V sodobnem načinu zadovoljevanja skupnih življenjskih potreb postaja jasno, da je nujno razumno in učinkovito porazdeliti številne naloge javne skrbi za državljane med državo, srednjo ravnjo upravljanja in lokalnimi skupnostmi, kjer se bivanjske potrebe ljudi najbolj neposredno izražajo. Izzivi in z njimi povezane človeške potrebe se menjajo. Prehod v družbo znanja, »tretja industrijska revolucija«, globalizacija in kontinentalna integracija Evrope korenito spreminjajo socialno-ekonomsko preobrazbo družbe. V ozadju teh medsebojno povezanih družbenih procesov potekajo tako v Sloveniji kot tudi razvitejših državah EU intenzivne razprave o politično-administrativni reorganizaciji ozemeljske členitve držav članic. Novi izzivi zahtevajo sodobno delitev pristojnostiPojem »new regionalism« pooseblja ta prizadevanja in je povezan zlasti z učinkovitejšo implementacijo ciljev regionalnega razvoja, kjer so pokrajine konkurenčne le v pogojih, ki spodbujajo ustvarjalnost. Cilji regionalne politike so potemtakem povezani tudi z reformo institucionalnih oblik, ki stremi k učinkovitejši politični integraciji območij, pri čemer imajo sedeži pokrajin, torej mesta kot razvojni generatorji, odločujočo vlogo. Učinkovitost regionalnega razvoja je v sodobnem času odvisna od družbenih aktivnosti zlasti na srednji ravni. Pomembno spoznanje je še, da v Sloveniji ob gospodarskem razvoju spremljamo tudi temeljito družbeno preobrazbo. Poldrugo desetletje trajajoči suburbanizacijski procesi zaradi spreminjajočih se družbenih zakonitosti skozi procese zorenja dobivajo novo kvaliteto, ki jo v urbanogeografskih raziskavah predstavljajo mestne regije in somestja. Preobrazba ima svoj vsebinski odsev v spremenjenih fiziognomskih in funkcijskih strukturah, ki zaradi medsebojne povezanosti mest z obmestji dajejo tem območjem povsem spremenjeno perspektivo pri oblikovanju omrežja urbanih sistemov in rabe površin v predvideni pokrajinski členitvi. Z njimi se spreminjajo življenjski stil in človeške potrebe, ki so vedno bolj heterogene, saj smo priče: – Naraščanju mobilnosti gospodarstva, zaposlenih na trgu delovne sile ter s tem razširitvi življenjskega delovnega radija prebivalcev in gospodarskim prepletanjem zunaj obstoječih institucionaliziranih meja.– Strukturnim spremembam v socialno-demografskem razvoju, ki posegajo na številna področja življenja. Demografske spremembe imajo zato v različnih pokrajinskih enotah povsem specifične učinke in do preseganja regionalnih disparitet vodijo različne poti, ki zahtevajo hitre in elastične ukrepe. Predvidljive so zlasti razlike med oblikovanjem zunanjih meja območij mestnih regij ob prometnih koridorjih z dinamičnim, inovativnim in konkurenčnim gospodarskim razvojem ter redkeje poseljenimi gorskimi, kraškimi in obmejnimi območji.– Funkcionalni diferenciaciji med ekonomsko prodornejšimi urbaniziranimi/zgostitvenimi in strukturno šibkejšimi podeželskimi zaokroženimi območji. Strateški koncepti sodobnih razvojnih scenarijev vsebujejo spremenjene poudarke pri opredeljevanju prostorskih struktur. Tako npr. ne mest ne urbaniziranih območij, podeželskih ali na drug način razvojno problematičnih območij ni več mogoče obravnavati kot samobitnih prostorskih kategorij z enotnimi instrumenti urejanja, s pomočjo katerih bi zmanjšali regionalne disparitete. Namesto prizadevanj za oblikovanje znanstveno utemeljenih členitev, na katerih naj bi v institucionaliziranih okvirih temeljili dogovorjeni pospeševalni ukrepi, smo priče politizaciji (beri: lokalizaciji) različnih členitev, ne zavedajoč se, da so pri sodobnih pristopih v središču planskih prizadevanj tri naloge, in sicer: »rast in inovacije«, »zagotavljanje preventivnih ukrepov za izboljšanje kvalitete življenjskih pogojev« in »ohranjanje naravnih virov ter ustroja kulturne pokrajine«. In tudi tu stopajo v ospredje nove interpretacije, kako doseči enakovredne življenjske pogoje, ki naj bi jih država prenesla v pristojnost pokrajinam. Le-te temeljijo na zviševanju transparentnosti in pospeševanju medsebojne kooperacije. Cilji zagotavljanja enakovrednih življenjskih pogojev namreč nosilce zavezujejo, da izpolnijo začrtane cilje na celotnem območju. Pri tem pa je potrebno preudarno tehtanje med načeli trajnostnega razvoja in v slovenskih pogojih zelo heterogenimi prostorskimi vzorci, ki se mozaično prepletajo med območji s podeželsko-perifernimi težnjami in širjenjem urbanih funkcij. S sodobnejšim transportom in razvojem komunikacijskih tehnologij pada funkcionalno potrebno število mest – središč nacionalnega pomena. Nerealno je pričakovati, da se bo trend obrnil, zato je zagovarjanje velikega števila majhnih pokrajin (torej ohranitve obstoječega urbanega sistema) za današnje družbene potrebe predrago.– Iskanju učinkovite členitve območij, ki bodo kos izzivom po enotnem zadovoljevanju skupnih potreb prebivalstva (optimalna velikost območij). Upoštevati pa je treba tudi zahteve po specializaciji in koordinaciji, ki govorijo v prid večjemu poenotenju sicer heterogenih območij, zlasti zaradi kadrovskih potencialov (npr. pri bolnišnicah, objektih za varno odlaganje odpadkov, omrežju visokih in srednjih šol ipd.), ki jih je z drobitvijo pokrajinskih enot težko zagotoviti.Spremenjena paradigma usmerjanja regionalnega razvoja je usodno povezana z ustrezno institucionalno členitvijo in v novih pogojih naj ne bi bila sporna. Čeprav jo nekateri kritiki razumejo tudi kot strateški odmik od tradicionalnih načinov usmerjanja regionalnega razvoja s pomočjo ekonomsko nekonkurenčnih pokrajinskih enot. Največ zagovornikov je med lobisti drobljenja, ki v majhnih pokrajinah vidijo bojazen izničenja postulatov pospeševanja (beri: subvencioniranja) enakomernega razvoja. Pri tem pa si zatiskajo oči pred dejstvom, da tudi ob tradicionalni mozaičnosti slovenskih pokrajinskih enot te že dolgo niso več homogena problemska kategorija. Gospodarske, socialne, okoljske in kulturne razlike med naravno- in družbenogeografskimi pokrajinskimi enotami so se na temeljih različne prebivalstvene gostote in razvojnih potencialov v zadnjih desetletjih tako poglobile, da »filigransko« obravnavanje problemskih kategorij z razvojnega vidika ni več smiselno. V tem pogledu je nova naravnanost ne le upravičena, ampak nujna. Izhodišča za uspešno pokrajinsko reformo so povezana s splošnimi prizadevanji, da pokrajinske pristojnosti ob racionalizaciji hkrati nadomeščajo:– komunalne pristojnosti, ki v sodobnih družbah ne opravljajo več nalog posamično, za vsako lokalno skupnost posebej, marveč običajno za obsežnejše in celotno vplivno območje (običajno) najvplivnejšega mesta;– državne pristojnosti, ki prav tako ne zagovarjajo več centralistično vodenih oblastnih organov, marveč s pomočjo decentraliziranih upravnih sistemov in izpostav opravljajo servis za državljane.Pomisleki in priporočila k učinkoviti organizaciji pokrajinReformna prizadevanja za vzpostavitev srednje ravni potekajo v Sloveniji že dobro desetletje. Priporočila večine ekspertov, ki smo sodelovali pri oblikovanju pokrajinske zakonodaje, temeljijo zlasti na obstoječi mezogravitacijski pripadnosti območij, upoštevajoč učinkovitost povezovanja prepoznavnih socialno-ekonomskih potencialov, prav tako pa tudi na naraščajočem pomenu »lokalizmov« na mozaični ravni. Drugo vodilo pa je bilo povezano z zunanjo razpoznavnostjo pokrajin v zakulisju nacionalne in mednarodne konkurenčnosti/tekmovalnosti. Vlada RS teh priporočil ni upoštevala, marveč je s predlaganim kompromisnim predlogom štirinajstih možnih pokrajin pripravila slabo podlago za javno razpravo o dejanskem oblikovanju pokrajin. Sprožila je polemike, katerih skupni imenovalec so še dodatni predlogi za drobitev, in to je slaba popotnica za oblikovanje učinkovite pokrajinske samouprave. Heterogenost upravljanja zahteva različne organizacijske oblike, ki pa se običajno naslanjajo na enotna funkcionalna in organizacijska merila. Ob razpravah o bodoči pokrajinski ureditvi je z vidika zagotavljanja enakovrednih življenjskih pogojev treba upoštevati, da: – Slovenija ne glede na to, da je zaradi zgodovinsko-političnih razlogov izgubila obsežne dele nacionalnega ozemlja v tradicionalnih pokrajinah (deželah), potrebuje vmesno stopnjo členitve, kjer bodo tako oblikovane pokrajine sposobne tekmovati z drugimi evropskimi regijami v globalnih pogojih konkurenčnosti;– se pretirani drobitvi možnih pokrajinskih enot upirajo številne naloge nadlokalnega pomena, ki zahtevajo medsebojno povezanost, usklajevanje in racionalizacijo.Trditev, da sta prostorsko in regionalno planiranje ključna vzvoda za uspešno izvedbo pokrajinske reforme, je morda nepopularna, je pa zagotovo neposredna ter z dolgoletnimi prizadevanji številnih prostorskih planerjev podprta demokratična legitimacija za prenos državnih nalog na regionalno raven. Za učinkovito izvrševanje nalog in prihodnjo naravnanost regionalnega planiranja so posebnega pomena naslednja merila: – Strateško planiranje in izvajanje programskih ciljev sta medsebojno tesno povezana. Institucionalna povezanost običajno krepi uspešnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog, ki spreminjajo gospodarsko strukturo regije, zmanjšuje običajna medsebojna trenja pri zagotavljanju razvojnih ciljev in omogoča, da območje uspešno izkorišča svoje primerjalne prednosti in potenciale. V tem primeru ni nobenih zadržkov, ali gre za monocentrično ali policentrično zasnovana razvojna območja z različno obsežnimi vplivnimi območji, saj moderni principi razvojnega planiranja zagovarjajo mrežno povezovanje tudi sicer heterogenih geografskih območij.– Različna (drobna) regionalna združenja medsebojno povezanih lokalnih skupnosti in korporacij izražajo svoje zahteve po »priznavanju« lastnega upravljanja (do »svojega« pokrajinskega izseka) pokrajine ne glede na institucionalizirani obseg. To je moč doseči tudi z oblikovanjem majhnih neformalnih in prilagodljivih »menedžment« regij – na podlagi skupnih razvojnih interesov – znotraj formalno oblikovanih »velikih« pokrajin. V tem primeru (majhna) regionalna združenja (ki so zaradi mozaične raznolikosti Slovenije neizogibna) lahko prav tako uspešno delujejo znotraj večjih pokrajinskih enot, ob spoštovanju transparentnosti, demokratične legitimacije in medsebojne (učinkovite) koordinacije znotraj večjih pokrajinskih enot.Obstoj pokrajin je pogoj za razvojno obvladljivost slovenske države, saj kakovostnega razvoja ni mogoče usmerjati samo z enega mesta. Pokrajine so poleg tega tudi sredstvo za razčlenjeno uveljavljanje razvojnih interesov različnih slovenskih območij. Ne glede na izpostavljene dileme o različnih predlogih, povezanih z velikostjo naših pokrajin, ki so odraz socialno-politične diferenciacije, moramo Slovenijo vendarle razumeti kot enoten in notranje strukturiran prostor, katerega posamezni deli ne bi smeli imeti labilne vloge ne za gospodarski, prostorski niti družbeni razvoj države. Pri tem so mišljeni predvsem naslednji dejavniki:– Treba je pričakovati, da bo usmerjanje razvoja na srednji ravni krepilo svoj pomen. Pretirano centralizirana ali pa preozka lokalna politična iniciativa lahko vsaka na svoj način pripeljeta do negativnih posledic, kot sta na primer neusklajen lokalni razvoj, pretirana gospodarska monostrukturnost ipd. Poenostavitve so sicer možne. Prav tako je nesporno, da je konkurenčnost na lokalni ravni potrebna, toda sodobni gospodarski tokovi zahtevajo gospodarsko pospeševanje, prepletenost razvojnih zamisli, sodelovanje, kooperacijo in regionalne izravnave na višji stopnji s pomočjo regionalnega marketinga/menedžmenta;– Ne glede na vse večjo liberalizacijo lokalnih odnosov se vendarle uveljavlja državna skrb za vzpostavljaje enakovrednih življenjskih pogojev (ki pa je ne bi smeli zamenjevati s centralizacijo odločanja), ki s pomočjo nacionalnih razvojnih projektov (do leta 2023) temelji na policentrično zasnovanih mestnih pokrajinah in kjer naj bi pokrajina nastopala kot predstavnik ali eksponent sicer širše nacionalne politike povezovanja.doc. dr. Marjan Ravbar, znanstveni svetnikGeografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana sodobnem načinu zadovoljevanja skupnih življenjskih potreb postaja jasno, da je nujno razumno in učinkovito porazdeliti številne naloge javne skrbi za državljane med državo, srednjo ravnjo upravljanja in lokalnimi skupnostmi, kjer se bivanjske potrebe ljudi najbolj neposredno izražajo. Izzivi in z njimi povezane človeške potrebe se menjajo. Prehod v družbo znanja, »tretja industrijska revolucija«, globalizacija in kontinentalna integracija Evrope korenito spreminjajo socialno-ekonomsko preobrazbo družbe. V ozadju teh medsebojno povezanih družbenih procesov potekajo tako v Sloveniji kot tudi razvitejših državah EU intenzivne razprave o politično-administrativni reorganizaciji ozemeljske členitve držav članic.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
sodobnem sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zadovoljevanja zadovoljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
postaja postajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jasno jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
razumno razumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
učinkovito učinkovito splošni prislov; nedoločena stopnja
porazdeliti porazdeliti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
skrbi skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
državljane državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
državo država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ravnjo raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
upravljanja upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lokalnimi lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
skupnostmi skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bivanjske bivanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Izzivi izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
povezane povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
človeške človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
menjajo menjati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Prehod prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tretja tretji vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
industrijska industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
revolucija revolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
globalizacija globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kontinentalna kontinentalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
korenito korenito splošni prislov; nedoločena stopnja
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ekonomsko ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preobrazbo preobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
ozadju ozadje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
medsebojno medsebojno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
procesov proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
tudi tudi členek
razvitejših razvit splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
intenzivne intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razprave razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
administrativni administrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
reorganizaciji reorganizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ozemeljske ozemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
členitve členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
članic članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
izzivi izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
sodobno sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
delitev delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pristojnostiPojem pristojnostipojema samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
new new samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
regionalism regionalism samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pooseblja poosebljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
prizadevanja prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povezan povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zlasti zlasti členek
z z predlog; orodnik
učinkovitejšo učinkovit splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, orodnik
implementacijo implementacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
konkurenčne konkurenčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
le le členek
v v predlog; mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
spodbujajo spodbujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ustvarjalnost ustvarjalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Cilji cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potemtakem potemtakem splošni prislov; nedoločena stopnja
povezani povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
reformo reforma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
institucionalnih institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
stremi stremeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
učinkovitejši učinkovit splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, dajalnik
politični političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
integraciji integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sedeži sedež samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
torej torej priredni veznik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
razvojni razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
generatorji generator samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
odločujočo odločujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Učinkovitost učinkovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
sodobnem sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
odvisna odvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zlasti zlasti členek
na na predlog; mestnik
srednji srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
spoznanje spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
gospodarskem gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
spremljamo spremljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
tudi tudi členek
temeljito temeljit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
družbeno družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preobrazbo preobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Poldrugo poldrug splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
desetletje desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
trajajoči trajajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
suburbanizacijski suburbanizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
procesi proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
spreminjajočih spreminjajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zakonitosti zakonitost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
procese proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zorenja zorenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dobivajo dobivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kvaliteto kvaliteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
urbanogeografskih urbanogeografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
raziskavah raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
mestne mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
regije regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
somestja somestje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Preobrazba preobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
vsebinski vsebinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
odsev odsev samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
spremenjenih spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
fiziognomskih fiziognomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
funkcijskih funkcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strukturah struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
medsebojne medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
povezanosti povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
obmestji obmestje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
dajejo dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
območjem območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
spremenjeno spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
perspektivo perspektiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urbanih urban splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sistemov sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pokrajinski pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
členitvi členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
življenjski življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stil stil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
človeške človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
heterogene heterogen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
priče priča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Naraščanju naraščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
mobilnosti mobilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
trgu trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sile sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
razširitvi razširitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
življenjskega življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
delovnega deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
radija radij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prebivalcev prebivalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
gospodarskim gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
prepletanjem prepletanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
zunaj zunaj predlog; rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
institucionaliziranih institucionaliziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Strukturnim strukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
spremembam sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
demografskem demografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
posegajo posegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
številna številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Demografske demografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zato zato priredni veznik
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
enotah enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
specifične specifičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
učinke učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
do do predlog; rodilnik
preseganja preseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
regionalnih regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
disparitet dispariteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodijo voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
hitre hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
elastične elastičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Predvidljive predvidljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zlasti zlasti členek
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
oblikovanjem oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
mestnih mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
regij regija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
koridorjih koridor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
z z predlog; orodnik
dinamičnim dinamičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
inovativnim inovativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
konkurenčnim konkurenčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
gospodarskim gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
razvojem razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
ter ter priredni veznik
redkeje redko splošni prislov; primernik
poseljenimi poseljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
gorskimi gorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
kraškimi kraški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
obmejnimi obmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Funkcionalni funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
diferenciaciji diferenciacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
ekonomsko ekonomsko splošni prislov; nedoločena stopnja
prodornejšimi prodoren splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, orodnik
urbaniziranimi urbaniziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
zgostitvenimi zgostitvenimi samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
strukturno strukturno splošni prislov; nedoločena stopnja
šibkejšimi šibek splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, orodnik
podeželskimi podeželski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
zaokroženimi zaokrožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Strateški strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
koncepti koncept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
scenarijev scenarij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
spremenjene spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
poudarke poudarek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
opredeljevanju opredeljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
struktur struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
npr. npr. okrajšava
ne ne členek
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ne ne členek
urbaniziranih urbaniziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
podeželskih podeželski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
na na predlog; tožilnik
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
razvojno razvojno splošni prislov; nedoločena stopnja
problematičnih problematičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obravnavati obravnavati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kot kot podredni veznik
samobitnih samobiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kategorij kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
enotnimi enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
instrumenti instrument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
katerih kateri vprašalni zaimek; srednji spol, množina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
zmanjšali zmanjšati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
disparitete dispariteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Namesto namesto predlog; rodilnik
prizadevanj prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
znanstveno znanstveno splošni prislov; nedoločena stopnja
utemeljenih utemeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
členitev členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
v v predlog; mestnik
institucionaliziranih institucionaliziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
okvirih okvir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
temeljili temeljiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
dogovorjeni dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pospeševalni pospeševalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
priče priča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
politizaciji politizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
beri brati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
lokalizaciji lokalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
členitev členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ne ne členek
zavedajoč zavedajoč prislov, deležje
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pristopih pristop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
središču središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
planskih planski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
prizadevanj prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
rast rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
inovacije inovacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotavljanje zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
preventivnih preventiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izboljšanje izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kvalitete kvaliteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
ustroja ustroj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
In in priredni veznik
tudi tudi členek
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
stopajo stopati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
ospredje ospredje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
interpretacije interpretacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
enakovredne enakovreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
življenjske življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prenesla prenesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
pristojnost pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pokrajinam pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Le le členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
temeljijo temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
zviševanju zviševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
transparentnosti transparentnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pospeševanju pospeševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
medsebojne medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kooperacije kooperacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Cilji cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zagotavljanja zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
enakovrednih enakovreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
namreč namreč priredni veznik
nosilce nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zavezujejo zavezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
izpolnijo izpolniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
začrtane začrtan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
cilje cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
celotnem celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
preudarno preudaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
tehtanje tehtanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
načeli načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
trajnostnega trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
heterogenimi heterogen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostorskimi prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
vzorci vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mozaično mozaično splošni prislov; nedoločena stopnja
prepletajo prepletati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
med med predlog; orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
s z predlog; orodnik
podeželsko podeželski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
perifernimi periferen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
težnjami težnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
širjenjem širjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
urbanih urban splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
funkcij funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
S z predlog; orodnik
sodobnejšim sodoben splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
transportom transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
razvojem razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
komunikacijskih komunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pada padati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
funkcionalno funkcionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
središč središče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Nerealno nerealno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pričakovati pričakovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trend trend samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obrnil obrniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zagovarjanje zagovarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
velikega velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
majhnih majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
torej torej priredni veznik
ohranitve ohranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obstoječega obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
urbanega urban splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
današnje današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predrago predrago splošni prislov; nedoločena stopnja
Iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
učinkovite učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
členitve členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kos kos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izzivom izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
po po predlog; mestnik
enotnem enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zadovoljevanju zadovoljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prebivalstva prebivalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
optimalna optimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
velikost velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
specializaciji specializacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
koordinaciji koordinacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
govorijo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
prid prid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
večjemu velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, dajalnik
poenotenju poenotenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
sicer sicer priredni veznik
heterogenih heterogen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zlasti zlasti členek
zaradi zaradi predlog; rodilnik
kadrovskih kadrovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
potencialov potencial samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
npr. npr. okrajšava
pri pri predlog; mestnik
bolnišnicah bolnišnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
varno varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
odlaganje odlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
visokih visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
srednjih srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
šol šola samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ipd. ipd. okrajšava
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
drobitvijo drobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Spremenjena spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
paradigma paradigma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
usmerjanja usmerjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
usodno usodno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
institucionalno institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
členitvijo členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
naj naj členek
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sporna sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Čeprav čeprav podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
kritiki kritik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razumejo razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
kot kot podredni veznik
strateški strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tradicionalnih tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
načinov način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
usmerjanja usmerjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ekonomsko ekonomsko splošni prislov; nedoločena stopnja
nekonkurenčnih nekonkurenčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Največ največ splošni prislov; presežnik
zagovornikov zagovornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
med med predlog; orodnik
lobisti lobist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
drobljenja drobljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
majhnih majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pokrajinah pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
vidijo videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
bojazen bojazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izničenja izničenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
postulatov postulat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pospeševanja pospeševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
beri brati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
subvencioniranja subvencioniranje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
enakomernega enakomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
zatiskajo zatiskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
oči oči samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
dejstvom dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
tudi tudi členek
ob ob predlog; mestnik
tradicionalni tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mozaičnosti mozaičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
že že členek
dolgo dolgo splošni prislov; nedoločena stopnja
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
več več členek
homogena homogen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
problemska problemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kategorija kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
okoljske okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
naravno naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
družbenogeografskimi družbenogeografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
pokrajinskimi pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
enotami enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
temeljih temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prebivalstvene prebivalstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
gostote gostota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
potencialov potencial samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zadnjih zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
desetletjih desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
poglobile poglobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
da da podredni veznik
filigransko filigranski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obravnavanje obravnavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
problemskih problemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kategorij kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
razvojnega razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
pogledu pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
naravnanost naravnanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
le le členek
upravičena upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ampak ampak priredni veznik
nujna nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Izhodišča izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
uspešno uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pokrajinsko pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
reformo reforma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
splošnimi splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
prizadevanji prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
da da podredni veznik
pokrajinske pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pristojnosti pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
racionalizaciji racionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
nadomeščajo nadomeščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pristojnosti pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
družbah družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ne ne členek
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
več več členek
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posamično posamično splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
vsako vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
lokalno lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
marveč marveč priredni veznik
običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
obsežnejše obsežen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
najvplivnejšega vpliven splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, rodilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pristojnosti pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
zagovarjajo zagovarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
več več členek
centralistično centralistično splošni prislov; nedoločena stopnja
vodenih voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
oblastnih oblasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
marveč marveč priredni veznik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
decentraliziranih decentraliziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sistemov sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
izpostav izpostava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
servis servis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
državljane državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Pomisleki pomislek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
priporočila priporočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
k k predlog; dajalnik
učinkoviti učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
organizaciji organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
pokrajinReformna pokrajinreformen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prizadevanja prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
vzpostavitev vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
srednje srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
že že členek
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
desetletje desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Priporočila priporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
večine večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ekspertov ekspert samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
sodelovali sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pokrajinske pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
temeljijo temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zlasti zlasti členek
na na predlog; mestnik
obstoječi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
mezogravitacijski mezogravitacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pripadnosti pripadnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
upoštevajoč upoštevajoč prislov, deležje
učinkovitost učinkovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povezovanja povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prepoznavnih prepoznaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
potencialov potencial samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
naraščajočem naraščajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
lokalizmov lokalizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
mozaični mozaičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
vodilo vodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
povezano povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zunanjo zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
razpoznavnostjo razpoznavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zakulisju zakulisje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
mednarodne mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
konkurenčnosti konkurenčnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekmovalnosti tekmovalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vlada vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
priporočil priporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
upoštevala upoštevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
marveč marveč priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
predlaganim predlagan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
kompromisnim kompromisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
predlogom predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
štirinajstih štirinajst glavni števnik; besedni zapis, množina, rodilnik
možnih možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pripravila pripraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
slabo slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
podlago podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
razpravo razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
dejanskem dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Sprožila sprožiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
polemike polemika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
imenovalec imenovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
še še členek
dodatni dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predlogi predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
drobitev drobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
slaba slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
popotnica popotnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
učinkovite učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pokrajinske pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
samouprave samouprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Heterogenost heterogenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
upravljanja upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zahteva zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
naslanjajo naslanjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
enotna enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
funkcionalna funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijska organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Ob ob predlog; mestnik
razpravah razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
o o predlog; mestnik
bodoči bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pokrajinski pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ureditvi ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zagotavljanja zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
enakovrednih enakovreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zaradi zaradi predlog; rodilnik
zgodovinsko zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izgubila izgubiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
obsežne obsežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
dele del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ozemlja ozemlje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tradicionalnih tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pokrajinah pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
deželah dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vmesno vmesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
členitve členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovane oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
sposobne sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
tekmovati tekmovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
evropskimi evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
regijami regija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
globalnih globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
konkurenčnosti konkurenčnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pretirani pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
drobitvi drobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
možnih možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
upirajo upirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
nadlokalnega nadlokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
medsebojno medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
usklajevanje usklajevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
racionalizacijo racionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Trditev trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
prostorsko prostorsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
regionalno regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
planiranje planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ključna ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vzvoda vzvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uspešno uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pokrajinske pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
reforme reforma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
morda morda členek
nepopularna nepopularen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pa pa priredni veznik
zagotovo zagotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
neposredna neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
z z predlog; orodnik
dolgoletnimi dolgoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
prizadevanji prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
številnih številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
planerjev planer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
podprta podprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
demokratična demokratičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
legitimacija legitimacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
regionalno regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
raven raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Za za predlog; tožilnik
učinkovito učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
izvrševanje izvrševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prihodnjo prihodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
naravnanost naravnanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
planiranja planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
posebnega poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naslednja naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
Strateško strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
planiranje planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
programskih programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
medsebojno medsebojno splošni prislov; nedoločena stopnja
tesno tesno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
Institucionalna institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
krepi krepiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uspešnost uspešnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
učinkovitost učinkovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
operativnih operativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
strukturo struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
regije regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zmanjšuje zmanjševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
običajna običajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
medsebojna medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
trenja trenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
zagotavljanju zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
izkorišča izkoriščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
primerjalne primerjalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
prednosti prednost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
potenciale potencial samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nobenih noben nikalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
zadržkov zadržek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
monocentrično monocentričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
policentrično policentrično splošni prislov; nedoločena stopnja
zasnovana zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razvojna razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
različno različno splošni prislov; nedoločena stopnja
obsežnimi obsežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
vplivnimi vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
saj saj priredni veznik
moderni moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
principi princip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razvojnega razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
planiranja planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zagovarjajo zagovarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
mrežno mrežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
povezovanje povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
sicer sicer členek
heterogenih heterogen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
geografskih geografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Različna različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
drobna droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regionalna regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
združenja združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
medsebojno medsebojno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
lokalnih lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
korporacij korporacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
priznavanju priznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lastnega lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
upravljanja upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
pokrajinskega pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
izseka izsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
institucionalizirani institucionaliziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
obseg obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moč moč splošni prislov; nedoločena stopnja
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
oblikovanjem oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
majhnih majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
neformalnih neformalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prilagodljivih prilagodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
menedžment menedžment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
regij regija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
interesov interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
znotraj znotraj splošni prislov; nedoločena stopnja
formalno formalno splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovanih oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
velikih velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
majhna majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regionalna regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
združenja združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zaradi zaradi predlog; rodilnik
mozaične mozaičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
raznolikosti raznolikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
neizogibna neizogiben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
delujejo delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
znotraj znotraj predlog; rodilnik
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
spoštovanju spoštovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
transparentnosti transparentnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
demokratične demokratičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
legitimacije legitimacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
medsebojne medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
učinkovite učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
koordinacije koordinacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinskih pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Obstoj obstoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pogoj pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razvojno razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
obvladljivost obvladljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
kakovostnega kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
usmerjati usmerjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
samo samo členek
z z predlog; rodilnik
enega en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
sredstvo sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razčlenjeno razčlenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
uveljavljanje uveljavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
interesov interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
izpostavljene izpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
dileme dilema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
predlogih predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
velikostjo velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
naših naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, množina svojine
pokrajin pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odraz odraz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
diferenciacije diferenciacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vendarle vendarle priredni veznik
razumeti razumeti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
kot kot podredni veznik
enoten enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
notranje notranje splošni prislov; nedoločena stopnja
strukturiran strukturiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
posamezni posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
deli del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
smeli smeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
labilne labilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
za za predlog; tožilnik
gospodarski gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prostorski prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
niti niti členek
družbeni družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
mišljeni mišljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
dejavniki dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pričakovati pričakovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
usmerjanje usmerjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
srednji srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
krepilo krepilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Pretirano pretirano splošni prislov; nedoločena stopnja
centralizirana centraliziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
preozka preozek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lokalna lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
politična političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iniciativa iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pripeljeta pripeljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
do do predlog; rodilnik
negativnih negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
posledic posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
neusklajen neusklajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pretirana pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gospodarska gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
monostrukturnost monostrukturnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ipd. ipd. okrajšava
Poenostavitve poenostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sicer sicer členek
možne možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
konkurenčnost konkurenčnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
toda toda priredni veznik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
gospodarski gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tokovi tok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pospeševanje pospeševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prepletenost prepletenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zamisli zamisel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kooperacijo kooperacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
izravnave izravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
višji visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, mestnik
stopnji stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
regionalnega regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
marketinga marketing samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
menedžmenta menedžment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
večjo velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
liberalizacijo liberalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lokalnih lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odnosov odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vendarle vendarle priredni veznik
uveljavlja uveljavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
državna državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vzpostavljaje vzpostavljaje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
enakovrednih enakovreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
smeli smeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
zamenjevati zamenjevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
centralizacijo centralizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odločanja odločanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2023 2023 glavni števnik; arabski zapis
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
policentrično policentrično splošni prislov; nedoločena stopnja
zasnovanih zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mestnih mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pokrajinah pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
kjer kjer podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
pokrajina pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nastopala nastopati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
kot kot podredni veznik
predstavnik predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
eksponent eksponent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sicer sicer členek
širše širok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
povezovanja.doc povezovanja.doc neuvrščeno
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ravbar Ravbar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znanstveni znanstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svetnikGeografski svetnikgeografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inštitut inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Antona Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Melika Melik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZRC ZRC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SAZU SAZU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sodobnem sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zadovoljevanja zadovoljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
postaja postajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jasno jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
razumno razumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
učinkovito učinkovito splošni prislov; nedoločena stopnja
porazdeliti porazdeliti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
skrbi skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
državljane državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
državo država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ravnjo raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
upravljanja upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lokalnimi lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
skupnostmi skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bivanjske bivanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Izzivi izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
povezane povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
človeške človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
menjajo menjati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Prehod prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tretja tretji vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
industrijska industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
revolucija revolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
globalizacija globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kontinentalna kontinentalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
korenito korenito splošni prislov; nedoločena stopnja
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ekonomsko ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preobrazbo preobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
ozadju ozadje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
medsebojno medsebojno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
procesov proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
tudi tudi členek
razvitejših razvit splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
intenzivne intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razprave razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
administrativni administrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
reorganizaciji reorganizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ozemeljske ozemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
členitve členitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
članic članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar