12 - oddelek za prostor.«. Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Naloge občinskega inšpekcijskega nadzora in redarske službe opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je ustanovljen s posebnim odlokom.« Peti odstavek 7. člena se črta. 3. člen Besedilo točke c) drugega odstavka 8. člena se črta. V četrtem odstavku 8. člena se doda nova enajsta, ki se glasi: • »pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc;« Dosedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea. Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Oddelek za okolje in komunalo zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje varstva okolja: • pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine; • pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo; • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. b) na področju komunalnih dejavnosti: • pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; • izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem; • gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja; • pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami; • skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev; • pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo; • vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih; • vodenje katastra komunalnih naprav; • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka; • vodenje banke cestnih podatkov; • spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest; • vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo; • pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev; • skrb za varnost cestnega prometa; • izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili. • predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča; • pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč; • pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo; • opravljanje drugih nalog na tem področju. Oddelek za prostor zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje urejanja prostora: • pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; • pripravljanje prostorskih aktov občine; • urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij; • izdajanje lokacijskih informacij; • uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica; • vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor; • vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze; • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora; • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra; • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov, • izvajanje občinske geodetske službe; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. Prehodne in končne določbe 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis. Številka: 033-1/2007 (2-01) Datum: 17. 10. 2008 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo 2 Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, ki obsega: - Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 13/2000) - Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 297/2003) - Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 351/2008) Številka: 012-2/99 Datum: 17. 10. 2008 ŽupanObčine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. ODLOK O DENARNIH POMOČEH IZ SREDSTEV OBČINE VRHNIKA URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
12 12 glavni števnik; arabski zapis
oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Tretji tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
inšpekcijskega inšpekcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
redarske redarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
medobčinski medobčinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
inšpektorat inšpektorat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
redarstvo redarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ustanovljen ustanovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
posebnim poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Peti peti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
črta črta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
c c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
črta črta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
četrtem četrti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
doda dodati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enajsta enajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stavbnega stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Dosedanja dosedanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enajsta enajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
alinea alinea samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dvanajsta dvanajsti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
alinea alinea samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Peti peti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
komunalo komunala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a neuvrščeno
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
operativnih operativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
študij študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ranljivosti ranljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sanacijskih sanacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odpravo odprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posledic posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
obremenitve obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posebni poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
b b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdelovanje izdelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
njihovim njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, orodnik, množina svojine
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodovoda vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
ranga rang samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
avtobusnih avtobusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
postajališč postajališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
infrastrukturnega infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
investicijami investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
katastra kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
banke banka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cestnih cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
dopolnjevanje dopolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kategorizacije kategorizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vzpostavitvijo vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ukinitvijo ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
statusom status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vpisom vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razlastitev razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
cestnega cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
opravil opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
javnimi javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
naročili naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
predlaganje predlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nezazidana nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
stavbna stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
menjavo menjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pridobivanje pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prodajanje prodajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
menjavanje menjavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a priredni veznik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programskih programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
izhodišč izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sprejemanje sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
smernic smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izvedbenih izvedben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
hranjenje hranjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dokumentacij dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
uveljavljanje uveljavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
predkupne predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nezazidanih nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predkupna predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
podatkovne podatkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
baze baza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nudenje nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
fizičnim fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
izmero izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Prehodne prehoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
končne končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
033 033 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
95. 95. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Poslovnika poslovnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
uradno uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
prečiščeno prečiščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
13 13 glavni števnik; arabski zapis
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
297 297 glavni števnik; arabski zapis
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
denarnih denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
351 351 glavni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
012 012 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
ŽupanObčine županobčina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ODLOK odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
O o predlog; mestnik
DENARNIH denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
POMOČEH pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
IZ iz predlog; rodilnik
SREDSTEV sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
OBČINE občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VRHNIKA VRHNIKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
URADNO uradno splošni prislov; nedoločena stopnja
PREČIŠČENO prečiščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
BESEDILO besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar