Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka navedbe tožečih strank. Tako zavrača trditev tožečih strank, da tožena stranka ni bila lastnica navedenih parcel. Tožena stranka je bila lastnica zemljišča parc. št. 1450/2 k. o. B. (in posledično parcel, ki so nastale po parcelaciji tega zemljišča). V Uradnem listu RS št. ... je bil objavljen sklep o delitvi bilance premoženja Občine E. na dan 31. 12. 1994 in dejansko so nove občine prevzele v last občinske javne ceste na njihovem ozemlju. Nesporno pa je, da C. leži na ozemlju Občine A. in ne Občine E. ali Občine F.. Po določbah Stvarnopravnega zakonika je javno dobro opredeljeno kot stvar, ki je v splošni rabi. Vendar navedena dikcija ne pomeni, da je javno dobro stvar, ki je brez lastnika. Javna dobra so praviloma v lasti države ali lokalnih skupnosti. Po Zakonu o javnih cestah (v nadaljevanju: ZJC) so občinske ceste v lasti občin ter se vpišejo v zemljiško knjigo kot javno dobro v lasti občine. Stvari, ki je opredeljena kot javno dobro, se lahko status javnega dobra tudi ukine, v kolikor se ugotovi, da za to ne obstoji več javni interes. V predmetni zadevi gre za to, da je bil na delu zemljišča na parc. št. 1450/2 k. o. B. ukinjen status javnega dobra. Opravila se je parcelacija navedenega zemljišča, tako da so nastale nove parcele, in sicer parc. št. 1450/3, 1450/4, 1450/5 in 1450/6 k. o. B. Zemljišče parc. št. 1450/3 k. o. B. je ostalo opredeljeno kot javno dobro, ostalim novo nastalim parcelam pa je bil ta status ukinjen. Posledično je tožena stranka kot lastnica zemljišč parc. št. 1450/4, 1450/5 in 1450/6 k. o. B. s temi zemljišči lahko prosto razpolagala. Izpodbijani sklep je zakonit, saj ga je sprejel organ tožene stranke, ki je za to pristojen, v skladu s 16. členom Statuta tožene stranke. V konkretnem primeru se s parcelacijo zemljišča parc. št. 1450/2 k. o. B. in nastankom novih parcel 1450/3, 1450/4, 1450/5 in 1450/6 k. o. B. kategorizirana lokalna javna cesta ni v ničemer zmanjšala in je ostala takšna, kot je bila prej. Zmanjšal se je le del javnega dobra, ki ni bil nikoli kategoriziran kot občinska javna cesta. Kategorizirana cesta poteka po parceli št. 1450/3, ki je še vedno javno dobro v lasti občine. Tožena stranka zatrjuje, da tožeče stranke nimajo aktivne legitimacije v tem sporu, saj z ničemer niso izkazale prizadetosti svojih pravnih koristi. Tožečim strankam z delno ukinitvijo statusa javnega dobra na delu nekdanjega zemljišča parc. št. 1450/2 k. o. B. nikakor ni bilo poseženo v njihove pravne koristi. Po novo nastali parc. št. 1450/3 k. o. B. danes še vedno poteka kategorizirana lokalna javna cesta, ki jo tožeče stranke še vedno uporabljajo popolnoma enako, kot so jo uporabljale že doslej. Predmetno javno dobro na parceli št. 1450/3 je v najožjem delu široko 7 m, kar pomeni, da je dovolj prostora, da po njem poteka trasa ceste in obcestni del, ki predstavlja funkcionalno zemljišče ceste. Iz priloženih fotografij je razvidno, da novonastale parcele, ki jim je bil odvzet status javnega dobra, že prej niso bile v svojstvu funkcionalnega zemljišča ceste, saj je bil na njih zgrajen objekt, ki je delno segal na parcelo 1450/2. Šlo je predvsem za to, da se je stanje v katastru in zemljiški knjigi uskladilo s stanjem na terenu. Tožena stranka predlaga, da o celotnem poteku zadeve sodišče zasliši kot pričo A. A., ki je lastnik objektov, in hkrati pridobitelj novonastalih parcel. O podanem javnem interesu je podala v zadevi mnenje tudi Krajevna skupnost D. dne 13. 4. 2004. Tožena stranka je prodala del parcele, na kateri so dejansko že stali objekti v lasti A. A., in s tem pripomogla, da se je stanje v naravi ujemalo s stanjem v katastru. A. A. je leta 1994 zaprosil za gradbeno dovoljenje in nato na podlagi gradbenega dovoljenja zgradil na par. št. 1263/1 garažo za kmetijske stroje in koritasti silos. Ko je jeseni leta 2003 zaprosil za vris novega objekta v katastrski načrt, je geometer ugotovil, da objekt deloma stoji na zemljišču v lasti Občine A., verjetno zato, ker se je zakoličba objekta vršila glede na obstoječe objekte na nasprotni strani javne poti, ki pa niso bili natančno taki, kot so bili vrisani v katastrski načrt. Na podlagi vložene zahteve lastnika zemljišča parc. št. 1450/2 k. o. B. je Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava G., dne 7. 6. 2005 izdala odločbo, s katero je odločila, da se parcela 1450/2 v k. o. B. v postopku parcelacije ukine in nastanejo nove parcele: 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6. Odločba je bila vročena tudi tožečima strankama B. B. in C. C., ker pa zoper njo nihče ni vložil pritožbe, je postala dokončna in pravnomočna. Novo nastale parc. št. 1450/4, 1450/5, 1450/6 k. o. B. so predstavljale del javnega dobra, ki je dejansko pozidan z objekti A. A.. Obstojal je javni interes, da se stanje uredi, parcele pa odplačno prenesejo na A. A.. Zato so bile te parcele s prodajno pogodbo z dne 18. 2. 2006 prodane A. A.. Stanje je torej urejeno, javna cesta pa ni ovirana niti na vozišču, niti v njenem funkcionalnem delu. Tožena stranka je zato prepričana, da predstavlja predmetna tožba šikanozno ravnanje tožnikov, saj ti s predmetno prodajo javnega dobra niso bili v ničemer prikrajšani v svojih pravicah oziroma pravnih koristih. Na šikanozno obnašanje tožnikov kaže tudi kazenska ovadba tožnikov, ki so jo dne 21. 4. 2006 vložili zoper župana Občine A., katero je Okrožno državno tožilstvo dne 25. 7. 2006 zavrglo kot neutemeljeno. Tožena stranka predlaga, da sodišče tožbo zavrne, tožečim strankam pa naloži, da so dolžni toženi stranki povrniti stroške tega postopka.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
odgovoru odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
tožbo tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prereka prerek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
navedbe navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tožečih tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strank stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
trditev trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tožečih tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strank stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
lastnica lastnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
lastnica lastnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
in in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
po po predlog; mestnik
parcelaciji parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
objavljen objavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
delitvi delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bilance bilanca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
premoženja premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
E. E. okrajšava
na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
1994 1994 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
prevzele prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
last last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
njihovem njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, množina svojine
ozemlju ozemlje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
C. C. okrajšava
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
ozemlju ozemlje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
in in priredni veznik
ne ne členek
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
E. E. okrajšava
ali ali priredni veznik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
F. F. okrajšava
Po po predlog; mestnik
določbah določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Stvarnopravnega stvarnopraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zakonika zakonik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
opredeljeno opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
splošni splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
rabi raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vendar vendar priredni veznik
navedena naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dikcija dikcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
brez brez predlog; rodilnik
lastnika lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dobra dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
lokalnih lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
Zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ZJC ZJC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
občin občina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vpišejo vpisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
opredeljena opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
ukine ukiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ugotovi ugotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
obstoji obstati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
V v predlog; mestnik
predmetni predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
ukinjen ukinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Opravila opraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
parcelacija parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tako tako priredni veznik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
Zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ostalo ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
opredeljeno opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
ostalim ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
nastalim nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
parcelam parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ukinjen ukinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
lastnica lastnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
s z predlog; orodnik
temi ta kazalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
prosto prosto splošni prislov; nedoločena stopnja
razpolagala razpolagati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Izpodbijani izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zakonit zakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
saj saj priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tožene tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
pristojen pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tožene tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
parcelacijo parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
in in priredni veznik
nastankom nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
kategorizirana kategoriziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lokalna lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
v v predlog; mestnik
ničemer nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
zmanjšala zmanjšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
takšna takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
prej prej splošni prislov; primernik
Zmanjšal zmanjšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
le le členek
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
nikoli nikoli splošni prislov; nedoločena stopnja
kategoriziran kategoriziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
občinska občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kategorizirana kategoriziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zatrjuje zatrjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
tožeče tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
nimajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
aktivne aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
legitimacije legitimacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
sporu spor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
z z predlog; orodnik
ničemer nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
izkazale izkazati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
prizadetosti prizadetost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tožečim tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
strankam stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
z z predlog; orodnik
delno delen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ukinitvijo ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
statusa status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nekdanjega nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
nikakor nikakor splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
poseženo posežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, imenovalnik, množina svojine
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; tožilnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
nastali nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kategorizirana kategoriziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lokalna lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
tožeče tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
popolnoma popolnoma splošni prislov; nedoločena stopnja
enako enako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
uporabljale uporabljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
že že členek
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
Predmetno predmetno splošni prislov; nedoločena stopnja
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
najožjem ozek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
široko široko splošni prislov; nedoločena stopnja
7 7 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
po po predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
trasa trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obcestni obcesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ki ki podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
funkcionalno funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Iz iz predlog; rodilnik
priloženih priložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
fotografij fotografija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
novonastale novonastal splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
odvzet odvzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
že že členek
prej prej splošni prislov; primernik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; mestnik
svojstvu svojstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
funkcionalnega funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
zgrajen zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
segal segati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Šlo iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predvsem predvsem členek
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katastru kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
zemljiški zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
knjigi knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
uskladilo uskladiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
s z predlog; orodnik
stanjem stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
terenu teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predlaga predlagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
o o predlog; mestnik
celotnem celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
poteku potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasliši zaslišati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
pričo priča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lastnik lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobitelj pridobitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
novonastalih novonastal splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
O o predlog; mestnik
podanem podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
javnem javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
interesu interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podala podati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
mnenje mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tudi tudi členek
Krajevna krajeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
D. D. okrajšava
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prodala prodati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
stali stati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
pripomogla pripomoči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ujemalo ujemati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
s z predlog; orodnik
stanjem stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
katastru kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1994 1994 glavni števnik; arabski zapis
zaprosil zaprositi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
par. par. okrajšava
št. št. okrajšava
1263 1263 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
garažo garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
kmetijske kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroje stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
koritasti koritast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
silos silos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
jeseni jeseni splošni prislov; nedoločena stopnja
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
zaprosil zaprositi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
vris vris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katastrski katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
geometer geometer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
deloma deloma splošni prislov; nedoločena stopnja
stoji stati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
lasti last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zakoličba zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vršila vršiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
objekte objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
nasprotni nasproten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
natančno natančno splošni prislov; nedoločena stopnja
taki tak kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
vrisani vrisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
katastrski katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vložene vložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lastnika lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Geodetska geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uprava uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Območna območen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
geodetska geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uprava uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
G. G. okrajšava
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
izdala izdati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločila odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ukine ukiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
nastanejo nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Odločba odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
vročena vročen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
tožečima tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, orodnik
strankama stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
B. B. okrajšava
B. B. okrajšava
in in priredni veznik
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
ker ker podredni veznik
pa pa priredni veznik
zoper zoper predlog; tožilnik
njo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, orodnik
nihče nihče nikalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vložil vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pritožbe pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postala postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
dokončna dokončen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pravnomočna pravnomočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
1450 1450 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predstavljale predstavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
pozidan pozidan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
Obstojal obstojati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
odplačno odplačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prenesejo prenesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
Zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
prodajno prodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
prodane prodan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
Stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
urejeno urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ovirana oviran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
niti niti členek
na na predlog; mestnik
vozišču vozišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
niti niti členek
v v predlog; mestnik
njenem njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, ženski spol svojine
funkcionalnem funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
prepričana prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predmetna predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tožba tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
šikanozno šikanozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ravnanje ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tožnikov tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
saj saj priredni veznik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
predmetno predmetno splošni prislov; nedoločena stopnja
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
ničemer nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
prikrajšani prikrajšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
pravicah pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
oziroma oziroma priredni veznik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
koristih korist samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Na na predlog; tožilnik
šikanozno šikanozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
obnašanje obnašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tožnikov tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
kazenska kazenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ovadba ovadba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tožnikov tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
vložili vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
zoper zoper predlog; tožilnik
župana župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
katero kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Okrožno okrožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
državno državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tožilstvo tožilstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
zavrglo zavreči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
kot kot podredni veznik
neutemeljeno neutemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
Tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predlaga predlagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tožbo tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavrne zavrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tožečim tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
strankam stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pa pa priredni veznik
naloži naložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dolžni dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
toženi tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stranki stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
povrniti povrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor