občinskega lokacijskega načrta je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana pod številko projekta CS770 v maju 2006. II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 5. člen (opis prostorske ureditve) Z občinskim lokacijskim načrtom se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja treh stanovanjskih objektov, skupne delno vkopane garaže s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. III. UREDITVENO OBMOČJE 6. člen (ureditveno območje) (1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega območje med Ljubljansko cesto – regionalno cesto Ljubljana Vrhnika RII-409 na jugovzhodni strani, zbirno cesto do območja stanovanjskega naselja Vrtnarija na jugozahodni strani, odvodnimi kanali na severovzhodni in severozahodni strani. Ureditveno območje leži na parceli št. 2699/4, na večjem delu parcele št. 2699/3 in na delu parcele št. 2900/6, vse k.o. Vrhnika. Lega ureditvenega območja je razvidna iz grafičnih prilog občinskega lokacijskega načrta (vsi grafični listi). (2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta poteka po jugozahodni meji parcel št. 2699/4 in 2900/6, na zahodni točki parcele 2900/6 spremeni smer in poteka po severozahodni meji dela te parcele. Na severni točki dela parcele 2900/6 spremeni smer proti regionalni cesti in poteka po severovzhodnih mejah parcel 2900/6 in 2699/4, po delu jugovzhodne parcele 2699/4 in po severovzhodni in delu jugovzhodne meje parcele 2699/3, vse k.o. Vrhnika. Na južnem robu ureditvenega območja poteka po robu javnega pločnika rekonstruirane regionalne ceste RII409 Ljubljana – Vrhnika in po jugozahodni meji parcele št. 2699/3, k.o. Vrhnika. (3) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Meja območja občinskega lokacijskega načrta je razvidna iz Načrta parcelacije in zakoličbe objektov (list št. 2.4), ki je sestavni del opisa poteka meje občinskega lokacijskega načrta. (4) Površina ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta znaša 12.151 m2. 13. člen (pogoji za oblikovanje objektov in površin) (1) Fasade objektov naj bodo izdelane iz trajnih in kvalitetnih materialov. Dopustno je uporabiti naslednje materiale: aluminij, omet, keramika in druge gladke fasadne plošče pritrjene na toplotno izolacijo. Mansardni kubusi naj bodo oblečeni v aluminijasto barvano ali jekleno pocinkano ali barvano pločevino. (2) Dvorišči med stanovanjskimi objekti je potrebno povezati s pasažo v pritličju objekta B, umeščeno na osrednjem delu objekta in v širini konstrukcijskega rastra cca 5.00 m. Višinske razlike med dvignjenimi dvorišči in zunanjimi funkcionalnimi površinami je potrebno premostiti z brežinami ali s terasami z opornimi zidovi. Oporni zidovi so lahko visoki največ 0.5 m. Medsoseske ograje je dopustno postaviti v zasebnih atrijih pritličnih stanovanj, potrebno jih je izvesti v lesu. Igriščne ograje so dopustne za razmejitev otroških igrišč, lahko so lesene ali žičnate in ozelenjene. Živo mejo je dopustno zasaditi na severozahodni in jugozahodni meji ureditvenega območja. Ekološki otok je dopustno urediti na funkcionalnih površinah ob jugozahodni meji ureditvenega območja, t.j. ob zbirni stanovanjski cesti. Na severozahodnem robu ureditvenega območja, na parceli št. 2699/4 in delu parcele 2900/6, se lahko uredijo intervencijske površine, površine za mirujoči promet in servisne površine. 10. člen (opis rešitev načrtovanih objektov in površin) (1) Namembnost v ureditvenem območju je stanovanjska. (2) Stanovanjske stavbe A, B in C imajo etažnost K+P+3N z delom paviljonskega tlorisa na terasni etaži. Stavba C ob Ljubljanski cesti sledi zazidalni liniji, začrtani z uličnim objektom v stanovanjski soseski Vrtnarija in je vzporedna z osjo regionalne ceste RII-409 Vrhnika-Ljubljana. Objekt A je postavljen vzporedno z objektom C in sledi severozahodni meji ureditvenega območja. Srednja stavba B je glede na ostali postavljena pod kotom 150. Odprta prostora med stavbnimi volumni sta lijakaste oblike. Razlog za zasuk srednje stavbe je boljša osončenost objektov, širši pogledi ter dinamičnost odprtega prostora, ki dobi s tovrstno zasnovo osrediščen značaj. Pod stanovanjskimi objekti je urejena skupna pol vkopana klet s parkirnimi prostori za stanovalce, shrambami in tehničnimi prostori. (3) Zunanje površine se delijo na dve ambientalno različni območji. Ob zbirni stanovanjski cesti in regionalni cesti RII-409 je urejen pas parkirišč, ki je namenjen stanovalcem in obiskovalcem. Med objekti so urejene ozelenjene ploščadi, ki so dvignjene nad okoliški teren za cca 1.50 m. Višinska denivelacija jim daje poseben karakter intimnejšega zunanjega prostora. Višinske razlike se morajo urediti z ozelenjenimi brežinami ali AB stenami. Na ploščadih med objekti ni prometa in so namenjene za druženje stanovalcev in igro otrok ter opremljene z urbano opremo (pergola, igrišča, klopi). Od tod vodijo vhodi v stanovanjska pritličja. Pritlična stanovanja imajo na dvignjenih ploščadih urejene zasebne vrtove. (4) Zunanje parkirne površine se zasadijo z drevoredi, zunanja vrsta dreves naj sooblikuje javni odprti prostor regionalne ceste RII-409 in zbirne stanovanjske ceste. Drevesa naj se zasadijo min 3.0 m od obstoječih in načrtovanih komunalnih vodov, dovoljena je uporaba drevesnih vrst s plitkim koreninskim sistemom, ki ne bodo poškodovala komunalnih vodov. Dvignjene ploščadi med objekti se prav tako ozelenijo s travo, nizkimi grmovnicami in, glede na tehnične zmožnosti, z višjim drevjem. (5) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Arhitektonsko zazidalna situacija - nivo pritličja in tipične etaže - prikaz terasne etaže in prerezi - nivo kleti,« (listi št. 3.1, 3.2, 3.3). 2. člen (sestavni deli občinskega lokacijskega načrta) I. Besedilo odloka II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte: 1. Načrt namenske rabe prostora 1.1. Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000 1.2. Načrt namenske rabe prostora in javnega dobra M 1:2500 2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije 2.1. Geodetski načrt s prikazom območja občinskega lokacijskega načrta M 1: 500 2.2. Načrt ureditvenega območja M 1:1500 2.3. Načrt vplivnega območja M 1:1500 2.4. Načrt obodne parcelacije in zakoličbe objektov M 1:500 3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji 3.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja, tipična etaža in zunanja ureditev M 1:500 3.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz terasne etaže in prerezi M 1:500 3.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500 3.4. Povezave s sosednjimi območji in vplivi na širše območje M 1:2500 3.5. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti M 1:500 3.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500 3.7 Etapnost izvedbe M 1:500 7. člen (trajne in začasne ureditve) (1) Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni. (2) Trajni posegi izven ureditvenega območja so predvideni zaradi ureditve komunalno energetske infrastrukture na delih parcel št. 2699/5, 2699/74, 2699/125, 2704/2, 2896/4, 2854/1, 2854/45, 2900/7, 2900/18, vse k.o. Vrhnika. (3) V času gradnje so predvideni začasni posegi zaradi elektroenergetskih ureditev potrebnih za organizacijo in obratovanje gradbišča, ki so predvideni na delih naslednjih parcel izven ureditvenega območja: 2704/1 k.o. Vrhnika, 3875/7 in 3875/1, obe k.o. Blatna Brezovica. (4) Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt ureditvenega območja« (list št. 2.2). 8. člen (vplivno območje) (1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo: - vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, - dele zemljišč izven ureditvenega območja s parc. št. 2699/5, 2699/74, 2699/125, 2704/1, 2704/2, 2896/4, 2854/1, 2854/45, 2900/7, 2900/18, vse k.o. Vrhnika, - dele zemljišč izven ureditvenega območja s parc. št. 3875/7 in 3875/1, obe k.o. Blatna Brezovica. (2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo: - vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, - del parcele št. 2699/5 k.o. Vrhnika. (3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt vplivnega območja« (list št. 2.3). 3. člen (priloge občinskega lokacijskega načrta) Priloge občinskega lokacijskega načrta so : 1. Povzetek za javnost 2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta 3. Obrazložitev in utemeljitev 4. Strokovne podlage 5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 6. Seznam upoštevanih aktov in predpisov 7. Program opremljanja zemljišč 8. Spis postopka in sprejemanja akta 9. Idejne rešitve objektov. 4. člen (izdelovalec občinskega lokacijskega načrta) Idejni projekt je izdelal Inženiring 4M d.o.o. pod št. 34/2005 v februarju 2006. Dopolnjen predlog IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 11. člen (dovoljeni posegi) Na ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta so dovoljeni naslednji posegi: - sanacija in priprava stavbnega zemljišča, 14. člen (elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor) (1) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na »Arhitektonsko zazidalni situaciji - nivo pritličja in tipične etaže - prikaz terasne etaže in prerezi - nivo kleti« (listi št. 3.1, 3.2, 3.3). (2) Pomen elementov je: - meja ureditvenega območja - določa mejo območja občinskega lokacijskega načrta, - objekt - določa lego načrtovanega objekta v prostoru z njegovimi tlorisnimi gabariti v posameznih etažah, - višinski gabarit - določa maksimalno višino objekta ali delov objekta, - uvoz - določa položaj uvozov na parcelo, - zelena površina - določa lego načrtovane ozelenjene površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti. 15. člen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) (1) Tlorisni gabariti vseh objektov A, B in C so: - od pritličja do vključno tretjega nadstropja 61,20 m x 16,40 m, - terasna etaža dva kubusa po 14,40 m x 18,40 m, - kletna etaža 61,30 m x 109,60 m. (2) Višinski gabariti vseh objektov A, B in C so: - maksimalna višina od kote terena do kote visokega pritličja je 1,50 m, - maksimalna višina od kote visokega pritličja do stropne plošče tretjega nadstropja je 12,00 m, - maksimalna višina od stropne plošče tretjega nadstropja do najvišje točke terasne etaže je 4,50m, - maksimalna višina od kote visokega pritličja do kote kletne etaže je 3,50 m. (3) Višinska kota utrjenih zunanjih funkcionalnih 12. člen (pogoji za gradnjo enostavnih objektov) Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov: - kip, - skulptura ali druga prostorska inštalacija, - vodnjak oz. okrasni bazen, - medsosedska ograja v atrijih pritličnih stanovanj, igriščna ograja za razmejitev otroškega igrišča, sajena živa meja, oporni zid, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), igrišče za šport in rekreacijo, otroško igrišče. 9. člen (opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) (1) Predvidena pozidava se prilagodi robnim pogojem območja. Označuje vhod v intenzivno urbaniziran prostor naselja Vrhnika in se programsko in gabaritno navezuje na obstoječo gradnjo v neposredni bližini. Novi predvideni posegi upoštevajo že vzpostavljen ulični koridor Ljubljanske ceste. Prometno se območje naveže na regionalno cesto RII-409 Ljubljana Vrhnika, preko novega krožišča na južnem robu ureditvenega območja in preko obstoječe zbirne stanovanjske ceste na jugozahodnem robu ureditvenega območja. V bližini so vse dejavnosti potrebne za normalno oskrbo obravnavane lokacije (vrtci, osnovne šole, trgovine osnovne oskrbe). (2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje bodo vplivi segali izven ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta zaradi izgradnje novih in rekonstrukcije obstoječih komunalnih vodov. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo vodov in naprav, v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. V času obratovanja ne bo vplivov zunaj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, razen na odseku zbirne stanovanjske ceste med načrtovanim krožiščem in priključkom v novo stanovanjsko sosesko zaradi povečanja prometa. Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma je z izvedbo posegov stanje v normativnih okvirih. III. UKREPI IN POGOJI - gradnja novih objektov, - gradnja pol vkopane podzemne garaže, - gradnja enostavnih objektov iz 12. člena tega odloka, - urejanje zelenih in utrjenih površin, - urejanje prometne in komunalno energetske infrastrukture, - vzdrževanje objektov, naprav in površin. Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/05-ZZK-1), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.l.RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l.RS, št. 117/05, 74/05), Odloka o komunalnem prispevku (Naš časopis, št. 304/04) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l.RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11.7.2006 sprejel

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
City City samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
studio studio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
CS770 CS770 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
maju maj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
OPIS opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opis opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
občinskim občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
lokacijskim lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
predvidi predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
vkopane vkopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
garaže garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
pripadajočimi pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
zunanjimi zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetsko energetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
UREDITVENO ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
OBMOČJE območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
regionalno regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
RII RII samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
jugovzhodni jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zbirno zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stanovanjskega stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naselja naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Vrtnarija vrtnarija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odvodnimi odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
kanali kanal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
severovzhodni severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
večjem velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Lega lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
grafičnih grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
prilog priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
grafični grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
listi list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
zahodni zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
severni severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
severovzhodnih severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
mejah meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
po po predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
jugovzhodne jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
severovzhodni severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
jugovzhodne jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
južnem južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pločnika pločnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
rekonstruirane rekonstruiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RII409 RII409 samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
analitično analitično splošni prislov; nedoločena stopnja
obdelana obdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
koordinatami koordinata samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
lomnih lomen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
točk točka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opisa opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poteka potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Fasade fasada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
naj naj členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izdelane izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
trajnih trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kvalitetnih kvaliteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uporabiti uporabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
materiale material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
aluminij aluminij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
omet omet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
keramika keramika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
gladke gladek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
fasadne fasaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plošče plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pritrjene pritrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
toplotno toploten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
izolacijo izolacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Mansardni mansarden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kubusi kubus samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
naj naj členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
oblečeni oblečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
aluminijasto aluminijast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
barvano barvan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
jekleno jeklen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pocinkano pocinkan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
barvano barvan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pločevino pločevina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Dvorišči dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
med med predlog; orodnik
stanovanjskimi stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
povezati povezati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
pasažo pasaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
pritličju pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
umeščeno umeščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
osrednjem osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
širini širina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
konstrukcijskega konstrukcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
rastra raster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
cca cca samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
5.00 5.00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Višinske višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
dvignjenimi dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
dvorišči dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
zunanjimi zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
funkcionalnimi funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
površinami površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
premostiti premostiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
brežinami brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
s z predlog; orodnik
terasami terasa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
z z predlog; orodnik
opornimi oporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
zidovi zid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Oporni oporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zidovi zid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
visoki visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
največ največ splošni prislov; presežnik
0.5 0.5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Medsoseske medsoseske samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ograje ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
postaviti postaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
zasebnih zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
atrijih atrij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pritličnih pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
lesu les samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Igriščne igriščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ograje ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustne dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razmejitev razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
otroških otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
igrišč igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lesene lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
žičnate žičnat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ozelenjene ozelenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Živo živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
mejo meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
zasaditi zasaditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; mestnik
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ekološki ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
urediti urediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; mestnik
funkcionalnih funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
t. t. okrajšava
j. j. okrajšava
ob ob predlog; mestnik
zbirni zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stanovanjski stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
severozahodnem severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
uredijo urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
intervencijske intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
mirujoči mirujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opis opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Namembnost namembnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stanovanjska stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
stavbe stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
etažnost etažnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
K k predlog; dajalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3N 3n glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
delom delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
paviljonskega paviljonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tlorisa tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
terasni terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
etaži etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Stavba stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zazidalni zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
liniji linija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
začrtani začrtan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
uličnim uličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
stanovanjski stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
soseski soseska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrtnarija vrtnarija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vzporedna vzporeden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
osjo os samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RII RII samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A a priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavljen postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Srednja srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stavba stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
ostali ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
postavljena postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
kotom kot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
150 150 glavni števnik; arabski zapis
Odprta odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
volumni volumen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
lijakaste lijakast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Razlog razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
zasuk zasuk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
srednje srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stavbe stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
boljša dober splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
osončenost osončenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
širši širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
pogledi pogled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
dinamičnost dinamičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odprtega odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
dobi dobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
tovrstno tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
zasnovo zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
osrediščen osrediščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
značaj značaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Pod pod predlog; orodnik
stanovanjskimi stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
urejena urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupna skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pol pol splošni prislov; nedoločena stopnja
vkopana vkopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
klet klet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
parkirnimi parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostori prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
stanovalce stanovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
shrambami shramba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
tehničnimi tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostori prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Zunanje zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
delijo deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, imenovalnik
ambientalno ambientalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
različni različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, imenovalnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Ob ob predlog; mestnik
zbirni zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stanovanjski stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
RII RII samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
urejen urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pas pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parkirišč parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjen namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
stanovalcem stanovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
obiskovalcem obiskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
Med med predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
urejene urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ozelenjene ozelenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ploščadi ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dvignjene dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
nad nad predlog; tožilnik
okoliški okoliški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
teren teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
cca cca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.50 1.50 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
denivelacija denivelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
poseben poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
karakter karakter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
intimnejšega intimen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
zunanjega zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Višinske višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
urediti urediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
ozelenjenimi ozelenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
brežinami brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
AB ab neuvrščeno
stenami stena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Na na predlog; mestnik
ploščadih ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
med med predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
namenjene namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
druženje druženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stanovalcev stanovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
opremljene opremljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
urbano urban splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
opremo oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pergola pergola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
igrišča igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
klopi klop samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Od od predlog; rodilnik
tod tod splošni prislov; nedoločena stopnja
vodijo voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vhodi vhod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
stanovanjska stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pritlična pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
stanovanja stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
dvignjenih dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
ploščadih ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
urejene urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zasebne zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
vrtove vrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Zunanje zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parkirne parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zasadijo zasaditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
drevoredi drevored samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zunanja zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dreves drevo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
naj naj členek
sooblikuje sooblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odprti odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RII RII samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
zbirne zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Drevesa drevo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
naj naj členek
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zasadijo zasaditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
min min samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3.0 3.0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uporaba uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
drevesnih drevesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
plitkim plitek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
koreninskim koreninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
sistemom sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
ne ne členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
poškodovala poškodovati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Dvignjene dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ploščadi ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ozelenijo ozeleneti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
travo trava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
nizkimi nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
grmovnicami grmovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zmožnosti zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
višjim visok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
drevjem drevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tipične tipičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
terasne terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prerezi prerez samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kleti klet samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
listi list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
št. št. okrajšava
3.1 3.1 glavni števnik; arabski zapis
3.2 3.2 glavni števnik; arabski zapis
3.3 3.3 glavni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
deli del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
I. I. vrstilni števnik; rimski zapis
Besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
II II glavni števnik; rimski zapis
Kartografski kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
grafične grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načrte načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namenske namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1.1 1.1 glavni števnik; arabski zapis
Izsek izsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
dolgoročnega dolgoročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:5000 1:5000 glavni števnik; arabski zapis
1.2 1.2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namenske namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:2500 1:2500 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2.1 2.1 glavni števnik; arabski zapis
Geodetski geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
500 500 glavni števnik; arabski zapis
2.2 2.2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:1500 1:1500 glavni števnik; arabski zapis
2.3 2.3 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivnega vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:1500 1:1500 glavni števnik; arabski zapis
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
umestitve umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
3.1 3.1 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tipična tipičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
etaža etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zunanja zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.2 3.2 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
terasne terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prerezi prerez samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.3 3.3 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kleti klet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.4 3.4 glavni števnik; arabski zapis
Povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
vplivi vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
širše širok splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:2500 1:2500 glavni števnik; arabski zapis
3.5 3.5 glavni števnik; arabski zapis
Prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnična tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
idejna idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.6 3.6 glavni števnik; arabski zapis
Zbirni zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.7 3.7 glavni števnik; arabski zapis
Etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trajne trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
trajni trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Trajni trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
delih del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
125 125 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2896 2896 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
začasni začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
elektroenergetskih elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
obratovanje obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
delih delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
naslednjih naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, tožilnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Blatna blaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Brezovica Brezovica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidne razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.2 2.2 glavni števnik; arabski zapis
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsegalo obsegati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dele del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
125 125 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2896 2896 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dele del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, tožilnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Blatna blaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Brezovica Brezovica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsegalo obsegati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
del del neuvrščeno
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razvidno splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivnega vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.3 2.3 glavni števnik; arabski zapis
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
Povzetek povzetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Izvleček izvleček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
strateškega strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Obrazložitev obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
utemeljitev utemeljitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Seznam seznam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
upoštevanih upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predpisov predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Spis spis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sprejemanja sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
Idejne idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Idejni idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Inženiring inženiring samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4M 4m samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
pod pod predlog; orodnik
št. št. okrajšava
34 34 glavni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
februarju februar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
Dopolnjen dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
IV iva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
UMESTITEV umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
NAČRTOVANE načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
PROSTOR prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dovoljeni dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dovoljeni dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sanacija sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
priprava priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stavbnega stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
umestitve umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
skladati skladati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
prikazanimi prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
na na predlog; tožilnik
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalni zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
situaciji situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tipične tipičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
terasne terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prerezi prerez samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kleti klet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
listi list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
št. št. okrajšava
3.1 3.1 glavni števnik; arabski zapis
3.2 3.2 glavni števnik; arabski zapis
3.3 3.3 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mejo meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lego lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
načrtovanega načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
njegovimi njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik, ednina, moški spol svojine
tlorisnimi tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
gabariti gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
etažah etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
višinski višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gabarit gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
maksimalno maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
višino višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
delov del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
uvoz uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
položaj položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
uvozov uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zelena zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lego lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ozelenjene ozelenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
njenimi njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, orodnik, ednina, ženski spol svojine
tlorisnimi tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
gabariti gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Tlorisni tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
gabariti gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
vključno vključno splošni prislov; nedoločena stopnja
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
nadstropja nadstropje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
61,20 61,20 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
16,40 16,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
terasna terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
etaža etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
kubusa kubus samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, tožilnik
po po predlog; tožilnik
14,40 14,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
18,40 18,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kletna kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
etaža etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
61,30 61,30 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
109,60 109,60 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Višinski višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
gabariti gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
maksimalna maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
visokega visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
1,50 1,50 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
maksimalna maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
visokega visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
stropne stropen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plošče plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
nadstropja nadstropje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
12,00 12,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
maksimalna maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
stropne stropen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plošče plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
nadstropja nadstropje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
najvišje visok splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, rodilnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
terasne terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
4,50m 4,50m glavni števnik; arabski zapis
maksimalna maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
visokega visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kletne kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
3,50 3,50 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
funkcionalnih funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
enostavnih enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naslednjih naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
enostavnih enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kip kip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skulptura skulptura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
prostorska prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
inštalacija inštalacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodnjak vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
okrasni okrasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
bazen bazen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
medsosedska medsosedski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ograja ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
atrijih atrij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pritličnih pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
igriščna igriščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ograja ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razmejitev razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
otroškega otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
igrišča igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sajena sajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
živa živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oporni oporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zid zid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbiralnica zbiralnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ločenih ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
frakcij frakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ekološki ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
igrišče igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
šport šport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
rekreacijo rekreacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
otroško otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
igrišče igrišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opis opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pozidava pozidava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prilagodi prilagoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
robnim roben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pogojem pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Označuje označevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vhod vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
intenzivno intenzivno splošni prislov; nedoločena stopnja
urbaniziran urbaniziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
naselja naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
programsko programsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
gabaritno gabaritno splošni prislov; nedoločena stopnja
navezuje navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
neposredni neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
bližini bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
upoštevajo upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
že že členek
vzpostavljen vzpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ulični uličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
koridor koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ljubljanske ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
naveže navezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
regionalno regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
RII RII samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preko preko predlog; rodilnik
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
krožišča krožišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
južnem južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
preko preko predlog; rodilnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zbirne zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
jugozahodnem jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
bližini bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
normalno normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obravnavane obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lokacije lokacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vrtci vrtec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oskrbe oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Vplivi vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
okolico okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
različni različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vplivi vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
segali segati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pričakujejo pričakovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vplivi vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
mehansko mehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
odpornostjo odpornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
stabilnostjo stabilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
emisijami emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
prašnih prašen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delcev delec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povečano povečan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zunaj zunaj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razen razen priredni veznik
na na predlog; mestnik
odseku odsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zbirne zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
načrtovanim načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
krožiščem krožišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sosesko soseska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
povečanja povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
novogradnje novogradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
higiensko higienski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zdravstveno zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zaščito zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
poslabšanje poslabšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bivalnih bivalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
osončenja osončenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
oziroma oziroma priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
normativnih normativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
okvirih okvir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pol pol splošni prislov; nedoločena stopnja
vkopane vkopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podzemne podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
garaže garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
enostavnih enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zelenih zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vzdrževanje vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
110 110 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
popr popr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
85 85 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
ZZK ZZK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Uredbe uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l. l. okrajšava
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
304 304 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11.7.2006 11.7.2006 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar