I. UVODNE DOLOČBE 1. člen (predmet odloka) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Mokrice na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6), ki vsebuje: - ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta, - umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, - zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo, - rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, - rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, - načrt parcelacije, - etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta, - program opremljanja, ki vsebuje podlage in merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku. 2. člen (sestavni deli občinskega lokacijskega načrta) I. Besedilo odloka II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte: 1. Načrt namenske rabe prostora 1.1. Izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000 1.2. Načrt namenske rabe prostora in javnega dobra M 1:2500 2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije 2.1. Geodetski načrt s prikazom območja občinskega lokacijskega načrta M 1: 500 2.2. Načrt ureditvenega območja M 1:1500 2.3. Načrt vplivnega območja M 1:1500 2.4. Načrt obodne parcelacije in zakoličbe objektov M 1:500 3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji 3.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja, tipična etaža in zunanja ureditev M 1:500 3.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz terasne etaže in prerezi M 1:500 3.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500 3.4. Povezave s sosednjimi območji in vplivi na širše območje M 1:2500 3.5. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti M 1:500 3.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500 3.7 Etapnost izvedbe M 1:500 3. člen (priloge občinskega lokacijskega načrta) Priloge občinskega lokacijskega načrta so : 1. Povzetek za javnost 2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta 3. Obrazložitev in utemeljitev 4. Strokovne podlage 5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 6. Seznam upoštevanih aktov in predpisov 7. Program opremljanja zemljišč 8. Spis postopka in sprejemanja akta 9. Idejne rešitve objektov. 4. člen (izdelovalec občinskega lokacijskega načrta) Idejni projekt je izdelal Inženiring 4M d.o.o. pod št. 34/2005 v februarju 2006. Dopolnjen predlog

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
I. I. vrstilni števnik; rimski zapis
UVODNE uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sprejme sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
naselje naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Mokrice mokrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V3S V3S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
umestitev umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
zasnove zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
projektnih projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
priključevanja priključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nanjo name osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
trajnostno trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dobrin dobrina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obrambo obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
naravnimi naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
nesrečami nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
deli del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
I. I. vrstilni števnik; rimski zapis
Besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
II II glavni števnik; rimski zapis
Kartografski kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
grafične grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načrte načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namenske namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1.1 1.1 glavni števnik; arabski zapis
Izsek izsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
dolgoročnega dolgoročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:5000 1:5000 glavni števnik; arabski zapis
1.2 1.2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namenske namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rabe raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:2500 1:2500 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2.1 2.1 glavni števnik; arabski zapis
Geodetski geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
500 500 glavni števnik; arabski zapis
2.2 2.2 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:1500 1:1500 glavni števnik; arabski zapis
2.3 2.3 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivnega vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:1500 1:1500 glavni števnik; arabski zapis
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
umestitve umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
3.1 3.1 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tipična tipičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
etaža etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zunanja zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.2 3.2 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
terasne terasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prerezi prerez samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.3 3.3 glavni števnik; arabski zapis
Arhitektonsko arhitektonsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zazidalna zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kleti klet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.4 3.4 glavni števnik; arabski zapis
Povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
sosednjimi sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
območji območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
vplivi vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
širše širok splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:2500 1:2500 glavni števnik; arabski zapis
3.5 3.5 glavni števnik; arabski zapis
Prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnična tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
idejna idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.6 3.6 glavni števnik; arabski zapis
Zbirni zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3.7 3.7 glavni števnik; arabski zapis
Etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
Povzetek povzetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Izvleček izvleček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
strateškega strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Obrazložitev obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
utemeljitev utemeljitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Seznam seznam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
upoštevanih upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predpisov predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Spis spis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sprejemanja sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
Idejne idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izdelovalec izdelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Idejni idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Inženiring inženiring samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4M 4m samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
pod pod predlog; orodnik
št. št. okrajšava
34 34 glavni števnik; arabski zapis
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
februarju februar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
Dopolnjen dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar