Tožnik vlaga tožbo na odpravo izpodbijane odločbe iz vseh razlogov po 27. členu Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006, v nadaljevanju: ZUS-1), ker: 1. temelji upravni akt na zmotnem zaključku, da je gradnja nezakonita in s tem na nepravilni uporabi 152. člena ZGO-1 in kršitvi načela sorazmernosti iz 7. in 35. člena ZIN; 2. je obrazložitev obeh odločb tako pomanjkljiva, da je ni mogoče preizkusiti. Razlogi so nejasni, med seboj v nasprotju in v nasprotju z vsebino listin (gradbeno dovoljenje) in izjav, ki jih je v postopku predložil oziroma podal tožnik. Upravna organa se do ugovora in navedb tožnika, da gradnja ni nelegalna, temveč (ker ima veljavno gradbeno dovoljenje) kvečjemu neskladna, ne opredelita. S tem je poseženo v pravico iz 22. člena Ustave. Iz pravice do izjave, ki jo v okviru pravice enakega varstva pravic zagotavlja Ustava, izhaja dolžnost organa, da se s strankinimi relevantnimi navedbami seznani, se do njih opredeli in nanje v obrazložitvi svoje odločbe tudi odgovori; 3. dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno, tožena stranka pa se do navedb in dokaznih predlogov tožnika ne opredeli; 4. obrazložitev izpodbijane odločbe nima vsebine, kot jo določa 214. člen ZUP. S tem je poseženo v pravico tožnika do učinkovitega pravnega sredstva (25. člen Ustave). Ker je ukrep nesorazmeren, je poseženo tudi v pravice iz 33. in 67. člena Ustave, ki določata varstvo zasebne lastnine; 5. z izpodbijano je odločbo je v nasprotju s 158. členom Ustave poseženo v pravnomočno gradbeno dovoljenje. Odločitev temelji na nepravilnem zaključku, da gre za gradnjo, ki je nelegalna. Ugotovitev, da temelji, ki jih tožena stranka obravnava kot samostojen objekt, niso obseženi v pravnomočnem gradbenem dovoljenju, ne drži in ni obrazložena. Tožnik je v postopku pojasnil, da se v podzemnem delu – med talno ploščo na koti kleti objekta 119 in 120 in koto pasovnih točkovnih temeljev sidranih v kompaktno laporno osnovo, skladno z navodili geomehanske stroke in po predhodno izdelani PZI dokumentaciji, dela ne izvajajo vse od marca 2006. V PZI dokumentaciji je temeljenje objektov 120 in 119 zasnovano tako, da je v nastali volumen možno umestiti podzemno parkirišče, da pa namerava z deli nadaljevati, ko bo za to pridobil ustrezno dovoljenje. Če bi ga iz kakršnihkoli razlogov ne uspel pridobiti, se predvideni vhod enostavno zasipa in ob objektu 121 na predvidenem uvozu uredi zelenica. Inšpektor s tako obrazložitvijo ni soglašal in kljub temu, v nasprotju s predloženim gradbenim dovoljenjem, tipskim projektom, PZI in izjavo tožnika, vztrajal na napačnem zaključku, da gre za nelegalno gradnjo. Kljub pojasnilu tožnika, da se nad temeljno ploščo gradi objekt št. 119 skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je tožena stranka nepravilno zaključila, da se gradi garaža tudi v nadstropjih. Na tej zmotni ugotovitvi temelji odločitev, da se dela ustavijo tudi na stavbišču hiše z oznako 119, ki ima novo parc. številko 664/43 (prav: 664/34) k.o. B.. S tem je tožena stranka posegla v veljavno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za gradnjo 17 objektov, torej tudi za objekt št. 119 na prvotni parceli 664/14, ki se je po izvedeni zakoličbi objekta 119 in po izvedbi temeljev ter kletne etaže objekta, razdelila v stavbišče s parc. št. 664/34 in zelenico med objekti 119, 120 in 121 z novo parc. št. 664/33. Po mnenju inšpektorja naj bi predmetni objekt, torej gradnja objekta 119, v gradbenem dovoljenju ne bila zaobsežena. Temu zaključku nekritično sledi tudi pritožbeni organ, ko zatrdi, da gre za popolnoma nov, samostojen objekt, za katerega si investitor ni pridobil gradbenega dovoljenja. Inšpektor je v celoti spregledal ugotovitve geomehanikov, ki so predpisali oziroma priporočali izveden sistem temeljenja. O tem se tožena stranka v odločbi ne izreče. Tožeča stranka je v primeru temelja objektov št. 120 in 119 in izvedbe temeljne plošče objektov na nivoju kletne etaže le-to izvedla skladno z gradbenim dovoljenjem in prilagoditvijo terenskim razmeram. Temeljenje z vodnjaki se je zaradi izrednih globin in s tem vprašljivosti varne izvedbe zahtevanega sidranja v flišno osnovo na že izvedenem delu temeljenja objekta 120 izkazalo kot neracionalno tako s finančnega kot varnostnega vidika – zaščita – varnost delavcev v vodnjaku ob sami gradnji. Glede na ugotovitve, da bi bili vodnjaki pod objektom št. 119 v povprečju globoki 3-4 m, je tožeča stranka na podlagi ugotovitev in priporočil stroke, kot investitor sprejela odločitev, da se izvede izkop gradbene jame neutemeljenega dela objekta št. 120 in objekta 119 do kompaktne osnove. Izdelan je PZI projekt, po katerem so temelji v podzemnem prostoru vpeti v flišno osnovo, proti hribu se je izvedel podporni zid kletne etaže objekta 119 s temeljnim zidom objekta, podaljšan do obodnega pasovnega temelja na koti nosilnega terena. V preostalem delu objekta se je namesto vodnjakov izvedlo stebre, ki nosijo talno ploščo kletne etaže objekta 119 in je povezana s talno ploščo objekta 120, ki je delno podprta z vodnjaki. S tem je tožeča stranka izboljšala stabilnostne razmere na lokaciji in zagotovila statično zanesljivost objekta, kot to določa 15. člen ZGO-1. Podzemni del je tožeča stranka fizično zaprla. Med temeljno ploščo objektov in temelji je nastal volumen, ki ga je možno izrabiti za podzemno parkiranje. Za možnost izrabe prostora še v času izgradnje soseske kot celote, je tožeča stranka vložila pobudo za spremembo zazidalnega načrta, ki ga je ob upoštevanju zastarelosti treba prilagoditi novi gradbeni zakonodaji. Ob upoštevanju navedenega je bilo smotrno prilagoditi temeljenje objektov 119 in 120 tako, da bo v bodočnosti z veliko manjšimi stroški možna izvedba izrabe podzemnega prostora ali pa to uresničiti po sprejetju sprememb in dopolnitev ZN. Tožeča stranka je ravnala tudi skladno s 37. členom ZGO-1 (tipska projektna dokumentacija), ko je na podlagi mnenja in priporočil geomehanske stroke izvedla temeljenje v kompaktno osnovo in projekt za izvedbo izdelala na že opisan način. Glede na določbo 73. člena ZGO-1 tožeča stranka za gradnjo objekta 119 ni potrebovala spremenjenega gradbenega dovoljenja zgolj za to, ker je morala temeljenje objekta prilagoditi terenskim razmeram. Geomehanske raziskave so izdelane pred izdajo gradbenega dovoljenja in so služile statiku za izdelavo PGD projekta gradbenih konstrukcij. S prilagoditvijo temeljev terenskim razmeram se ne spreminjajo v veljavnem gradbenem dovoljenju predpisane bistvene zahteve, ki bi investitorju nalagale dolžnost vložiti zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja. Zaključek, da je gradnja nelegalna, je, glede na izdano gradbeno dovoljenje in zgrajene temelje, na katerih stojijo objekti na parcelah 664/33 in 664/34, zmoten. Tožeči stranki pa, ob upoštevanju dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja, tudi ni mogoče očitati neskladne gradnje v smislu 153. člena ZGO-1. “Vkopana garaža“, kakor jo označuje tožena stranka, bi morda ob pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja, ob predhodni spremembi ZN, lahko postala podzemna garaža, za sedaj pa so to le temelji, ki so sestavni del veljavnega gradbenega dovoljenja za gradnjo na parcelah 664/33 in 664/34 k.o. B.. Do tedaj pa je sporni podzemni volumen zgolj in samo temeljenje objektov, ki so zgrajeni z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Z rušenjem temeljev na parcelah 664/33 in 664/34 k.o. B. bi se odstranilo tudi gradbene objekte, zgrajene na teh temeljih. Zato ne gre za nelegalno gradnjo, temveč kvečjemu za neskladno gradnjo, pa še to je vprašanje presoje geomehanske stroke. Namero tožeče stranke, ki jo je pokazala marca 2006 s pobudo, da bi se podzemni volumen med zgrajenimi temelji objektov na navedenih parcelah, izkoristil, je torej tožena stranka razlagala kot nelegalno gradnjo, kar je v nasprotju z določbami ZGO-1 o nelegalni oziroma neskladni gradnji. Tožeča stranka namreč lahko obstoječe temelje kadarkoli zasuje z ustrezno količino zemlje, kar pa bi ne bilo smotrno. Tožeča stranka je torej neutemeljeno prejudicirala, da naj bi šlo za podzemno garažo, zgolj na podlagi vložene pobude in zgrajenih temeljev. Ob ustrezni obrazložitvi bi lahko uporabila kvečjemu 153. člen ZGO-1, kolikor bi ugotovila, da gre za neskladno gradnjo. Gre za ukrepe, ki so od izrečenega bistveno milejši. Z nepravilno uporabo 152. člena ZGO-1 je ravnala v nasprotju z načelom sorazmernosti. Z izpodbijano odločbo se tožniku povzroča težko popravljiva škoda, saj pomeni rušenje objektov pod št. 119, 120 in 121, ki imajo veljavno gradbeno dovoljenje, pri čemer so navedeni temelji sestavni del navedenih objektov, njihove statike in tudi varnosti pred zdrsom terena. Oglede je tožena stranka opravila brez prisotnosti tožeče stranke, kar ji ZIN-1 sicer omogoča, vendar pa jih hkrati nalaga, da stranki omogoči, da se o ugotovitvah izjavi. Tega tožena stranka ni naredila. Kolikor bi tožniku udeležba bila omogočena, bi lahko izpodbijal zaključek, da je gradnja nelegalna. Lahko da je gradnja neskladna, vendar pa o tem izpodbijana odločba tako v izreku, kot v obrazložitvi, nima navedb. Na podlagi navedenega tožnik predlaga, da sodišče v zadevi opravi glavno obravnavo, izvede dokaz z vpogledom obsežne dokumentacije, ki jo prilaga tožbi, z zaslišanjem direktorja tožeče stranke, s postavitvijo izvedenca gradbene stroke in izvedenca geomehanske stroke ter razsodi tako, da tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi, toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov postopka v priglašeni višini, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sodbe do plačila.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vlaga vlagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tožbo tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
odpravo odprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izpodbijane izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
upravnem upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sporu spor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
105 105 glavni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ZUS ZUS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
ker ker podredni veznik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
akt akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
zmotnem zmoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zaključku zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nezakonita nezakonit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
nepravilni nepravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
152. 152. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
kršitvi kršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sorazmernosti sorazmernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZIN ZIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obrazložitev obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obeh oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, rodilnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pomanjkljiva pomanjkljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
preizkusiti preizkusiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nejasni nejasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
seboj se povratni zaimek; orodnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
listin listina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izjav izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predložil predložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
oziroma oziroma priredni veznik
podal podati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Upravna upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
ugovora ugovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
navedb navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nelegalna nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
ker ker podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
veljavno veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kvečjemu kvečjemu členek
neskladna neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
opredelita opredeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poseženo posežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Iz iz predlog; rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
enakega enak nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dolžnost dolžnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
strankinimi strankin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
relevantnimi relevanten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
navedbami navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
seznani seznaniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik
opredeli opredeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
nanje name osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
v v predlog; mestnik
obrazložitvi obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
odgovori odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
dejansko dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
pravilno pravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
popolno popolno splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotovljeno ugotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
navedb navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
dokaznih dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
opredeli opredeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
obrazložitev obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izpodbijane izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vsebine vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
214. 214. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZUP ZUP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poseženo posežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
učinkovitega učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ukrep ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nesorazmeren nesorazmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poseženo posežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
v v predlog; tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
67. 67. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
določata določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasebne zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
izpodbijano izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
158. 158. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poseženo posežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
pravnomočno pravnomočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
nepravilnem nepravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zaključku zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nelegalna nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Ugotovitev ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
samostojen samostojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
obseženi obsežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
pravnomočnem pravnomočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
gradbenem gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
dovoljenju dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ne ne členek
drži držati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
obrazložena obrazložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pojasnil pojasniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
podzemnem podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
talno talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ploščo plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
koti kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kleti klet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
koto kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pasovnih pasoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
točkovnih točkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sidranih sidran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
kompaktno kompakten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
laporno laporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
osnovo osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
navodili navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
geomehanske geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
predhodno predhodno splošni prislov; nedoločena stopnja
izdelani izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
PZI pz splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dokumentaciji dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
marca marec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
PZI pz splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dokumentaciji dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
zasnovano zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
nastali nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
volumen volumen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
umestiti umestiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
pa pa priredni veznik
namerava nameravati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
deli delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
nadaljevati nadaljevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ko ko podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
iz iz predlog; rodilnik
kakršnihkoli kakršenkoli oziralni zaimek; srednji spol, dvojina, rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
uspel uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vhod vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
enostavno enostavno splošni prislov; nedoločena stopnja
zasipa zasip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ob ob predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
121 121 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
predvidenem predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
uvozu uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zelenica zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Inšpektor inšpektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
tako tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
obrazložitvijo obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
soglašal soglašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
kljub kljub predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
predloženim predložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
gradbenim gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dovoljenjem dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tipskim tipski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
projektom projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
PZI pziti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
izjavo izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vztrajal vztrajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
napačnem napačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zaključku zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
nelegalno nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Kljub kljub predlog; dajalnik
pojasnilu pojasnilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nad nad predlog; orodnik
temeljno temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ploščo plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradi graditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
119 119 glavni števnik; arabski zapis
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
veljavnim veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
gradbenim gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dovoljenjem dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nepravilno nepravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaključila zaključiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
gradi graditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
garaža garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
nadstropjih nadstropje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Na na predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
zmotni zmoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ugotovitvi ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ustavijo ustaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
stavbišču stavbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
hiše hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
oznako oznaka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parc. parc. okrajšava
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
43 43 glavni števnik; arabski zapis
prav prav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posegla poseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
veljavno veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
izdano izdan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
17 17 glavni števnik; arabski zapis
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
torej torej priredni veznik
tudi tudi členek
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
št. št. okrajšava
119 119 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
prvotni prvoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
14 14 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
izvedeni izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zakoličbi zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
izvedbi izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
kletne kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razdelila razdeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
stavbišče stavbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
664 664 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
zelenico zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
121 121 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
664 664 glavni števnik; arabski zapis
33 33 glavni števnik; arabski zapis
Po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
inšpektorja inšpektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
predmetni predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
gradbenem gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
dovoljenju dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ne ne členek
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
zaobsežena zaobsežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Temu ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
zaključku zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
nekritično nekritično splošni prislov; nedoločena stopnja
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
zatrdi zatrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
popolnoma popolnoma splošni prislov; nedoločena stopnja
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
samostojen samostojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Inšpektor inšpektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spregledal spregledati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ugotovitve ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
geomehanikov geomehanik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predpisali predpisati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
oziroma oziroma priredni veznik
priporočali priporočati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
izveden izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
temeljenja temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
O o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
odločbi odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ne ne členek
izreče izreči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
temelja temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
temeljne temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plošče plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nivoju nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kletne kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
le le členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
izvedla izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
gradbenim gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dovoljenjem dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
prilagoditvijo prilagoditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
terenskim terenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
razmeram razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
vodnjaki vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zaradi zaradi predlog; rodilnik
izrednih izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
globin globina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
vprašljivosti vprašljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
varne varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zahtevanega zahtevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sidranja sidranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
flišno flišen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
osnovo osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
že že členek
izvedenem izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
temeljenja temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
izkazalo izkazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
kot kot podredni veznik
neracionalno neracionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
tako tako priredni veznik
s z predlog; rodilnik
finančnega finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
varnostnega varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaščita zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vodnjaku vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
ugotovitve ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
vodnjaki vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
št. št. okrajšava
119 119 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
povprečju povprečje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
globoki globok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ugotovitev ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
priporočil priporočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprejela sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izkop izkop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
jame jama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
neutemeljenega neutemeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
kompaktne kompakten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osnove osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Izdelan izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
PZI pz splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
podzemnem podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
vpeti vpeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
flišno flišen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
osnovo osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
hribu hrib samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izvedel izvedeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
podporni podporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zid zid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kletne kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
temeljnim temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
zidom zid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
podaljšan podaljšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
do do predlog; rodilnik
obodnega oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pasovnega pasoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
temelja temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
koti kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nosilnega nosilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
preostalem preostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namesto namesto predlog; rodilnik
vodnjakov vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvedlo izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
stebre steber samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
nosijo nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
talno talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ploščo plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kletne kleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etaže etaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
talno talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ploščo plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
podprta podprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
vodnjaki vodnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izboljšala izboljšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
stabilnostne stabilnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
lokaciji lokacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
zagotovila zagotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
statično statičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zanesljivost zanesljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Podzemni podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
zaprla zapreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Med med predlog; orodnik
temeljno temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ploščo plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastal nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
volumen volumen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izrabiti izrabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
parkiranje parkiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Za za predlog; tožilnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izrabe izraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
še še členek
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
soseske soseska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
celote celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vložila vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zazidalnega zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zastarelosti zastarelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
prilagoditi prilagoditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
gradbeni gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ob ob predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
smotrno smotrn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prilagoditi prilagoditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
bodočnosti bodočnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
manjšimi majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, orodnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
možna možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izrabe izraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
podzemnega podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
uresničiti uresničiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
po po predlog; mestnik
sprejetju sprejetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sprememb sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
dopolnitev dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ZN. zn. okrajšava
Tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ravnala ravnati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
tipska tipski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
projektna projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dokumentacija dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
priporočil priporočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
geomehanske geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvedla izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
kompaktno kompakten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
osnovo osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izdelala izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; tožilnik
že že členek
opisan opisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
določbo določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
73. 73. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
119 119 glavni števnik; arabski zapis
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
potrebovala potrebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
spremenjenega spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zgolj zgolj členek
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
morala morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prilagoditi prilagoditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
terenskim terenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
razmeram razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Geomehanske geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izdelane izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
služile služiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
statiku statik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PGD PGD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
konstrukcij konstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
S z predlog; orodnik
prilagoditvijo prilagoditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
terenskim terenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
razmeram razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
veljavnem veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
gradbenem gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
dovoljenju dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bistvene bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
investitorju investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
nalagale nalagati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
dolžnost dolžnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vložiti vložiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zaključek zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nelegalna nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
izdano izdan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zgrajene zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
temelje temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
stojijo stati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
33 33 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
zmoten zmoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Tožeči tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stranki stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
ob ob predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
očitati očitati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
neskladne neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
153. 153. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vkopana vkopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
garaža garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kakor kakor podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
označuje označevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
morda morda členek
ob ob predlog; mestnik
pridobitvi pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
predhodni predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ZN ZNA samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
postala postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
podzemna podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
garaža garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
le le členek
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
veljavnega veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
33 33 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
Do do predlog; rodilnik
tedaj tedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sporni sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
podzemni podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
volumen volumen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgolj zgolj členek
in in priredni veznik
samo samo členek
temeljenje temeljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zgrajeni zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
veljavnim veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
gradbenim gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
dovoljenjem dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Z z predlog; orodnik
rušenjem rušenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
33 33 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
664 664 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
B. B. okrajšava
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odstranilo odstraniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
tudi tudi členek
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
objekte objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zgrajene zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
temeljih temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Zato zato priredni veznik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
nelegalno nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
temveč temveč priredni veznik
kvečjemu kvečjemu členek
za za predlog; tožilnik
neskladno neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
še še členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
presoje presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
geomehanske geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Namero namera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tožeče tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pokazala pokazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
marca marec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
podzemni podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
volumen volumen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
zgrajenimi zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
izkoristil izkoristiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razlagala razlagati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
kot kot podredni veznik
nelegalno nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
določbami določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
o o predlog; mestnik
nelegalni nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
oziroma oziroma priredni veznik
neskladni neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
namreč namreč priredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
temelje temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kadarkoli kadarkoli splošni prislov; nedoločena stopnja
zasuje zasuti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
količino količina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zemlje zemlja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ne ne členek
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
smotrno smotrno splošni prislov; nedoločena stopnja
Tožeča tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
neutemeljeno neutemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
prejudicirala prejudicirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
šlo iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
garažo garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zgolj zgolj členek
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vložene vložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pobude pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zgrajenih zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ob ob predlog; mestnik
ustrezni ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
obrazložitvi obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabila uporabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
kvečjemu kvečjemu členek
153. 153. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
kolikor kolikor podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ugotovila ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
neskladno neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
izrečenega izrečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
milejši mil splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
Z z predlog; orodnik
nepravilno nepravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
152. 152. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ravnala ravnati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
načelom načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
sorazmernosti sorazmernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
izpodbijano izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tožniku tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
povzroča povzročati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
popravljiva popravljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
rušenje rušenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
št. št. okrajšava
119 119 glavni števnik; arabski zapis
120 120 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
121 121 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
veljavno veljavno splošni prislov; nedoločena stopnja
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dovoljenje dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
temelji temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, množina svojine
statike statik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
zdrsom zdrs samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Oglede ogled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opravila opraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
brez brez predlog; rodilnik
prisotnosti prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tožeče tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ji on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
ZIN ZIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
sicer sicer priredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
nalaga nalagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
stranki stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
omogoči omogočiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
o o predlog; mestnik
ugotovitvah ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
izjavi izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
tožena tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
naredila narediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Kolikor kolikor podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tožniku tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
udeležba udeležba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
omogočena omogočen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izpodbijal izpodbijati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
zaključek zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nelegalna nelegalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
neskladna neskladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
o o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
izpodbijana izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odločba odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
izreku izrek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
v v predlog; mestnik
obrazložitvi obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
navedb navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predlaga predlagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glavno glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
obravnavo obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dokaz dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
vpogledom vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
obsežne obsežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
prilaga prilagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tožbi tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
zaslišanjem zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
direktorja direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tožeče tožeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
postavitvijo postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
izvedenca izvedenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvedenca izvedenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
geomehanske geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
razsodi razsoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
tožbi tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ugodi ugoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izpodbijano izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpravi odpraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
toženi tožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stranki stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
naloži naložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
povrnitev povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
priglašeni priglašen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
zakonskimi zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
zamudnimi zamuden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
obrestmi obresti samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
od od predlog; rodilnik
dneva dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sodbe sodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
plačila plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor