pietetnega pieteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
VII VII glavni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
OBRAMBO obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
TER ter priredni veznik
ZA za predlog; tožilnik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
PRED pred predlog; orodnik
NARAVNIMI naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
IN in priredni veznik
DRUGIMI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
NESREČAMI nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
splošne splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obrambo obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
zaščito zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varen varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
umik umik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
premoženja premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
objektoma objekt samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
vire vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
zadostno zadosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
gašenje gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Požarna požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
okoliških okoliški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zaradi zaradi predlog; rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
podrobnega podroben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poslabšala poslabšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zagotovljen zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
intervencijska intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
gasilce gasilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zaščite zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opremi opremiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
poslovilni poslovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
ročnima ročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, orodnik
gasilnima gasilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, orodnik
aparatoma aparat samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
servisni servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
enim en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
ročnim ročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
gasilnim gasilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
aparatom aparat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
oba oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, tožilnik
komunalna komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
otoka otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
po po predlog; mestnik
enim en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
ročnim ročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
gasilnim gasilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
aparatom aparat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARCELACIJE parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
32. 32. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Mejne mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
opredeljene opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
Gauss Gauss samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kruegerjevem kruegerjev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koordinatnem koordinaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
11.831 11.831 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Tehnični tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidni razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakoličbenih zakoličben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.3.2 2.3.2 glavni števnik; arabski zapis
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVAJANJE izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OPPN oppn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Komunalna komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
opremljenost opremljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
celotnega celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ostale ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
posege poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
več več splošni prislov; primernik
ločenih ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ali ali priredni veznik
poljubno poljubno splošni prislov; nedoločena stopnja
združeno združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
programski programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
enoti enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
glavnega glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vhoda vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
poslovilnega poslovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ležita ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
331 331 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
3643 3643 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
programska programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enota enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sestavljajo sestavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
grobna groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
polja polje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
I I glavni števnik; rimski zapis
II II glavni števnik; rimski zapis
III III glavni števnik; rimski zapis
IV iva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
urejala urejati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
postopoma postopoma splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
sicer sicer členek
od od predlog; rodilnik
I. I. okrajšava
grobnega groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
polja polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
proti proti predlog; dajalnik
V. V. okrajšava
grobnemu groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
I. I. okrajšava
grobno groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
331 331 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
grobno groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
klasičnimi klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
grobovi grob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
331 331 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
grobno groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
331 331 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
grobno groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V. V. okrajšava
grobno groben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3645 3645 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o. o. okrajšava
Borovnica Borovnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
programska programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enota enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
D D samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
grobišče grobišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
raztros raztros samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pepela pepel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kolum kolum samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar