arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, geodezije, prostorske informatike ter drugih potrebnih strok za področje prostorskega planiranja in načrtovanja; - stopnjo izobrazbe strokovne skupine; - roke izdelave naloge; - ponudbeno ceno. 7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag Kot geodetske podlage za izdelavo PRO se uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska služba. Za pripravo PRO kot strokovna podlaga uporabijo vse geodetske podlage državne geodetske službe v digitalni obliki, predvsem pa: - topografske karte meril 1:25.000 in 1:50.000 in topografski podatki - temeljni topografski načrti meril 1:5.000 in 1:10.000 - orto-foto načrti merila 1:5.000 - register prostorskih enot - zemljiški kataster - kataster stavb Poleg podatkov državnih geodetskih podlag se, v postopku priprave PRO, kot strokovna podlaga za podrobnejše obravnave, uporabljajo tudi podatki lokalne geodetske službe, predvsem topografski načrti merila 1:1.000 za območja, za katera te podlage obstajajo. Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb. Na preglednih listih kartografskega dela PRO se prikaže uradna razdelitev načrtov na liste v merilu najmanj 1:50 000 z zaporedno tekočo številko. Geodetska podlaga za grafične načrte v kartografskem delu PRO za območja namenske rabe prostora, območja funkcionalnih in prostorskih enot z merili in pogoji za urejanje prostora, območja in objekti gospodarske javne infrastrukture je uradno uveljavljen digitalni katastrski načrt v državnem koordinatnem sistemu, ki ustreza najmanj natančnosti merila 1:5000. V primerih iz 27. člena tega pravilnika PRO (ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine) se grafični načrti izdelajo v skladu s predpisi za izdelavo geodetskega načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000. Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe in na lastne stroške. Geodetske podlage lokalne geodetske službe financira občina iz občinskega proračuna. 8. Roki priprave strategije prostorskega razvoja občine Priprava PRO bo ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo PRO je potrebno pridobiti voditi postopek celovite presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu z okoljevarstveno in naravovarstveno zakonodajo. Pomembnejši mejniki pri pripravi PRO so: - Pred začetkom del pripravljavec zbere vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analizira in skupaj z izdelovalcem odloči o strokovnih podlagah, ki jih je potrebno dopolniti ali pripraviti. Izdelovalec mora nato povzeti in ovrednotiti tiste strokovne osnove državnih organov in njihovih strokovnih služb s posameznih delovnih področij, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi prostorskega akta. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora - državni organi in njihove strokovne službe ter lokalne javne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag. Izdelovalec mora pripraviti analizo ter oceno veljavnega prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov občine. Na podlagi analiz in že predhodno izdelanih strokovnih gradiv in usmeritev iz SPRO izdelovalec pripravi izhodišča za izdelavo PRO. - Prva prostorska konferenca. Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco, na katero vabi tudi sosednje občine. - Sprejem programa priprave. Pripravljavec sprejme program priprave. - Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora. Pripravljavec na podlagi 29. člena ZUreP-1 pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema vloge, posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo prostorske strategije. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje program priprave PRO. Izdelava strokovnih podlag za PRO. Pripravljavec v sodelovanju z izbranim izdelovalcem zagotovi izdelavo strokovnih podlag določenih s tem programom priprave ter drugih strokovnih podlag. Izdelava predloga PRO. Izdelovalec pripravi predlog PRO na podlagi strokovnih podlag izdelanih na podlagi tega programa priprave in že izdelanih strokovnih podlag za pripravo SPRO. Prostorski akt mora kot vključevati usmeritve iz SPRO in določila iz PRS, namensko rabo prostora, območja državnih lokacijskih načrtov, merila in pogoje za urejanje prostora in ukrepe za izvajanje prostorskega reda. Predlog PRO obravnava občinski svet. Druga prostorska konferenca. Predlog PRO se obravnava na sklicu druge prostorske konference najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo, na katerem se zberejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki jih predvideva 28. člen ZUreP-1. Predlog dokumenta se tudi javno predstavi. Javna razgrnitev in javne obravnave. Predlog prostorske strategije se javno razgrne na sedežu občine Dobrova-Polhov Gradec za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava, lahko pa po potrebi tudi več javnih obravnav. Pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve obravnava pripravljavec, ki se do njih opredeli ter izdelovalcu posreduje usmeritve za izdelavo stališč do pripomb. Stališča do pripomb potrdi župan s sklepom. Skupaj s predlogom PRO se javno razgrne tudi okoljsko poročilo in njegova revizija. Izdelava dopolnjenega predloga PRO in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu PRO. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, pripravi izdelovalec dopolnjen predlog PRO, k kateremu se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Vodenje postopka celovite presoje vplivov na okolje. Vzporedno s pripravo predloga PRO se pripravi celovita presoja vplivov na okolje in njegova revizija, ki se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Sprejem predloga PRO. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja s sklepom Ministrstva za okolje in prostor po ZVO-1 in po pozitivni oceni ZON-B župan posreduje predlog PRO v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme PRO z odlokom. Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti PRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države. Pred objavo odloka o PRO mora pripravljavec sprejet prostorski red poslati ministru za prostor, ki s sklepom potrdi skladnost prostorskega reda z ZUreP-1 in državnimi prostorskimi akti, morebitnimi skupnimi prostorskimi akti ter z SPRO. Odlok o PRO Dobrova-Polhov Gradec se lahko objavi šele po pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti PRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
arhitekture arhitektura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
krajinske krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
arhitekture arhitektura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbeništva gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
geodezije geodezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
informatike informatika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strok stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
planiranja planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
načrtovanja načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izobrazbe izobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
roke roka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izdelave izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ponudbeno ponudben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ceno cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Navedba navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pridobitve pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Kot kot podredni veznik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabijo uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
uradne uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pridobijo pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
pod pod predlog; orodnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
državna državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
geodetska geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
služba služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
strokovna strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uporabijo uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
digitalni digitalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
predvsem predvsem členek
pa pa priredni veznik
topografske topografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
karte karta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
1:25.000 1:25.000 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1:50.000 1:50.000 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
topografski topografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
temeljni temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
topografski topografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
meril meriti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
1:5.000 1:5.000 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1:10.000 1:10.000 glavni števnik; arabski zapis
orto orto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
foto foto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1:5.000 1:5.000 glavni števnik; arabski zapis
register register samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zemljiški zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kataster kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kataster kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stavb stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
strokovna strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
podrobnejše podroben splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, tožilnik
obravnave obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predvsem predvsem členek
topografski topografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1:1.000 1:1.000 glavni števnik; arabski zapis
za za predlog; tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
katera kateri vprašalni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabijo uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
pooblastil pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokalnih lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
preglednih pregleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
listih list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prikaže prikazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uradna uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razdelitev razdelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
liste lista samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
merilu merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
1:50 1:50 glavni števnik; arabski zapis
000 000 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
zaporedno zaporeden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
tekočo tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Geodetska geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
grafične grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načrte načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
kartografskem kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
namenske namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
funkcionalnih funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
merili merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uradno uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
uveljavljen uveljavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
digitalni digitalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
katastrski katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
državnem državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koordinatnem koordinaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ustreza ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
natančnosti natančnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1:5000 1:5000 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
grafični grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izdelajo izdelati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
geodetskega geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ustrezajo ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
natančnosti natančnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1:1000 1:1000 glavni števnik; arabski zapis
Geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
podatke podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pridobi pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pravili pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
financira financirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
proračuna proračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Roki rok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Priprava priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
po po predlog; mestnik
priloženem priložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
terminskem terminski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
planu plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
voditi voditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
celovite celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
presoje presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
okoljevarstveno okoljevarstveno splošni prislov; nedoločena stopnja
soglasje soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
okoljevarstveno okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
naravovarstveno naravovarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
zakonodajo zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Pomembnejši pomemben splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
mejniki mejnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
pripravi priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
PRO PRO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Pred pred predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbere zbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vsa ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
že že členek
pripravljena pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
strokovna strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
gradiva gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
izdelovalcem izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
odloči odločiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
podlagah podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dopolniti dopolniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ali ali priredni veznik
pripraviti pripraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
povzeti povzeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
ovrednotiti ovrednotiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
osnove osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
njihovih njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, množina svojine
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
področij področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
ob ob predlog; mestnik
izdelavi izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nosilci nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, množina svojine
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
aktivno aktivno splošni prislov; nedoločena stopnja
sodelovati sodelovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ter ter priredni veznik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dostopnost dostopnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
že že členek
izdelanih izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripraviti pripraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
analizo analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
oceno ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
veljavnega veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izvedbenih izvedben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
analiz analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
že že členek
predhodno predhodno splošni prislov; nedoločena stopnja
izdelanih izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
gradiv gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
usmeritev usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
SPRO spro splošni prislov; nedoločena stopnja
izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pripravi pripraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izhodišča izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
prostorska prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
konferenca konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skliče sklicati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prvo prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
prostorsko prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
konferenco konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vabi vabiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
sosednje sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sprejem sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprejme sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
smernic smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
pozove pozvati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nosilce nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
najkasneje kasno splošni prislov; presežnik
v v predlog; mestnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
dneh dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
od od predlog; rodilnik
sprejema sprejemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
posredujejo posredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
pozivom poziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posreduje posredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Izdelava izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
izbranim izbran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
izdelovalcem izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zagotovi zagotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
programom program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Izdelava izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pripravi pripraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdelanih izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
že že členek
izdelanih izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
SPRO SPRO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
akt akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
vključevati vključevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
SPRO sproo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
PRS prsa samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
namensko namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
prostorska prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
konferenca konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
sklicu sklic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
konference konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
14 14 glavni števnik; arabski zapis
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
razgrnitvijo razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zberejo zbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nosilci nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
udeleženci udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dokumenta dokument samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
predstavi predstaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razgrnitev razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obravnave obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
razgrne razgrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
sedežu sedež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dobrova Dobrova samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polhov polh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Gradec Gradec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razgrnitve razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
organizira organizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obravnava obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
po po predlog; mestnik
potrebi potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
več več splošni prislov; primernik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obravnav obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Pripombe pripomba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
predloge predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
podane podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razgrnitve razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik
opredeli opredeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ter ter priredni veznik
izdelovalcu izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
posreduje posredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
pripomb pripomba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
pripomb pripomba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
potrdi potrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
sklepom sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
predlogom predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
razgrne razgrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
okoljsko okoljsko splošni prislov; nedoločena stopnja
poročilo poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
revizija revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Izdelava izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dopolnjenega dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mnenj mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
k k predlog; dajalnik
dopolnjenemu dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
predlogu predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sprejetih sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
pripomb pripomba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razgrnitve razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravi pripraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dopolnjen dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
kateremu kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
roku rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pridobijo pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pristojnih pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
celovite celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
presoje presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pripravi pripraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
celovita celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
presoja presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
revizija revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pošlje poslati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ministrstvu ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
okoljevarstvenega okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Sprejem sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
pridobitvi pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
okoljevarstvenega okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
sklepom sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; tožilnik
ZVO ZVO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
pozitivni pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
oceni ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ZON ZON samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posreduje posredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sprejem sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
občinskemu občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprejme sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sklepa sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ministra minister samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
skladnosti skladnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pred pred predlog; orodnik
objavo objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripravljavec pripravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprejet sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
poslati poslati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ministru minister samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ki ki podredni veznik
s z predlog; orodnik
sklepom sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
potrdi potrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skladnost skladnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
državnimi državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
morebitnimi morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
skupnimi skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
z z predlog; orodnik
SPRO SPRA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dobrova Dobrova samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polhov polhov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Gradec Gradec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
objavi objaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
šele šele členek
po po predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sklepa sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ministra minister samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
skladnosti skladnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
PRO pro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar