Priloga URADNE OBJAVE NAŠ ČASOPIS 355 - 24. november 2008 čine; • vodenje postopkov prisilne izterjave; • skrb za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev; • upravljanje z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine; • pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc; • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje. Oddelek za okolje in komunalo zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje varstva okolja: • pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine; • pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo; • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. b) na področju komunalnih dejavnosti: • pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; • izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem; • gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja; • pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami; • skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev; • pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo; • vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih; • vodenje katastra komunalnih naprav; • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka; • vodenje banke cestnih podatkov; • spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest; • vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo; • pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev; • skrb za varnost cestnega prometa; • izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili. • predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča; • pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč; • pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo; • opravljanje drugih nalog na tem področju. Oddelek za prostor zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na: a) področje urejanja prostora: • pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; • pripravljanje prostorskih aktov občine; • urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij; • izdajanje lokacijskih informacij; • uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica; • vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor; • vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze; • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora; • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra; • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov, • izvajanje občinske geodetske službe; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. 9. člen Občinska uprava izvršuje tudi druge naloge iz občinske pristojnosti, ki bodo z morebitnimi spremembami zakonov prenesene v pristojnost občine. Občinska uprava lahko po sklepu župana na podlagi dogovora opravlja posamezne strokovno-tehnične naloge za druge občine. Posamezne strokovno-tehnične naloge občine se lahko v skladu z dogovorom izvajajo v upravni enoti ali v drugem organu oziroma organizaciji. III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV 10. člen Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. 11. člen Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave: • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, • koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino, • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam, • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini, • skrbi za zagotavljanje javnosti dela občinske uprave; • skrbi za delovanje občinskega sveta in delovnih teles pri občinskem svetu; • opravlja druge naloge po odredbi župana. Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti. Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge vodje notranjih organizacijskih enot. Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo in mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh. 12. člen Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, odločajo o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, za katere jih pooblasti predstojnik, in opravljajo najzahtevnejše strokovne naloge v notranjih organizacijskih enotah. Direktor občinske uprave lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote pooblasti javnega uslužbenca za nadomeščanje in usklajevanje dela. 13. člen Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu. 14. člen V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, praviloma enkrat na teden. 15. člen Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge. 16. člen Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Priloga priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
URADNE uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
OBJAVE objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
NAŠ naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
ČASOPIS časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
355 355 glavni števnik; arabski zapis
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
november november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
čine čin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prisilne prisilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izterjave izterjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
popis popis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
upravljanje upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
likvidnostnimi likvidnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
sredstvi sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
enotnem enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zakladniškem zakladniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
računu račun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stavbnega stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
sodijo soditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
komunalo komunala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a neuvrščeno
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
operativnih operativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
študij študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ranljivosti ranljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sanacijskih sanacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odpravo odprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posledic posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
obremenitve obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posebni poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
b b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdelovanje izdelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
njihovim njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, orodnik, množina svojine
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodovoda vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
ranga rang samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
avtobusnih avtobusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
postajališč postajališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
infrastrukturnega infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
investicijami investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
investicijskih investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
katastra kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
banke banka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cestnih cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
dopolnjevanje dopolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kategorizacije kategorizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vzpostavitvijo vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ukinitvijo ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
statusom status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vpisom vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razlastitev razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
cestnega cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
opravil opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
javnimi javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
naročili naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
predlaganje predlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nezazidana nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
stavbna stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
menjavo menjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pridobivanje pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prodajanje prodajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
menjavanje menjavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
a a priredni veznik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programskih programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
izhodišč izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sprejemanje sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
smernic smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izvedbenih izvedben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
hranjenje hranjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dokumentacij dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
uveljavljanje uveljavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
predkupne predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nezazidanih nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predkupna predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
podatkovne podatkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
baze baza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nudenje nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
fizičnim fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
izmero izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občinska občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uprava uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvršuje izvrševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pristojnosti pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
z z predlog; orodnik
morebitnimi morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
spremembami sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
zakonov zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prenesene prenesen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
pristojnost pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Občinska občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uprava uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
sklepu sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
župana župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dogovora dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
strokovno strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
strokovno strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
dogovorom dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
enoti enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
organu organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oziroma oziroma priredni veznik
organizaciji organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČIN način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DELA delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
POOBLASTILA pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ODGOVORNOSTI odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
DELAVCEV delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Predstojnik predstojnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
zastopa zastopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
nadzoruje nadzorovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
usmerja usmerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ter ter priredni veznik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
navodila navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občinsko občinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
upravo uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
imenuje imenovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
razrešuje razreševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izdaja izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
upravnem upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
stopnji stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
najzahtevnejše zahteven splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sodeluje sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
projektnih projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
skupinah skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
koordinira koordinirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
skrbi skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
disciplino disciplina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
organom organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
notranjim notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
organizacijskim organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
enotam enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
delovanjem delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
skrbi skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
upravno upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
enoto enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
skrbi skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
zagotavljanje zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skrbi skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
teles telo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
odredbi odredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
župana župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izdaja izdajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
akte akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
uresničevanje uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
delovnega deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
pooblasti pooblastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odgovoren odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
županu župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pooblasti pooblastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
vodje vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
univerzitetno univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
izobrazbo izobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izpolnjevati izpolnjevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odločanje odločanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
stvareh stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodijo voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vodje vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
imenuje imenovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
razrešuje razreševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odgovorni odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
direktorju direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
županu župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Vodje vodja samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
načrtujejo načrtovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
organizirajo organizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
usmerjajo usmerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
nadzorujejo nadzorovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
enotah enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
odločajo odločati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
o o predlog; mestnik
zadevah zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
z z predlog; rodilnik
delovnega deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
pooblasti pooblastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predstojnik predstojnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
najzahtevnejše zahteven splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, tožilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
enotah enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodje vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pooblasti pooblastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
uslužbenca uslužbenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nadomeščanje nadomeščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
usklajevanje usklajevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zakoni zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
statutom statut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pravilnikom pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
sistemizaciji sistemizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pristojnostmi pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
pooblastili pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zakoni zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
po po predlog; mestnik
navodilih navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
vodje vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odgovorni odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
vodji vodja samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacijske organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
disciplinsko disciplinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
odškodninsko odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
županu župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kot kot podredni veznik
posvetovalno posvetovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
telo telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
župana župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
oblikuje oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kolegij kolegij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pomembnejša pomemben splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
z z predlog; rodilnik
delovnega deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sestavo sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kolegija kolegij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
obravnavano obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
problematiko problematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Kolegij kolegij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
njegovi njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
odsotnosti odsotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kolegij kolegij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
potrebi potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
enkrat enkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
teden teden samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
več več splošni prislov; primernik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
strok stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
stopenj stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
organizacijskih organizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustanovi ustanoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
aktom akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sestavo sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodjo vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
rok rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
posebno poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
proučevanje proučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
posebno poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
strokovnost strokovnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
morejo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
opraviti opraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustanovi ustanoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
delovno delovno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
sklene skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
ustreznimi ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
aktom akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
projektne projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sestava sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
roki rok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njeno njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar