(8) Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti« (list št. 3.5). VIII. NAČRT PARCELACIJE 32. člen (načrt parcelacije) (1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega odloka. (2) Ureditveno območje obsega površino 12.151 m2. Ureditveno območje se deli na: - parcelo P1 s površino 11.185 m2, - parcelo P2 s površino 943 m2, - parcelo P3 s površino 23 m2. (3) Elementi parcelacije in zakoličbe objektov so razvidni iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt obodne parcelacije in zakoličbe objektov« (list št. 2.4). 33. člen (javno dobro) V ureditvenem območju ni površin javnega dobra. IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 34. člen (etapnost gradnje) (1) Predvidene posege se lahko izvede v eni etapi ali v ločenih etapah: - etapa A: izgradnja predvidenih objektov pod in nad terenom, ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno energetske infrastrukture, razen za parcele in ureditve, ki so določene v etapah B in C, - etapa B: ureditev servisnih površin, površin za mirujoči promet ali intervencijskih površin ter komunalnih ureditev na parceli št. 2699/4 in delu parcele 2900/6, vse k.o. Vrhnika, - etapa C: izgradnja transformatorske postaje in pripadajočih visokonapetostnih elektro vodov. (2) Posamezne etape niso časovno soodvisne razen pogoja, da se vse pripadajoče komunalne ureditve izvedejo sočasno ali pred izvedbo etape A, čeprav ležijo v območjih etape B ali C. Druge ureditve v območjih posameznih etap niso časovno soodvisne. 35. člen (prostorski ukrepi) Za zemljišča, na katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 36. člen (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) (1) Dopustno je odstopanje od predpisanih maksimalnih tlorisnih gabaritov objektov do ± 1.00 m. Izven opredeljenih horizontalnih gabaritov objektov je dovoljena gradnja balkonov do + 2.50 m. (2) Dopustno je odstopanje od predpisanih maksimalnih višinskih gabaritov do ± 0.50 m. (3) Odstopanja višinske regulacije terena so lahko do ± 0.30 m, razen na utrjenih zunanjih funkcionalnih površinah, kjer je dopustno odstopanje od predpisane kote do + 0.30 m. (4) Število stanovanj ne sme biti večje od 176. Odstopanja brutto etažnih površin nad nivojem terena so lahko do ± 5 %. Predpisane brutto etažne površine in njihove tolerance ne vključujejo površin odprtih in polodprtih stanovanjskih površin (balkonov, lož ipd.). (5) Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. (6) Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov. Prav tako je dopustna sprememba lokacije parcele transformatorske postaje, skladno s prejšnjim odstavkom. X. KOMUNALNI PRISPEVEK 37. člen (obračunski stroški) (1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za del območja urejanja V3S/6 stanovanjsko naselje Mokrice, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana, z datumom junij 2006, številka projekta 23-1/06KB. (2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku: - obračunsko območje so gradbene parcele v skupni velikosti 12.151 m2. (3) Na dan 01.06.2006 velja: - Izračun komunalnega prispevka temelji na nadomestitvenih stroških, izračunanih po Odloku o komunalnem prispevku. - Komunalni prispevek znaša 177.681.880,29 SIT oz. 741.453,35 EUR na celotno gradbeno parcelo v površini 12.151 m2. V kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo komunalno infrastrukturo v višini 53.635.217,29 SIT oz. 223.815,80 EUR, znaša komunalni prispevek 124.046.663,00 SIT oz. 517.637,55 EUR. - V komunalnem prispevku oz. delu nadomestitvenih stroškov je vključena dostopna cesta z javno razsvetljavo, obstoječe hidrantno omrežje in vodovodno omrežje s hidranti. - Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v celoti investitor gradnje stanovanjskih objektov niza A, B in C na obračunskem območju. Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oz. njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. (4) V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo. XI. POGODBA 38. člen (1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo med občino in investitorjem preda investitorju oz. zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju. (2) Dogovor iz zgornjega odstavka je vključen tudi v urbanistično pogodbo oz. pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora. (3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. (4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca. X. KONČNE DOLOČBE 39. člen (usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega načrta) Po izvedbi z občinskim lokacijskim načrtom predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
naravnimi naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
nesrečami nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnična tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
idejna idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
3.5 3.5 glavni števnik; arabski zapis
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARCELACIJE parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
32. 32. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Mejne mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
opredeljene opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
Gauss Gauss samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kruegerjevem kruegerjev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koordinatnem koordinaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
priloga priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
deli deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P1 p1 neuvrščeno
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
11.185 11.185 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P2 p2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
943 943 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P3 p3 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
23 23 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidni razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVAJANJE izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OBČINSKEGA občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
LOKACIJSKEGA lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
NAČRTA načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
posege poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; mestnik
ločenih ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pod pod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nad nad predlog; orodnik
terenom teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripadajočih pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razen razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
servisnih servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
mirujoči mirujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ali ali priredni veznik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pripadajočih pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
visokonapetostnih visokonapetosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
elektro elektro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
časovno časovno splošni prislov; nedoločena stopnja
soodvisne soodvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razen razen predlog; rodilnik
pogoja pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
pripadajoče pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
pred pred predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
čeprav čeprav podredni veznik
ležijo ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
C. C. okrajšava
Druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
etap etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
časovno časovno splošni prislov; nedoločena stopnja
soodvisne soodvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavljena postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
elektroenergetska elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
infrastruktura infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
pridobljene pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
overjene overjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tripartitne tripartiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
služnostne služnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
lastniki lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
navedeno naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Elektro Elektro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
služnostne služnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vzdrževanja vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
omenjene omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odstopanje odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
predpisanih predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
maksimalnih maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
1.00 1.00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Izven izven predlog; rodilnik
opredeljenih opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
horizontalnih horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
balkonov balkon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
2.50 2.50 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odstopanje odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
predpisanih predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
maksimalnih maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
višinskih višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
0.50 0.50 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
višinske višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
regulacije regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so so samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
0.30 0.30 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razen razen priredni veznik
na na predlog; mestnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
funkcionalnih funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odstopanje odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
0.30 0.30 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
176 176 glavni števnik; arabski zapis
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
brutto brutto samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
etažnih etažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
nivojem nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so so samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
brutto brutto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etažne etažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, množina svojine
tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
vključujejo vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
odprtih odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
polodprtih polodprt splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
balkonov balkon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
lož lož samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ipd. ipd. okrajšava
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Dopustne dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
tras trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ustreznejše ustrezen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
oskrbe oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
racionalnejše racionalen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
izrabe izraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
uskladitvami uskladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
parcelnih parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tolerancami toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
horizontalnih horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sprememba sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lokacije lokacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
prejšnjim prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
KOMUNALNI komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
PRISPEVEK prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V3S V3S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
naselje naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Mokrice mokrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
GEAS GEAS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
Kotnikova Kotnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ulica ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
junij junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
23 23 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
06KB 06kb glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
podrobnejša podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, tožilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
velikosti velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
01.06.2006 01.06.2006 glavni števnik; arabski zapis
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Izračun izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
nadomestitvenih nadomestitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
stroških strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
izračunanih izračunan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
Odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
177.681.880,29 177.681.880,29 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
741.453,35 741.453,35 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
površini površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
53.635.217,29 53.635.217,29 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
223.815,80 223.815,80 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
124.046.663,00 124.046.663,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
517.637,55 517.637,55 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oz. oz. okrajšava
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nadomestitvenih nadomestitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vključena vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dostopna dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
razsvetljavo razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
niza niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celih cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
koledarskih koledarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pretečejo preteči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
januarja januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
indeksacije indeksacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odmerne odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
indeksiranje indeksiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
povprečni povprečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
indeks indeks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cen cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezno posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
objavlja objavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradbeništvo gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
GZS GZS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nizka nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povečajo povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
dodatne dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
izračuna izračunati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obračunske obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
zmanjšajo zmanjšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
XI. XI. vrstilni števnik; rimski zapis
POGODBA pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
38. 38. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obravnavane obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
investitorjem investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
preda predati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
investitorju investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oz. oz. okrajšava
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
obravnavanem obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Dogovor dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
zgornjega zgornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vključen vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tudi tudi členek
v v predlog; tožilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
oddaji oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
omrežij omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; tožilnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
obveznostih obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
priključevanjem priključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dogovorita dogovoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sicer sicer členek
morala morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
dogovorjena dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odšteje odšteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
največ največ splošni prislov; presežnik
do do predlog; rodilnik
višine višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
takšno takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vrsto vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
posameznem posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
odmeri odmeriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavezancu zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
izračun izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navede navesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
zavezancem zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dogovorjeno dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poračun poračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
prenosu prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
last last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavezanca zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
KONČNE končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
39. 39. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
prenehanju prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
veljavnosti veljavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
izvedbi izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
občinskim občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
lokacijskim lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
investicijsko investicijsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar