Pritožbeni organ zavrača zahtevo tožnika, da je potrebno v tem primeru vključiti družbo C.C.C. kot izdajatelja trošarinskih dokumentov in kot osebo, ki je dala jamstvo za pravilno gibanje (odpremo in prejem trošarinskega blaga v sistemu odloga), ter da se le-ta ni mogla razbremeniti odgovornosti v smislu 4. odstavka 15. člena Direktive. Pojasni inštitut prejema pošiljke iz 9. člena ZTro v povezavi s 4. odstavkom 15. člena Direktive. Prejemnik trošarinskih izdelkov potrdi prejem pošiljke tako, da na TD (3. in 4. izvod) navede datum in kraj prevzema trošarinskih izdelkov ter podpiše izvod trošarinskega dokumenta, ki ga vrne pošiljatelju. Za prejemnika v Sloveniji pa velja, da mora le-tega predložiti tudi v potrditev nadzornemu carinskemu organu, kar je namenjeno izključno carinskemu nadzoru. Iz vpogleda v polje A 3 izvoda TD, ki ga je na zaprosilo slovenskih carinskih organov poslala avstrijska carinska administracija, je razvidno, da je prejemnik blaga A.A. kot zakoniti zastopnik družbe A.A.A. d.o.o. na hrbtni strani vseh spornih TD v polju C s podpisom potrdil, da je družba prevzela celotno blago odpremljeno iz Avstrije. S tem se je trošarinska obveznost prenesla na prejemnika blaga v Sloveniji, pošiljatelj trošarinskih izdelkov pa razbremenil obveznosti in ni zavezanec za plačilo trošarine v Republiki Sloveniji, kot neutemeljeno zatrjuje tožnik. Določbe 13., 15. in 20. člena Direktive namreč določajo obveznost predložitve zavarovanja imetnika trošarinskega carinskega skladišča, ki odpremi trošarinske izdelke v odlogu plačila trošarine za zavarovanje obveznosti plačila trošarine v odpremni državi, za storjene nepravilnosti v državi odpreme in storjene nepravilnosti v času prevoza trošarinskih izdelkov, podrobnejša pravila glede jamstev pa določijo v skladu s 3. točko 15. člena Direktive članice same. Pošiljatelj se v skladu s 14. točko 15. člena Direktive razbremeni odgovornosti za plačilo trošarine na podlagi dokazila, da je prejemnik prevzel pošiljko. Kot dokazilo se upošteva trošarinski dokument, zato kot nepotrebne zavrača dokazne predloge z zaslišanjem raznih oseb in pridobitvijo dokumentov, ki se nanašajo na to, da bi bilo potrebno poplačati iz garancije tujega dobavitelja in tudi ni pomembno, ali je tuji carinski organ dobavitelju sprostil garancijo ali ne. Zavrača očitke tožnika o neskladnosti 4. člena ZTro in 4. člena Direktive. V smislu določb 1. odstavka 4. člena ZTro je tožnika razumeti tako, da ne gre za osebo, ki mora izvajati obveznosti iz ZTro, pač pa kot osebo, na katero se na podlagi določb o solidarnem plačilu (3. odstavek 17. člena) prenese obveznost plačila trošarine. Dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za odločitev v tem postopku pa nesporno dokazuje, da je tožnik kupec nezakonito sproščenega v porabo oz. nezakonito vnešenega blaga v Slovenijo. Bil pa je tudi prevoznik teh pošiljk neposredno od pošiljatelja v Avstriji in jih je torej tudi fizično prejel, zato je po 6. točki 2. odstavka 17. člena ZTro plačnik trošarine tudi tožnik (3. odstavek 17. člena ZTro). V zadevi je bistveno predvsem to, da je prvostopni organ nesporno ugotovil, da so bile obravnavane pošiljke trošarinskih izdelkov nezakonito sproščene v porabo oz. nezakonito vnesene v Slovenijo, za katere trošarina ni bila plačana in da je tožnik kot kupec blaga v Republiki Sloveniji tudi fizično prejel trošarinske izdelke. V tem postopku pa se ne ugotavljajo morebitne nepravilnosti, ki naj bi bile storjene s strani pošiljatelja v Republiki Sloveniji ob odpremi trošarinskih izdelkov, saj je bil le-ta s potrditvijo tretjega izvoda TD razbremenjen odgovornosti za plačilo trošarine, ker se šteje, da je pošiljko iz vsakega konkretnega trošarinskega dokumenta prejemnik prejel. Glede očitkov tožnika, da se v postopku ni ugotavljala njegova dobrovernost in da Direktiva ne dopušča tako široke opredelitve pojma plačnika trošarine, ter da v 20. členu v povezavi s 5. členom izrecno določa, kdo je v primeru nepravilnosti med premikanjem trošarinskih proizvodov plačnik trošarine, pritožbeni organ pojasni, da ne gre več za vprašanja, povezana z nepravilnostmi med premikanjem trošarinskih izdelkov med državami članicami, ker je prejemnik potrdil prejem blaga in blago sprostil v porabo. Iz navedenega sledi, da so se ugotovile nepravilnosti in nezakonita ravnanja, ki so bila storjena na ozemlju Republike Slovenije in da so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo v Republiki Sloveniji, ter je potrebno uporabiti 1. člen ZTro. 1. in 3. točka 1. odstavka 16. člena ZTro jasno določata, da nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko so trošarinski izdelki nezakonito sproščeni v porabo in nezakonito vneseni v Slovenijo iz druge države članice, razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti v zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je trošarinske izdelke pridobila v dobri veri. ZTro torej ne predvideva ugotavljanja subjektivnega momenta pri pravnih osebah in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, Direktiva pa tega tudi ne nalaga. Bistveno je, da je tožnik, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost v zvezi s trošarinskimi izdelki, postal plačnik trošarine izključno na podlagi dejstva, da je takšne trošarinske izdelke kupil. Glede očitka tožnika o prekomerni diskrecijski pravici carinskega organa pri odločanju, kdo je kupec, pritožbeni organ navaja, da se v tem postopku nadzora ugotavljala blagovni tok oz. komu je bilo nezakonito sproščeno in nezakonito blago izročeno, zato vmesnih preprodajalcev, tudi družbo Č.Č.Č. d.o.o., ni mogoče neposredno povezati z dejanskim tokom, po katerem so pridobljeni dokazi, ki so razvidni iz zapisnika in dokazujejo, da je tožnik kupil in prejel sporne pošiljke trošarinskih izdelkov in jih nenazadnje tudi sam prevažal. Glede očitka o prenizko zahtevanem zavarovanju za plačilo trošarine, pritožbeni organ navaja odgovore, ki jih je podal že prvostopni organ, ter da je bil vnovčen ves razpoložljiv znesek zavarovanja. Glede očitka tožnika o uporabi določb o objektivni odgovornosti (16. in 17. člen ZTro), ki postavlja slovenske gospodarske subjekte v neugodni konkurenčni položaj, da morajo sklepati drage pogodbe o zavarovanju, pritožbeni organ pojasni, da si je tožnik sam pripeljal vse sporne pošiljke mineralnega olja iz druge države članice, in da je iz prevozne dokumentacije, ki je spremljala pošiljko, povsem jasno razvidno, da je prejemnik blaga družba A.A.A. d.o.o., ter da bi moral kot prevoznik blago dostaviti omenjeni družbi. Ob dejstvu, da je kot prevoznik vedel, da je prejemnik blaga družba A.A.A. d.o.o., ter da ga je kupil od drugih družb, bi lahko tudi vedel, da gre za posel verižne preprodaje, ki predstavlja določena tveganja. V zvezi s pritožbenimi navedbami, da je ob plačilu računa za blago plačal tudi trošarino, ne glede na to, kje je denar končal, pritožbeni organ pojasni, da trošarinska obveznost nastane ob vnosu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v Slovenijo oz. ob nezakoniti sprostitvi v porabo v Republiki Sloveniji, ki ni bila plačana, zato predstavlja vrednost na računih, ki jih je prejel tožnik, le vrednost blaga in da je pomembno gibanje trošarinskih izdelkov, ne pa cena. Račun za prodane trošarinske izdelke, na katerem je navedeno, da je trošarina vključena v ceno, ne pomeni, da je bila trošarina za te izdelke v Republiki Sloveniji dejansko plačana, navedena izjava pa tudi ni obvezni del računa, kot npr. pri DDV, saj se trošarina obračuna in plača na način, kot je predpisan z ZTro. Pritožbeni organ odgovori tudi kako je potrebno razumeti določbe 2. točke 2. odstavka 7. člena ZTro. Pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki je imetnik trošarinskega skladišča, se v skladu s 4. točko 15. člena Direktive razbremeni odgovornosti za plačilo trošarine, na podlagi dokazila, da je prejemnik prevzel pošiljko in se kot dokazilo upošteva trošarinski dokument. Pošiljatelj energentov dobavitelj C.C.C. iz Avstrije pri svoji administraciji morda res ni preveril, ali ima družba A.A.A. d.o.o. še vedno dovoljenje za prejem trošarinskih izdelkov v odlogu plačila trošarine, vendar pa se je v skladu z navedenimi določili Direktive razbremenil obveznosti in ni zavezanec za plačilo trošarine v Republiki Sloveniji, saj je zakoniti zastopnik navedene družbe na hrbtni strani trošarinskih dokumentov v polju C s podpisom potrdil, da je družba prevzela celotno blago. S tem se je trošarinska obveznost prenesla na prejemnika blaga v R Sloveniji. Ugovori tožnika, ki so usmerjeni v dokazovanje nepravilnega ravnanja tujega dobavitelja, ne vplivajo na drugačno odločitev, pa tudi če bi bil pošiljatelj odgovoren za plačilo trošarine, ker ni ravnal kot bi moral pri odpremi blaga. Režim odloga plačila trošarine daje diskrecijsko pravico carinskemu organu, da izbere, koga bo izmed solidarnih dolžnikov zavezal k plačilu trošarine, kar pomeni, da se tožnik v nobenem primeru ne more izogniti odgovornosti za plačilo trošarine in tudi ni kršeno načelo sorazmernosti. Očitke glede vodenja ugotovitvenega postopka pa kot neutemeljene zavrača. Tožnik je bil seznanjen z vsemi dokumenti, ki so bili podlaga za odločitev, dokazni predlogi z zaslišanjem raznih domačih in tujih fizičnih oseb po pridobitvi analize in primerjave cen, raznih izvedenskih mnenj in drugih predlaganih dokumentov pa tožena stranka ni izvedla, ker ti dokazi ne bi vplivali na drugačno odločitev v zadevi, saj so vsa pravno pomembna dejstva razvidna iz dokumentov in predlagani dokazi ne bi pripomogli do drugačne ugotovitve glede ugotovljene trošarinske obveznosti in višine trošarinskega dolga. Tožnik pa je v postopku sodeloval, bil je seznanjen z ugotovitvami carinskega organa in zato tudi niso bila v konkretnem postopku kršena načela kontradiktornosti postopka in zaslišanja stranke, s tem, da obračun trošarine, okoljske takse in obresti kot tak ni sporen. Odločitev o stroških utemelji s 3. odstavkom 79. člena ZDavP-2.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
vključiti vključiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
kot kot podredni veznik
izdajatelja izdajatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dokumentov dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kot kot podredni veznik
osebo oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dala dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
jamstvo jamstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
pravilno pravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odpremo odprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prejem prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
odloga odlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
le le členek
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogla moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razbremeniti razbremeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pojasni pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
inštitut inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prejema prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pošiljke pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
potrdi potrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prejem prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pošiljke pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
na na predlog; tožilnik
TD TD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
izvod izvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navede navesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
kraj kraj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prevzema prevzem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
podpiše podpisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvod izvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dokumenta dokument samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
vrne vrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pošiljatelju pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Za za predlog; tožilnik
prejemnika prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
predložiti predložiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tudi tudi členek
v v predlog; tožilnik
potrditev potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nadzornemu nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
carinskemu carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
organu organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
carinskemu carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
nadzoru nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Iz iz predlog; rodilnik
vpogleda vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
A a priredni veznik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
izvoda izvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
TD TD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
zaprosilo zaprosilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
carinskih carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
poslala poslati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
avstrijska avstrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
carinska carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
administracija administracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
kot kot podredni veznik
zakoniti zakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zastopnik zastopnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
na na predlog; mestnik
hrbtni hrbten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
spornih sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
TD TD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
podpisom podpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prevzela prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odpremljeno odpremljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Avstrije Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trošarinska trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prenesla prenesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; tožilnik
prejemnika prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pošiljatelj pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
razbremenil razbremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
neutemeljeno neutemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
zatrjuje zatrjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
namreč namreč priredni veznik
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
predložitve predložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
imetnika imetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
carinskega carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
skladišča skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
odpremi odpremiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
odlogu odlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
odpremni odpremen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
storjene storjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odpreme odprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
storjene storjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prevoza prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
podrobnejša podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, imenovalnik
pravila pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
glede glede predlog; rodilnik
jamstev jamstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
določijo določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
članice članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
same sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Pošiljatelj pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razbremeni razbremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prevzel prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pošiljko pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Kot kot podredni veznik
dokazilo dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
trošarinski trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dokument dokument samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zato zato priredni veznik
kot kot podredni veznik
nepotrebne nepotreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dokazne dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
predloge predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
zaslišanjem zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
raznih razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
dokumentov dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
poplačati poplačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
iz iz predlog; rodilnik
garancije garancija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tujega tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dobavitelja dobavitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tuji tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
carinski carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dobavitelju dobavitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sprostil sprostiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
garancijo garancija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
ne ne členek
Zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
očitke očitek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
neskladnosti neskladnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razumeti razumeti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
osebo oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pač pač členek
pa pa priredni veznik
kot kot podredni veznik
osebo oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
solidarnem solidaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
plačilu plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prenese prenesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dokumentacija dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
uporabljena uporabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
dokazuje dokazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kupec kupec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
sproščenega sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
vnešenega vnešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
prevoznik prevoznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
pošiljk pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
pošiljatelja pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Avstriji Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
plačnik plačnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
predvsem predvsem členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
obravnavane obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pošiljke pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
sproščene sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
vnesene vnesen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
trošarina trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
plačana plačan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
kupec kupec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
ugotavljajo ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
storjene storjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pošiljatelja pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
odpremi odprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
le le členek
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
potrditvijo potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
izvoda izvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
TD TD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razbremenjen razbremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
šteje šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pošiljko pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
vsakega vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
konkretnega konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dokumenta dokument samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Glede glede predlog; rodilnik
očitkov očitek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ugotavljala ugotavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
dobrovernost dobrovernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
Direktiva direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
dopušča dopuščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
široke širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
opredelitve opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pojma pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
plačnika plačnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izrecno izrecno splošni prislov; nedoločena stopnja
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
premikanjem premikanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
proizvodov proizvod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
plačnik plačnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pojasni pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
za za predlog; tožilnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nepravilnostmi nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
med med predlog; orodnik
premikanjem premikanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
državami država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
članicami članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
prejem prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
blago blago splošni prislov; nedoločena stopnja
sprostil sprostiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Iz iz predlog; rodilnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ugotovile ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
nezakonita nezakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
storjena storjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
ozemlju ozemlje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
trošarinski trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sproščeni sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabiti uporabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
točka točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
jasno jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
določata določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
nastane nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
trošarinski trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
sproščeni sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
vneseni vnesen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
članice članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razen razen priredni veznik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
fizična fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ne ne členek
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
trošarinskimi trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
dokaže dokazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pridobila pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
dobri dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
veri vera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ugotavljanja ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
subjektivnega subjektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
momenta moment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
osebah oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
fizičnih fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
osebah oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Direktiva direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
ne ne členek
nalaga nalagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pravna praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
trošarinskimi trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
postal postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
plačnik plačnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dejstva dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takšne takšen kazalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kupil kupiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Glede glede predlog; rodilnik
očitka očitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
prekomerni prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
diskrecijski diskrecijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pravici pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
carinskega carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odločanju odločanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kupec kupec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ugotavljala ugotavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
blagovni blagoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
tok tok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
komu kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
nezakonito nezakonito splošni prislov; nedoločena stopnja
sproščeno sproščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nezakonito nezakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
izročeno izročen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zato zato priredni veznik
vmesnih vmesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
preprodajalcev preprodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tudi tudi členek
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Č. Č. okrajšava
Č. Č. okrajšava
Č. Č. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezati povezati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
dejanskim dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
tokom tok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
po po predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pridobljeni pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
dokazi dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidni razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
zapisnika zapisnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
dokazujejo dokazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kupil kupiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
sporne sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pošiljke pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
nenazadnje nenazadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prevažal prevažati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Glede glede predlog; rodilnik
očitka očitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
prenizko prenizko splošni prislov; nedoločena stopnja
zahtevanem zahtevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovore odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podal podati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
že že členek
prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
vnovčen vnovčen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
razpoložljiv razpoložljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
znesek znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Glede glede predlog; rodilnik
očitka očitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
objektivni objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
postavlja postavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
subjekte subjekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
neugodni neugoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
konkurenčni konkurenčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
položaj položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sklepati sklepati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
drage drag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pojasni pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pripeljal pripeljati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
sporne sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pošiljke pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
mineralnega mineralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
olja olje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
članice članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
iz iz predlog; rodilnik
prevozne prevozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
spremljala spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pošiljko pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
jasno jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blaga blag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
kot kot podredni veznik
prevoznik prevoznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blago blago splošni prislov; nedoločena stopnja
dostaviti dostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
omenjeni omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ob ob predlog; mestnik
dejstvu dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kot kot podredni veznik
prevoznik prevoznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vedel vedeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blaga blag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kupil kupiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
od od predlog; rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
vedel vedeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
posel posel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
verižne verižen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
preprodaje preprodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
določena določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
tveganja tveganje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pritožbenimi pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
navedbami navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
plačilu plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
računa račun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
plačal plačati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
tudi tudi členek
trošarino trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kje kje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
denar denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
končal končati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pojasni pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
trošarinska trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nastane nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ob ob predlog; mestnik
vnosu vnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
članice članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
ob ob predlog; mestnik
nezakoniti nezakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
sprostitvi sprostitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
porabo poraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
plačana plačan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zato zato priredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
računih račun samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
le le členek
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
cena cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Račun račun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prodane prodan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
navedeno naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trošarina trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vključena vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
ceno cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
trošarina trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
te ta kazalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
izdelke izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
plačana plačan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
navedena naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izjava izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
obvezni obvezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
računa račun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
npr. npr. okrajšava
pri pri predlog; mestnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
trošarina trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obračuna obračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
plača plačati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predpisan predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odgovori odgovoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
razumeti razumeti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZTro Ztro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pošiljatelj pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imetnik imetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
skladišča skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razbremeni razbremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prejemnik prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prevzel prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pošiljko pošiljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kot kot podredni veznik
dokazilo dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
trošarinski trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dokument dokument samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Pošiljatelj pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
energentov energent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
dobavitelj dobavitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
iz iz predlog; rodilnik
Avstrije Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
administraciji administracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
morda morda členek
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
preveril preveriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ali ali priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
A. A. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
prejem prejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
odlogu odlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
navedenimi naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
določili določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Direktive direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razbremenil razbremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zakoniti zakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zastopnik zastopnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navedene naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
hrbtni hrbten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
trošarinskih trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dokumentov dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
podpisom podpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prevzela prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trošarinska trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prenesla prenesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; tožilnik
prejemnika prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
R R samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ugovori ugovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
usmerjeni usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
dokazovanje dokazovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nepravilnega nepravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tujega tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dobavitelja dobavitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
vplivajo vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
drugačno drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
pošiljatelj pošiljatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odgovoren odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ravnal ravnati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
kot kot podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
odpremi odprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Režim režim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odloga odlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
diskrecijsko diskrecijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
carinskemu carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
organu organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
izbere izbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
koga kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izmed izmed predlog; rodilnik
solidarnih solidaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dolžnikov dolžnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zavezal zavezati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
k k predlog; dajalnik
plačilu plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nobenem noben nikalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izogniti izogniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
kršeno kršen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
načelo načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sorazmernosti sorazmernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Očitke očitek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
glede glede predlog; rodilnik
vodenja vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ugotovitvenega ugotovitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
kot kot podredni veznik
neutemeljene neutemeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
seznanjen seznanjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
vsemi ves celostni zaimek; moški spol, množina, orodnik
dokumenti dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dokazni dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predlogi predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zaslišanjem zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
raznih razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
domačih domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
fizičnih fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
pridobitvi pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
analize analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
primerjave primerjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cen cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
raznih razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
izvedenskih izvedenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mnenj mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
predlaganih predlagan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dokumentov dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
izvedla izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ker ker podredni veznik
ti ti osebni zaimek; 2. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
dokazi dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
vplivali vplivati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
drugačno drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
pravno pravno splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dejstva dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
dokumentov dokument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predlagani predlagan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
dokazi dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
pripomogli pripomoči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
do do predlog; rodilnik
drugačne drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ugotovitve ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
glede glede predlog; rodilnik
ugotovljene ugotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
trošarinske trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
višine višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
trošarinskega trošarinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dolga dolg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sodeloval sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
seznanjen seznanjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
ugotovitvami ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
carinskega carinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
v v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kršena kršen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kontradiktornosti kontradiktornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zaslišanja zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
obračun obračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trošarine trošarina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okoljske okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
takse taksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obresti obresti samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
sporen sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
stroških strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
utemelji utemeljiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
79. 79. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZDavP Zdavp samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor