Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/05-ZZK-1), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.l.RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l.RS, št. 117/05, 74/05), Odloka o komunalnem prispevku (Naš časopis, št. 304/04) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l.RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11.7.2006 sprejel občinskega lokacijskega načrta je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana pod številko projekta CS770 v maju 2006. II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 5. člen (opis prostorske ureditve) Z občinskim lokacijskim načrtom se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja treh stanovanjskih objektov, skupne delno vkopane garaže s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. III. UREDITVENO OBMOČJE 6. člen (ureditveno območje) (1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega območje med Ljubljansko cesto – regionalno cesto Ljubljana Vrhnika RII-409 na jugovzhodni strani, zbirno cesto do območja stanovanjskega naselja Vrtnarija na jugozahodni strani, odvodnimi kanali na severovzhodni in severozahodni strani. Ureditveno območje leži na parceli št. 2699/4, na večjem delu parcele št. 2699/3 in na delu parcele št. 2900/6, vse k.o. Vrhnika. Lega ureditvenega območja je razvidna iz grafičnih prilog občinskega lokacijskega načrta (vsi grafični listi). (2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta poteka po jugozahodni meji parcel št. 2699/4 in 2900/6, na zahodni točki parcele 2900/6 spremeni smer in poteka po severozahodni meji dela te parcele. Na severni točki dela parcele 2900/6 spremeni smer proti regionalni cesti in poteka po severovzhodnih mejah parcel 2900/6 in 2699/4, po delu jugovzhodne parcele 2699/4 in po severovzhodni in delu jugovzhodne meje parcele 2699/3, vse k.o. Vrhnika. Na južnem robu ureditvenega območja poteka po robu javnega pločnika rekonstruirane regionalne ceste RII409 Ljubljana – Vrhnika in po jugozahodni meji parcele št. 2699/3, k.o. Vrhnika. (3) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Meja območja občinskega lokacijskega načrta je razvidna iz Načrta parcelacije in zakoličbe objektov (list št. 2.4), ki je sestavni del opisa poteka meje občinskega lokacijskega načrta. (4) Površina ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta znaša 12.151 m2. 7. člen (trajne in začasne ureditve) (1) Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni. (2) Trajni posegi izven ureditvenega območja so predvideni zaradi ureditve komunalno energetske infrastrukture na delih parcel št. 2699/5, 2699/74, 2699/125, 2704/2, 2896/4, 2854/1, 2854/45, 2900/7, 2900/18, vse k.o. Vrhnika. (3) V času gradnje so predvideni začasni posegi zaradi elektroenergetskih ureditev potrebnih za organizacijo in obratovanje gradbišča, ki so predvideni na delih naslednjih parcel izven ureditvenega območja: 2704/1 k.o. Vrhnika, 3875/7 in 3875/1, obe k.o. Blatna Brezovica. (4) Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt ureditvenega območja« (list št. 2.2). 8. člen (vplivno območje) (1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo: - vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, - dele zemljišč izven ureditvenega območja s parc. št. 2699/5, 2699/74, 2699/125, 2704/1, 2704/2, 2896/4, 2854/1, 2854/45, 2900/7, 2900/18, vse k.o. Vrhnika, - dele zemljišč izven ureditvenega območja s parc. št. 3875/7 in 3875/1, obe k.o. Blatna Brezovica. (2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo: - vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, - del parcele št. 2699/5 k.o. Vrhnika. (3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt vplivnega območja« (list št. 2.3). IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
110 110 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
popr popr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
85 85 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
ZZK ZZK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Uredbe uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l. l. okrajšava
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
304 304 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11.7.2006 11.7.2006 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
City City samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
studio studio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
CS770 CS770 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
maju maj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
OPIS opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opis opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
občinskim občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
lokacijskim lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
predvidi predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
vkopane vkopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
garaže garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
pripadajočimi pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
zunanjimi zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetsko energetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
UREDITVENO ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
OBMOČJE območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
regionalno regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
RII RII samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
409 409 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
jugovzhodni jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zbirno zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stanovanjskega stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naselja naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Vrtnarija vrtnarija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odvodnimi odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
kanali kanal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
severovzhodni severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
večjem velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Lega lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
grafičnih grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
prilog priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
grafični grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
listi list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
zahodni zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
severozahodni severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
severni severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
severovzhodnih severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
mejah meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
po po predlog; mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
jugovzhodne jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
severovzhodni severovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
jugovzhodne jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
južnem južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pločnika pločnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
rekonstruirane rekonstruiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RII409 RII409 samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
analitično analitično splošni prislov; nedoločena stopnja
obdelana obdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
koordinatami koordinata samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
lomnih lomen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
točk točka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opisa opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poteka potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trajne trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
trajni trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Trajni trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
delih del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
125 125 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2896 2896 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
začasni začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
elektroenergetskih elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
obratovanje obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
delih delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
naslednjih naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, tožilnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Blatna blaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Brezovica Brezovica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidne razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.2 2.2 glavni števnik; arabski zapis
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsegalo obsegati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dele del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
125 125 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2704 2704 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2896 2896 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2854 2854 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dele del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3875 3875 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, tožilnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Blatna blaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Brezovica Brezovica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsegalo obsegati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
del del neuvrščeno
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Vplivno vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razvidno splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivnega vpliven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.3 2.3 glavni števnik; arabski zapis
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
UMESTITEV umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
NAČRTOVANE načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
PROSTOR prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar