nopravno ureditev v drugih evropskih državah ter mednarodnih organizacijah. 1.2 Namen odškodninskega prava (poravnalna funkcija, porazdelitev škode, kaznovalna funkcija) V pravnem pomenu je škoda del odškodninskega prava, kar pomeni, da je ožji termin. Po učenju prof. S. Cigoja in prof. B. Strohsacka, ki smo ju sodobniki še imeli srečo poznati in poslušati ter brati njuna odlična dela s področja odškodninskega prava, je moč podati najkrajšo in najpreprostejšo definicijo: odškodninska obveznost je obveznost stranke, da poravna škodo, za katero je odgovorna. Prva funkcija odškodninskega prava je zagotovo poravnalna. Temeljni namen je v povrnitvi škode ali kompenzaciji, ki je v civilnem pravu lahko restitucija ali vrnitev v prejšnje stanje, ekvivalenca (slov.: enakovrednost) za tisto, kar je bilo izgubljeno, satisfakcija ali tolažba ter povrnitev nominalnega zneska odškodnine oziroma nadomestila za izgubo oškodovanca. Druga funkcija odškodninskega prava je porazdelitev škode in njen prenos iz ene osebe na drugo (izrazito v zavarovalništvu in socialnem zavarovanju ter v zdravstvenem zavarovanju, ko obvezno zavarovanje lajša prevalitev dokaznega bremena z oškodovanca na oškodovalca). Tretja funkcija je kaznovalna in pomeni svarilo pred nezaželenim ravnanjem. V teoriji se to funkcijo opredeljuje kot vprašljivo (npr. L. K. Perenič, str. 25) ali vsaj drugotnega pomena, ker škoda praviloma ni odvisna od teže oškodovalčevega ravnanja. Zadnje čase se poudarja zastraševalna funkcija odškodninskega prava. 1.3 Pravni viri (Ustava, mednarodni, OZ, lex specialis) 1.3.1 Ustava RS Je izhodiščni in temeljni pravni akt, ki posebno skrb namenjačlovekovim pravicam in temeljnim svoboščinam (v II. poglavju) takoj za preambulo in splošnimi določbami. Za obravnavano problematiko so še posebno pomembna določila o pravni in socialni državi (2. člen), o neposredni uporabi ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, kamor prištevam konvencije, deklaracije etc. (8. člen), o enakosti pred zakonom (14. člen), ki prepoveduje kakršno koli diskriminacijo. Skratka v členih 17. do 65. ustavne določbe varujejo človekove pravice in svoboščine. V povezavi z obligacijskimi razmerji je treba omeniti zlasti 35. člen, ki varuje pravico osebnosti, in 74. člen, ki omogoča svobodno gospodarsko pobudo. Ustava zagotavlja široko varstvo osebnostnih pravic (15. člen), pri čemer je od tega mogoče izjemoma odstopiti, vendar zgolj z zakonom in omejevanje s podzakonskimi akti ni dopustno. Omenjeni 35. člen na primer določa: "Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njene zasebnosti ter osebnostnih pravic." 1.3.2 Mednarodni pravni red Že v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov (OZN, 1945) je poudarjeno spoštovanje človekovih pravic, natančnejšo razlago daje Splošna deklaracija človekovih pravic (1948) in mednarodni pakti o državljanskih in političnih pravicah, o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1976), ki veljajo tudi v Sloveniji po posebnem Aktu o notifikaciji nasledstva iz leta 1992. V Sloveniji veljajo tudi številne konvencije (naj omenim, da je samo s področja delovnega prava trenutno v veljavi 168 konvencij Mednarodne organizacije dela iz Ženeve (ILO)). Po moji sodbi je najpomembnejša Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s štirinajstimi protokoli (EKČP, 1950), ki v Sloveniji velja od 28. 6. 1994, ko smo jo ratificirali. Pri tem naj kot zanimivost omenim, da zadnji protokol št. XIV še ne velja, saj je pred dvema letoma ruska Duma odklonila njegovo ratifikacijo, češ da je v njem predvidena reforma ESČP diskriminatorna. Po moji oceni pa je v ozadju obsodba v zadevi Ilascu v. Rusija, ko je bila slednja obsojena na doslej najvišji znesek odškodnine (140.000 € zaporniku zaradi nečloveškega ravnanja in mučenja, ko je v samici za na smrt obsojene preživel 9 let in je samo v prvega pol leta shujšal s 95 na 57 kg). Po strasbourških koluarjih je slišati, da se bo po vojni v Gruziji tudi Rusija omehčala v svojem stališču, saj Rusom iz te države celo svetuje, naj se obračajo za zaščito človekovih pravic na strasbourško sodišče. S tem bo mehanizem tega mednarodnega tribunala bistveno učinkovitejši. Kajti že danes tudi to sodišče, ki v več kot 95 % zadev (trenutno ima visečih pravd okoli 95.000 "pending cases") boleha za kronično boleznijo predolgotrajnega sojenja in se pojavi utemeljeno vprašanje: "qui custodet ipsos custodes?" (slov: kdo bo nadziral nadzornike, v konkretnem primeru sodnike). 1.3.3 Nacionalna zakonodaja Kot že omenjeno, je najpomembnejši OZ, odškodnine pa urejajo še mnogi drugi zakoni, na primer Zakon o obrambi in zaščiti, Zakon o policiji, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije, Zakon o varstvu okolju, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o urejanju prostora, Zakon o vodah, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem in železniškem prometu, Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o poštnih storitvah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pomorski zakonik in še mnogi drugi. Morda je za našo temo treba posebej izpostaviti dve leti star Zakon o varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), ki je od 3.300 slovenskih visečih zadev pred ESČP, po obsodbi Slovenije v zadevi Korenjak in Grzinčič, vrnil pred nacionalna sodišča (izključno je pristojno kranjsko okrožno sodišče) 1.700 zadev, ki so bile vložene izključno iz razloga sojenja v nerazumnem roku (kršitev 6. člena EKČP oziroma 23. člena Ustave RS). O tem obširneje pozneje. Večina naštetih zakonov je lex specialis. 1.4 Predpostavke odškodninske obveznosti Gre za znane štiri elemente civilnega delikta, in sicer: • Protipravnost – nedopustnost ravnanja (137. do 139. člen OZ). Naj opozorim, da je termin protipravno ravnanje ožji od nedopustnega ravnanja, saj včasih pravni red predvideva odškodninsko posledico že za primer, če kdo prekrši poslovne običaje ali moralna načela. • Nastanek škode Škodljivo dejstvo definiramo kot dogodek, ki ga ne povzroči človek in ki povzroči škodo (vis maior, na primer 66. člen OZ). Včasih pravni red izključuje nedopustnost ravnanja (na primer 138. člen OZ). • Vzročna zveza med ravnanjem povzročitelja in nastalo škodo OZ jo ne opredeljuje, čeprav iz besednih zvez izhaja, da jo upošteva (na primer 131. člen OZ). Preobširno bi se bilo ukvarjati s pravnim pojmom vzročne zveze ter teorijami: sine qua non, o adekvatni odgovornosti, o ratio legis, o ekvivalenčnosti etc. Od vseh elementov je dokazovanje vzročne zveze najzahtevnejše, predvsem pa v praksi hvaležno polje za delo sposobnih odvetnikov ter dobrih sodnikov. Če je vzročna zveza pretrgana, odškodninske odgovornosti ni. Akademsko znan je primer, ki ga pogosto predavamo študentom: A z nožem rani B-ja, ki se z rešilnim avtom, zaradi vožnje skozi rdečo luč C-ja, zaleti in pacient umre. Kdo odgovarja za končno posledico. Tisti, ki je dogodek povzročil z vbodom z nožem, voznik reševalca ali voznik avta – C? • Odgovornost Najprej se je uveljavila odgovornost ne glede na krivdo (objektivna), ki jo je v začetku kapitalizma izpodrinila krivdna (subjektivna) odgovornost, v določenih primerih pa tudi odgovornost ne glede na krivdo ali objektivna odgovornost (131. člen OZ). Krivda se v slednjem primeru domneva in mora oškodovalec dokazati, da ni kriv. Uveljavi se načelo o krivdni odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom. Tudi oblika krivde je pomembna, saj v civilistiki govorimo o namenu, direktni naklep v pravu ter o malomarnosti (culpa lata, culpa levisima). Opozoriti je treba na razliko med nekdanjim 190. členom ZOR, ki je bil strožji in je omogočal določitev afektacijske vrednosti samo tedaj, ko je bila stvar poškodovana z naklepnim kaznivim dejanjem, ter na drugi na 170. člen OZ, ki omogoča določitev nižje odškodnine v primerih, ko je bila škoda povzročena z lahko malomarnostjo, če je odgovorna oseba šibkega premoženjskega stanja. Sodišče pri presoji upošteva okoliščine primera (171. člena OZ). OZ ureja tudi odgovornost delodajalcev (147. člen) in pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ (148. člen). Prav tako objektivno odgovornost ali odgovornost po načelu vzročnosti (člen 149. do 152.), ki predpisuje, da se šteje, da škoda, ki je povezana z nevarno stvarjo ali dejavnostjo, izvira iz prav te, zato je imetnik odgovoren ne glede na krivdo. V zadnjem desetletju sodna praksa postaja strožja kot nekoč pri uporabi tega pravnega standarda. Krivdno nesposobne osebe so, na primer, otroci do 7. leta starosti, med 7. in 14. letom, če niso sposobni razumeti svojega dejanja, in osebe, ki zaradi duševne bolezni ali slaboumnosti niso sposobne razsojati. Posebna oblika objektivne odgovornosti je odgovornost proizvajalca za stvar z napako, pri čemer opozarjam na različne pomene garancije in skritih napak. 1.5 Odškodnina pred mednarodnimi sodišči (ESČP v Strasbourgu, SES I. in II. stopnje v Luksemburgu, Haška sodišča etc.) Že doslej sem na kratko opisal ESČP (pri tem naj neskromno opozorim na svojo najnovejšo knjigo dr. B. Kukec: Odvetnik in državljan pred ESČP, 2008, 306 strani, cena 97,65 € z DDV), o kateri sta se afirmativno izrekla pisec predgovora slovenski sodnik na ESČP prof. dr. B. M. Zupančič in pisec recenzije ustavni sodnik prof. dr. C. Ribičič). Ni prostora za obširnejši prikaz bistvenih značilnosti tovrstnih odškodnin. Naj zgolj omenim, da je bila doslej Slovenija obsojena 222-krat, najvišja dosojena odškodnina je znašala 12.500 €, najnižja pa 300 €. Opozarjam na pet bistvenih določil, po katerih strasbourško sodišče odloča o zahtevkih po plačilu materialne in nematerialne škode, posebej pa opozarjam na kakovostno razliko med odškodnino (pecunary damage, prejudice material) in pra-

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
nopravno nopraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, mestnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
mednarodnih mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
organizacijah organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
1.2 1.2 glavni števnik; arabski zapis
Namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poravnalna poravnalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
porazdelitev porazdelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kaznovalna kaznovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
pravnem praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ožji ozek splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
termin termin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
učenju učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prof. prof. okrajšava
S. S. okrajšava
Cigoja Cigoj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prof. prof. okrajšava
B. B. okrajšava
Strohsacka Strohsack samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
ju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, tožilnik, klitična naslonskost
sodobniki sodobnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
še še členek
imeli imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
srečo sreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
poznati poznati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
poslušati poslušati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ter ter priredni veznik
brati brati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
njuna njun svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, dvojina
odlična odličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moč moč splošni prislov; nedoločena stopnja
podati podati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
najkrajšo kratek splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
najpreprostejšo preprost splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
definicijo definicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odškodninska odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
poravna poravnati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odgovorna odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zagotovo zagotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
poravnalna poravnalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Temeljni temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
povrnitvi povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
kompenzaciji kompenzacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
civilnem civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
pravu pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
restitucija restitucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
vrnitev vrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
prejšnje prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ekvivalenca ekvivalenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slov. slov. okrajšava
enakovrednost enakovrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
izgubljeno izgubljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
satisfakcija satisfakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
tolažba tolažba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
povrnitev povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nominalnega nominalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zneska znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izgubo izguba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oškodovanca oškodovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
porazdelitev porazdelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
ene en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
izrazito izrazito splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
zavarovalništvu zavarovalništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
v v predlog; mestnik
zdravstvenem zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
obvezno obvezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lajša lajšati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prevalitev prevalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dokaznega dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
bremena breme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
oškodovanca oškodovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
oškodovalca oškodovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tretja tretji vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kaznovalna kaznovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
svarilo svarilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
nezaželenim nezaželen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
ravnanjem ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
V v predlog; mestnik
teoriji teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
funkcijo funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
vprašljivo vprašljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
npr. npr. okrajšava
L. L. okrajšava
K. K. okrajšava
Perenič Perenič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
str. str. okrajšava
25 25 glavni števnik; arabski zapis
ali ali priredni veznik
vsaj vsaj členek
drugotnega drugoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
odvisna odvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
teže teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oškodovalčevega oškodovalčev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
čase čas samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zastraševalna zastraševalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodninskega odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1.3 1.3 glavni števnik; arabski zapis
Pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
viri vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mednarodni mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lex lex samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
specialis specialis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1.3.1 1.3.1 glavni števnik; arabski zapis
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izhodiščni izhodiščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
temeljni temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
akt akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
posebno poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
namenjačlovekovim namenjačlovekov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
pravicam pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
temeljnim temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
svoboščinam svoboščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
poglavju poglavje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
takoj takoj splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
preambulo preambula samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
splošnimi splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
določbami določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Za za predlog; tožilnik
obravnavano obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
problematiko problematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
še še členek
posebno posebno splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
socialni socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
neposredni neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ratificiranih ratificiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
objavljenih objavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mednarodnih mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pogodb pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kamor kamor podredni veznik
prištevam prištevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
konvencije konvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
deklaracije deklaracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
etc. etc. okrajšava
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
enakosti enakost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
prepoveduje prepovedovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kakršno kakršen oziralni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
koli koli členek
diskriminacijo diskriminacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Skratka skratka splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
členih člen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
65. 65. vrstilni števnik; arabski zapis
ustavne ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
varujejo varovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
človekove človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
svoboščine svoboščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
obligacijskimi obligacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
razmerji razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
omeniti omeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zlasti zlasti členek
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
varuje varovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
osebnosti osebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
74. 74. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svobodno svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
široko širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
osebnostnih osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izjemoma izjemoma splošni prislov; nedoločena stopnja
odstopiti odstopiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vendar vendar priredni veznik
zgolj zgolj členek
z z predlog; orodnik
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
omejevanje omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
podzakonskimi podzakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akti akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
Omenjeni omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Zagotovljena zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nedotakljivost nedotakljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
človekove človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
telesne telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
duševne duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
celovitosti celovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
njene njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
zasebnosti zasebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
osebnostnih osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1.3.2 1.3.2 glavni števnik; arabski zapis
Mednarodni mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Že že členek
v v predlog; mestnik
Ustanovni ustanoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
listini listina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
združenih združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
narodov narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
OZN OZN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1945 1945 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poudarjeno poudarjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
spoštovanje spoštovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
natančnejšo natančen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
razlago razlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Splošna splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
deklaracija deklaracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1948 1948 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
mednarodni mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pakti pakt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
državljanskih državljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pravicah pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
o o predlog; mestnik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kulturnih kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pravicah pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
1976 1976 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
veljajo veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
posebnem poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
Aktu akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
notifikaciji notifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nasledstva nasledstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1992 1992 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
veljajo veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
konvencije konvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
naj naj členek
omenim omeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
samo samo členek
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
delovnega deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
veljavi veljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
168 168 glavni števnik; arabski zapis
konvencij konvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Mednarodne mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Ženeve Ženeva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ILO ILO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
moji moj svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina
sodbi sodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
najpomembnejša pomemben splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, imenovalnik
Evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
konvencija konvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
temeljnih temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
svoboščin svoboščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
štirinajstimi štirinajst glavni števnik; besedni zapis, množina, orodnik
protokoli protokol samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
EKČP EKČP samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1950 1950 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
1994 1994 glavni števnik; arabski zapis
ko ko podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ratificirali ratificirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
naj naj členek
kot kot podredni veznik
zanimivost zanimivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
omenim omeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
zadnji zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
protokol protokol samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
XIV XIV glavni števnik; rimski zapis
še še členek
ne ne členek
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, dvojina, orodnik
letoma leto samostalnik, občno ime; srednji spol, dvojina, orodnik
ruska ruski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Duma duma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odklonila odkloniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
ratifikacijo ratifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
češ češ členek
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
reforma reforma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ESČP esčp splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
diskriminatorna diskriminatoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
moji moj svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina
oceni ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
ozadju ozadje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
obsodba obsodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ilascu ilasec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Rusija Rusija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
slednja slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obsojena obsojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
najvišji visok splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
znesek znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
140.000 140.000 glavni števnik; arabski zapis
zaporniku zapornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
nečloveškega nečloveški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
mučenja mučenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
samici samica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
na na predlog; tožilnik
smrt smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obsojene obsojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
preživel preživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
9 9 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
samo samo členek
v v predlog; tožilnik
prvega prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
pol pol splošni prislov; nedoločena stopnja
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
shujšal shujšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
s z predlog; orodnik
95 95 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; tožilnik
57 57 glavni števnik; arabski zapis
kg kg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
strasbourških strasbourški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
koluarjih koluar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
slišati slišati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
vojni vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Gruziji Gruzija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
Rusija Rusija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
omehčala omehčati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
stališču stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
Rusom Rus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
iz iz predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
celo celo členek
svetuje svetovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
naj naj podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračajo obračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
zaščito zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
strasbourško strasbourški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mehanizem mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
mednarodnega mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tribunala tribunal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
učinkovitejši učinkovit splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
Kajti kajti priredni veznik
že že členek
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
95 95 glavni števnik; arabski zapis
zadev zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
visečih viseč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravd pravda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
okoli okoli splošni prislov; nedoločena stopnja
95.000 95.000 glavni števnik; arabski zapis
pending pending samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cases cases samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
boleha bolehati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
kronično kroničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
boleznijo bolezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
predolgotrajnega predolgotrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sojenja sojenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pojavi pojaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
utemeljeno utemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
qui quiti glavni glagol; dovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
custodet custodet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ipsos ipsos samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
custodes custodes samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slov sel samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nadziral nadzirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nadzornike nadzornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sodnike sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
1.3.3 1.3.3 glavni števnik; arabski zapis
Nacionalna nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zakonodaja zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kot kot podredni veznik
že že členek
omenjeno omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
najpomembnejši pomemben splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
urejajo urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
še še členek
mnogi mnog nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
zakoni zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
obrambi obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
zaščiti zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
policiji policija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
uslužbencih uslužbenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
razmerjih razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
denacionalizaciji denacionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
plačilu plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
žrtvam žrtev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
vojnega vojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
povojnega povojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
nasilja nasilje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
povrnitvi povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
okuženim okužen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
z z predlog; orodnik
virusom virus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
HIV HIV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
transfuzije transfuzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
vodah voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
kmetijskih kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
prevoznih prevozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pogodbah pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
železniškem železniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prometu promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
obligacijskih obligacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
stvarnopravnih stvarnopraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
razmerjih razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
letalstvu letalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
telekomunikacijah telekomunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
poštnih pošten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
storitvah storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pomorski pomorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zakonik zakonik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
še še členek
mnogi mnog nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
Morda morda členek
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
našo naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
izpostaviti izpostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, dvojina, tožilnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, dvojina, tožilnik
star star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
sojenja sojenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
nepotrebnega nepotreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
odlašanja odlašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ZVPSBNO zvpsbno splošni prislov; nedoločena stopnja
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
3.300 3.300 glavni števnik; arabski zapis
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
visečih viseč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zadev zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pred pred predlog; tožilnik
ESČP esčpa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
obsodbi obsodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Korenjak Korenjak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Grzinčič Grzinčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vrnil vrniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pred pred predlog; tožilnik
nacionalna nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
sodišča sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pristojno pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kranjsko kranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
okrožno okrožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1.700 1.700 glavni števnik; arabski zapis
zadev zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
vložene vložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
razloga razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sojenja sojenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
nerazumnem nerazumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
roku rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kršitev kršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
EKČP EKČP samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
O o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obširneje obširno splošni prislov; primernik
pozneje pozno splošni prislov; primernik
Večina večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naštetih naštet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zakonov zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lex lex samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
specialis specialis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1.4 1.4 glavni števnik; arabski zapis
Predpostavke predpostavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odškodninske odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
znane znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
štiri štirje glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
elemente element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
civilnega civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
delikta delikt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer priredni veznik
Protipravnost protipravnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nedopustnost nedopustnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
137. 137. vrstilni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
139. 139. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Naj naj členek
opozorim opozoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
termin termin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
protipravno protipraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ravnanje ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ožji ozek splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
od od predlog; rodilnik
nedopustnega nedopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odškodninsko odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
posledico posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
že že členek
za za predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
če če podredni veznik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
prekrši prekršiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
poslovne posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
običaje običaj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ali ali priredni veznik
moralna moralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Škodljivo škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
definiramo definirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
kot kot podredni veznik
dogodek dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ne ne členek
povzroči povzročiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
povzroči povzročiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vis vis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
maior maior samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
66. 66. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izključuje izključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nedopustnost nedopustnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ravnanja ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
138. 138. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vzročna vzročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zveza zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
ravnanjem ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
povzročitelja povzročitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nastalo nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ne ne členek
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
čeprav čeprav podredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
besednih beseden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zvez zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
131. 131. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Preobširno preobširno splošni prislov; nedoločena stopnja
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
ukvarjati ukvarjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pojmom pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
vzročne vzročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zveze zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
teorijami teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
sine sine samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
qua qua samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
non nona samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
adekvatni adekvaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
ratio ratio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
legis legis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ekvivalenčnosti ekvivalenčnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
etc. etc. okrajšava
Od od predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dokazovanje dokazovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vzročne vzročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zveze zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
najzahtevnejše zahteven splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, ednina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
hvaležno hvaležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sposobnih sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odvetnikov odvetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
dobrih dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sodnikov sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vzročna vzročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zveza zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pretrgana pretrgan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodninske odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
Akademsko akademsko splošni prislov; nedoločena stopnja
znan znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
predavamo predavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
študentom študent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
A a priredni veznik
z z predlog; orodnik
nožem nož samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
rani rana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
B-ja b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
rešilnim rešilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
avtom avto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
vožnje vožnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
rdečo rdeč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
luč luč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
C-ja c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaleti zaleteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
pacient pacient samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
umre umreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odgovarja odgovarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
končno končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
posledico posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dogodek dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povzročil povzročiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
vbodom vbod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
z z predlog; orodnik
nožem nož samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
voznik voznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
reševalca reševalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
voznik voznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
avta avto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Najprej najprej splošni prislov; presežnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uveljavila uveljaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
krivdo krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektivna objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kapitalizma kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izpodrinila izpodriniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
krivdna krivden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
subjektivna subjektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
krivdo krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
objektivna objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
131. 131. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Krivda krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
slednjem slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
domneva domnevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
oškodovalec oškodovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dokazati dokazati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
kriv kriv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Uveljavi uveljaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
načelo načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
krivdni krivden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
obrnjenim obrnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dokaznim dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
bremenom breme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Tudi tudi členek
oblika oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
krivde krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
v v predlog; mestnik
civilistiki civilistika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
govorimo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
o o predlog; mestnik
namenu namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
direktni direkten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
naklep naklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
pravu pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
o o predlog; mestnik
malomarnosti malomarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
culpa culpa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lata lata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
culpa culpa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
levisima levisim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Opozoriti opozoriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
nekdanjim nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
190. 190. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ZOR zor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
strožji strog splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
omogočal omogočati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
afektacijske afektacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
samo samo členek
tedaj tedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poškodovana poškodovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
naklepnim naklepen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
kaznivim kazniv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dejanjem dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
ter ter priredni veznik
na na predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
170. 170. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nižje nizek splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
povzročena povzročen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
lahko lahek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
malomarnostjo malomarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odgovorna odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
šibkega šibek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
premoženjskega premoženjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
presoji presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
okoliščine okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
primera primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
171. 171. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delodajalcev delodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
147. 147. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
povzroči povzročiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
148. 148. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
objektivno objektivno splošni prislov; nedoločena stopnja
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
načelu načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vzročnosti vzročnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
149. 149. vrstilni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
152 152 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
predpisuje predpisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
šteje šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nevarno nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
stvarjo stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ali ali priredni veznik
dejavnostjo dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
izvira izvirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
prav prav členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imetnik imetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odgovoren odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ne ne členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
krivdo krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
desetletju desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sodna soden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
praksa praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postaja postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
strožja strog splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
nekoč nekoč splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
standarda standard samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Krivdno krivdno splošni prislov; nedoločena stopnja
nesposobne nesposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
letom leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
če če podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
sposobni sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
razumeti razumeti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
svojega svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
duševne duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bolezni bolezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
slaboumnosti slaboumnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
sposobne sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razsojati razsojati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Posebna poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oblika oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektivne objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
proizvajalca proizvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
napako napaka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
opozarjam opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
pomene pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
garancije garancija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
skritih skrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
napak napaka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1.5 1.5 glavni števnik; arabski zapis
Odškodnina odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
mednarodnimi mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
sodišči sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ESČP ESČP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Strasbourgu Strasbourg samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
SES SES samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
in in priredni veznik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
stopnje stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Luksemburgu Luksemburg samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Haška Hašek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
sodišča sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
etc. etc. okrajšava
Že že členek
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
kratko kratko splošni prislov; nedoločena stopnja
opisal opisati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ESČP ESČP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
naj naj členek
neskromno neskromno splošni prislov; nedoločena stopnja
opozorim opozoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
najnovejšo nov splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dr. dr. okrajšava
B. B. okrajšava
Kukec Kukec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Odvetnik odvetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
državljan državljan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
ESČP ESČP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
306 306 glavni števnik; arabski zapis
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
cena cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
97,65 97,65 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; rodilnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
afirmativno afirmativno splošni prislov; nedoločena stopnja
izrekla izreči glavni glagol; dovršni, deležnik, dvojina, moški spol
pisec pisec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predgovora predgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sodnik sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
ESČP ESČP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prof. prof. okrajšava
dr. dr. okrajšava
B. B. okrajšava
M. M. okrajšava
Zupančič Zupančič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pisec pisec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
recenzije recenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustavni ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sodnik sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prof. prof. okrajšava
dr. dr. okrajšava
C. C. okrajšava
Ribičič Ribičič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obširnejši obširen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
bistvenih bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tovrstnih tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
odškodnin odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Naj naj členek
zgolj zgolj členek
omenim omeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obsojena obsojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
222 222 glavni števnik; arabski zapis
krat krat splošni prislov; nedoločena stopnja
najvišja visok splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, imenovalnik
dosojena dosojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodnina odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
znašala znašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
12.500 12.500 glavni števnik; arabski zapis
najnižja nizek splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
300 300 glavni števnik; arabski zapis
Opozarjam opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
pet pet glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
bistvenih bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
določil določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
strasbourško strasbourški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odloča odločati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
zahtevkih zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
po po predlog; mestnik
plačilu plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
materialne materialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nematerialne nematerialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
opozarjam opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
kakovostno kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
odškodnino odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pecunary pecunary samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
damage damage samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prejudice prejudic samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
material material samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
pra per samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar