12 - oddelek za prostor.«. Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Naloge občinskega inšpekcijskega nadzora in redarske službe opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je ustanovljen s posebnim odlokom.« Peti odstavek 7. člena se črta. 3. člen Besedilo točke c) drugega odstavka 8. člena se črta. V četrtem odstavku 8. člena se doda nova enajsta, ki se glasi: • »pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc;« Dosedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea. Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Oddelek za okolje in komunalo zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje varstva okolja: • pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine; • pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo; • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. b) na področju komunalnih dejavnosti: • pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; • izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem; • gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja; • pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami; • skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev; • pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo; • vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih; • vodenje katastra komunalnih naprav; • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka; • vodenje banke cestnih podatkov; • spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest; • vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo; • pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev; • skrb za varnost cestnega prometa; • izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili. • predlaganje vpisa lastninske pravice občine 3. člen Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika so namenjena za denarne pomoči upravičencem za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave (zimske pomoči). 4. člen Do denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave so upravičeni občani Občine Vrhnika, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika. Do denarne pomoči je upravičen posameznik ali družina, če dohodek posameznika ali družinskih članov ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč, določenega v Zakonu o socialnem varstvu. Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz predhodnega odstavka je denarno pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti hranitelja ter drugih izjemnih okoliščinah. Okoliščine, ki omogočajo dodelitev denarne pomoči iz prejšnjega odstavka, se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo Vrhnika, ki prosilca obravnava. 9. člen Denarne pomoči za tekoče leto se izplačujejo, dokler niso v celoti porabljena v ta namen predvidena sredstva v proračunu Občine Vrhnika. Za denarne pomoči, ki so odmerjene s strani Centra za socialno delo, po porabi predvidenih sredstev v ta namen, Občina Vrhnika ne zagotavlja dodatnih sredstev. 10. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 297/2003) vsebuje naslednjo končno določbo: 5. člen Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Naš časopis in začne veljati petnajst dni po objavi. Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 351/2008) vsebuje naslednjo končno določbo: 5. člen Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki, prejemki in drugi kriteriji, ki jih za dodelitev socialne pomoči predpisuje zakon o socialnem varstvu. Upravičenost ugotavlja Center za socialno delo. 6. člen Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se odmeri glede na potrebe nosilca, vendar ne more preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v Zakonu o socialnem varstvu. Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se lahko dodeli enkrat, največ dvakrat letno, ne glede na izpolnjevanje pogojev za dodelitev te pomoči. - Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 13/2000) - Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 297/2003) - Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 351/2008) Številka: 012-2/99 Datum: 17. 10. 2008 ŽupanObčine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. ODLOK O DENARNIH POMOČEH IZ SREDSTEV OBČINE VRHNIKA URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2 7. člen Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev občine, na Občino Vrhnika, vložijo pa jo na Centru za socialno delo Vrhnika, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. O dodelitvi denarne pomoči odloči Občina Vrhnika z odločbo. V postopku ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upra2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis. Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vrhnika, ki obsega: - Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 319/2005), - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 335/2007) Številka: 012-2/99 Datum: 17. 10. 2008 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. 8. člen Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Vrhnika po pravnomočnosti odločbe. Prehodne in končne določbe 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis. Številka: 033-1/2007 (2-01) Datum: 17. 10. 2008 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo 2 Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, ki obsega: Oddelek za prostor zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje urejanja prostora: • pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; • pripravljanje prostorskih aktov občine; • urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij; • izdajanje lokacijskih informacij; • uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica; • vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor; • vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze; • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora; • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra; • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov, • izvajanje občinske geodetske službe; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. 2. člen Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika. vnem postopku. Zoper odločbo Občine Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Vrhnika in je takse prosta. Do datuma pričetka sprejemanja vlog je Občina Vrhnika dolžna Centru za socialno delo Vrhnika sporočiti višino sredstev, ki so za denarne pomoči predvidena v proračunu Občine Vrhnika za tekoče leto, Center za socialno delo pa mora občini poročati o višini porabljenih sredstev. v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča; • pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč; • pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo; • opravljanje drugih nalog na tem področju. 1. člen S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz sredstev Občine Vrhnika.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
12 12 glavni števnik; arabski zapis
oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Tretji tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
inšpekcijskega inšpekcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
redarske redarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
medobčinski medobčinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
inšpektorat inšpektorat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
redarstvo redarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ustanovljen ustanovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
posebnim poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Peti peti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
črta črta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
c c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
črta črta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
četrtem četrti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
doda dodati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enajsta enajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stavbnega stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Dosedanja dosedanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enajsta enajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
alinea alinea samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dvanajsta dvanajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
alinea alinea samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Peti peti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
komunalo komunala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a neuvrščeno
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
operativnih operativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
študij študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ranljivosti ranljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sanacijskih sanacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odpravo odprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posledic posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
obremenitve obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posebni poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
b b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdelovanje izdelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
njihovim njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, orodnik, množina svojine
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodovoda vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
ranga rang samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
avtobusnih avtobusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
postajališč postajališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
infrastrukturnega infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
investicijami investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
katastra kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
banke banka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cestnih cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
dopolnjevanje dopolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kategorizacije kategorizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vzpostavitvijo vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ukinitvijo ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
statusom status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vpisom vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razlastitev razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
cestnega cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
opravil opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
javnimi javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
naročili naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
predlaganje predlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
namenjena namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upravičencem upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
nakup nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potrebščin potrebščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozimnice ozimnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
kurjave kurjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zimske zimski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Do do predlog; rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nakup nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potrebščin potrebščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozimnice ozimnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
kurjave kurjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
upravičeni upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
občani občan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
stalno stalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
prebivališče prebivališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Do do predlog; rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upravičen upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
družina družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
dohodek dohodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
družinskih družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
članov član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
presega presegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
cenzusa cenzus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
denarno denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
določenega določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
izpolnjevanje izpolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
predhodnega predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
denarno denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nakup nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potrebščin potrebščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozimnice ozimnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
kurjave kurjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
za za predlog; tožilnik
premostitev premostitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trenutne trenuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
materialne materialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stiske stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izjemoma izjemoma splošni prislov; nedoločena stopnja
dodeliti dodeliti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
težje težko splošni prislov; primernik
bolezni bolezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
družini družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
nesposobnosti nesposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pridobitno pridobiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
elementarnih elementaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nesreč nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nesreč nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
požara požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
smrti smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hranitelja hranitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
izjemnih izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
okoliščinah okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Okoliščine okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
omogočajo omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dodelitev dodelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dokazujejo dokazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
ustreznimi ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
potrdili potrdilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
mnenjem mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
strokovnega strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
delavca delavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
prosilca prosilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
tekoče tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izplačujejo izplačevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dokler dokler podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
porabljena porabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
proračunu proračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odmerjene odmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
porabi poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dodatnih dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
297 297 glavni števnik; arabski zapis
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naslednjo naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
končno končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
določbo določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
objavi objaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
petnajst petnajst glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
351 351 glavni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naslednjo naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
končno končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
določbo določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
ugotavljanju ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
upravičenosti upravičenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
upoštevajo upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
dohodki dohodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
prejemki prejemek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
kriteriji kriterij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
dodelitev dodelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predpisuje predpisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Upravičenost upravičenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Denarna denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nakup nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potrebščin potrebščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozimnice ozimnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
kurjave kurjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
za za predlog; tožilnik
premostitev premostitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trenutne trenuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
materialne materialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stiske stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odmeri odmeriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
nosilca nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
preseči preseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dvakratnega dvakraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zneska znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
edinega edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vira vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
preživljanja preživljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
določenega določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Denarna denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nakup nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potrebščin potrebščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozimnice ozimnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
kurjave kurjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
za za predlog; tožilnik
premostitev premostitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trenutne trenuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
materialne materialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stiske stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
dodeli dodeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
enkrat enkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
največ največ splošni prislov; presežnik
dvakrat dvakrat splošni prislov; nedoločena stopnja
letno letno splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
izpolnjevanje izpolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
dodelitev dodelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
13 13 glavni števnik; arabski zapis
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
297 297 glavni števnik; arabski zapis
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
351 351 glavni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
012 012 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
ŽupanObčine županobčina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ODLOK odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
O o predlog; mestnik
DENARNIH denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
POMOČEH pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
IZ iz predlog; rodilnik
SREDSTEV sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
OBČINE občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VRHNIKA VRHNIKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
URADNO uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
PREČIŠČENO prečiščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
BESEDILO besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prosilci prosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
naslovijo nasloviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
dodelitev dodelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
Občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vložijo vložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pa pa priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
Centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
upravičenost upravičenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vlogi vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
priložiti priložiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
izpolnjevanju izpolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
O o predlog; mestnik
dodelitvi dodelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odloči odločiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
V v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ugotavljanja ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
upravičenosti upravičenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
smiselno smiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
splošnem splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
upra2 upra2 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
95. 95. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Poslovnika poslovnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
uradno uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
prečiščeno prečiščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
podaljšan podaljšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
obratovalni obratovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gostinskih gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
lokalov lokal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kmetij kmetija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gostinska gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Pravilnik pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
podaljšan podaljšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
obratovalni obratovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gostinskih gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
obratov obrat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kmetij kmetija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gostinska gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
319 319 glavni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
Pravilnik pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
dopolnitvah dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
podaljšan podaljšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
obratovalni obratovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gostinskih gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
obratov obrat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kmetij kmetija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gostinska gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
335 335 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
012 012 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r. r. okrajšava
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upravičencem upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
nakazuje nakazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
pravnomočnosti pravnomočnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prehodne prehoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
končne končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
033 033 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
95. 95. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Poslovnika poslovnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
uradno uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
prečiščeno prečiščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a priredni veznik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programskih programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
izhodišč izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sprejemanje sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
smernic smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izvedbenih izvedben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
hranjenje hranjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dokumentacij dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
uveljavljanje uveljavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
predkupne predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nezazidanih nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predkupna predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
podatkovne podatkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
baze baza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nudenje nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
fizičnim fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
izmero izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zagotovijo zagotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
proračunu proračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vnem vnema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zoper zoper predlog; tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
županu župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
roku rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
15 15 glavni števnik; arabski zapis
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
prejemu prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pisnega pisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odpravka odpravek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vloži vložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pisno pisno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
ustno ustno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
zapisnik zapisnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pri pri predlog; mestnik
Centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takse taksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
prosta prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Do do predlog; rodilnik
datuma datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pričetka pričetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sprejemanja sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vlog vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dolžna dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sporočiti sporočiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
višino višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
proračunu proračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
tekoče tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
poročati poročati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
porabljenih porabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nezazidana nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
stavbna stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
menjavo menjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pridobivanje pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prodajanje prodajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
menjavanje menjavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
določijo določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
upravičenci upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
dodeljevanja dodeljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar