obdelani, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka naj bo na spodnjem delu brežine. Obvezno je predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta. (8) Za obvladovanje emisij v površinske vode-potok Tonjščico se morata v času gradnje in izvedbe izpustov meteorne kanalizacije izvajati sledeča omilitvena ukrepa: a. ne mehansko posegati v strugo in brežino potoka, b. preprečevati onesnaženje vode. 23. člen (ohranjanje narave) (1) Habitatni tip jelševja in jesenovja na območju meandra in 5 m varovalnega priobalnega pasa ob potoku Tonjščica se ohranja ob sočasnem dopuščanju zaraščanja obstoječe vegetacije. Varovalni pas in območje meandra sta prikazana v grafičnem listu Ureditvena situacija. (2) Iztoki meteorne kanalizacije v Tonjščico se morajo izvesti izven drstnih dob ribjih vrst tako, da ne bodo ogrožene ne ribje vrste ne ostali vodni organizmi v vodotoku. (3) Prepovedani so: a. poseganje v vodni prostor z gradbenimi stroji, b. izcejanje ali razlitje strupenih odplak v Ljubljanico in Tonjščico, c. kakršnokoli odlaganje gradbenih in odpadnih materialov na območje vodotoka. (4) Ribiški družini Vrhnika je treba predložiti terminski plan vseh predvidenih del in ji omogočiti dostop do gradbišča ter nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru. (5) Investitorja sta dolžna v dogovoru z Ribiško družino Vrhnika ustrezno poravnati vsako, po njuni krivdi nastalo škodo na vodnem življu in ribolovni vodi. (6) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani in izvedeni sledeči omilitveni ukrepi: a. odmik gradbenih posegov vsaj 5 m od brežine potoka, b. odmik gradbenih posegov izven meandra, c. izvedba del v vodnih površinah izven drstnih dob, d. izvedba del izven gnezditvene sezone ptic. 24. člen (varstvo pred hrupom) (1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05). (2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za IV. območje varovanja pred hrupom. (3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati sledeči omilitveni ukrep: prilagajanje režima delovanja gradbenih strojev. 25. člen (varstvo zraka) (1) Med gradnjo so izvajalci dolžni upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka: - veljavne predpise v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih, - preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča. (2) Za obvladovanje emisij v zrak oziroma omejevanje prašenja v času gradnje se mora v suhem vremenu izvajati omilitveni ukrep: vlaženje transportnih poti. (3) V času obratovanja morajo biti uporabljeni ustrezni tehnološki ukrepi, ki bodo zagotavljali doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak. 26. člen (varovanje območij kulturne dediščine ter krajinske in vidne kakovosti okolja) (1) Posegi v obrežno vegetacijo potoka Tojnica niso dovoljeni. (2) Za ohranjanje kulturne dediščine ter krajinske in vidne kakovosti okolja se izvedejo sledeči omilitveni ukrepi: - ohranitev obrežne vegetacije, - ohranitev habitatnega tipa jelševja in jesenovja v čim večji meri, - zasaditev prizadetih površin z avtohtono vegetacijo. VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 27. člen (varstvo pred požarom) (1) Požarna varnost se zagotovi znotraj posameznih objektov in na zunanjih površinah lokacijskega načrta. (2) Za požarno varnosti na zunanjih površinah lokacijskega načrta se: - izvedeta ločeni hidrantni zanki za objekt A ter objekt B in nadstrešnico ONS, - predvidijo intervencijske poti po voznih poteh, - uredijo delovne površine za gasilce s površino vsaj 7m x 12m, - za objekt B (v sami stavbi) izvede ustrezno velik lovilni bazen za požarne vode za dve uri gašenja, - predvidi reševanje s sosednjih zemljišč. (3) Hidrantno omrežje mora zagotavljati 15 l vode na sekundo za najmanj dve uri gašenja. Če to zaradi premajhne zmogljivosti javnega omrežja ni možno, se za manjkajočo razliko na območju lokacijskega načrta zgradi požarni bazen. (4) Delovni tlak v hidrantih ne sme biti manjši od 2,5 bara. (5) Hidranti za objekt A se razporedijo tako, da razdalja med njimi in steno objekta ni manjša od 5m in ne večja od 80m. Hidranti za objekt B se razporedijo tako, da razdalja med njimi in steno objekta ni manjša od 25m in ne večja od 50m. Na območju vzdolž meje z zemljiščem parcele št. 2715/3, kjer tega pogoja ni možno izpolniti, se za gašenje predvidi obstoječi hidrant na tem zemljišču. (6) Hidranti so načeloma nadtalni. Na mestih, kjer bi bili nadtalni prostorsko moteči, so hidranti podtalni. VIII. NAČRT PARCELACIJE 28. člen (načrt parcelacije) (1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišče s površino 27.670 m² in se deli na: - gradbeno parcelo GP A s površino 13.060 m², - gradbeno parcelo GP B s površino 10.224 m², - preostanek lastniškega zemljišča ob vodotoku Tonjščica (VN) (2) Mejne točke gradbenih parcel in objektov so opredeljene po GaussKruegerjevem koordinatnem sistemu. (3) Tehnični elementi parcelacije in zakoličbe objektov so prikazani v grafičnih listih: Načrt gradbenih parcel in Zakoličbeni elementi gradbenih parcel. (4) Preostanek lastniškega zemljišče VN, ki zajema površino struge v naravi, vključno z varovalnim pasom priobalnega zemljišča in meander vodotoka, je v funkciji vodnogospodarskih zaščitnih ukrepov in ohranjanja narave. IX. ETAPNOST IZVEDBE 29. člen (etapnost) (1) Etapi izvajanja lokacijskega načrta sta: a) gradnja objekta A (OEEO) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve za potrebe opravljanja dejavnosti predelave odpadne električne in elektronske opreme na območju gradbene parcele GP A ter območju tovornega dovoza in tehtnice, b) gradnja objekta B (ONS) in nadstrešnice ONS ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve za potrebe opravljanja dejavnosti predelave/priprave odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi na območju gradbene parcele GP B Za izvedbo elektroenergetske javne infrastrukture v povezovalni cesti se sklene pogodba o ustanovitvi služnosti med investitorjema lokacijskega načrta, Občino Vrhnika in upravljavcem te infrastrukture. XII. ODSTOPANJA 34. člen (dovoljena odstopanja) (1) Pri uresničevanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, geomehanskih, seizmičnih, hidroloških in vodnogospodarskih razmer ter podrobnejšem projektiranju najdejo 36. člen (nadzor) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člen Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na Direktoratu za prostor Ministrstva za okolje in prostor ter na pristojnem oddelku Občine Vrhnika. 38. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan in območju površine za manipulacijo med objektom A in območjem vodotoka ter varovane narave (VN). (2) Etapi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajata ločeno ali sočasno. X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 30. člen (splošne obveznosti) (1) Poleg splošnih pogojev morajo investitorja in izvajalci upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da sta čim manj moteča ter tako, da ohranita ali celo izboljšata gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. (2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi: - izdelati načrt ureditve gradbišča, - promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju, - zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč, - zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav in zagotoviti takojšnjo obnovo pri gradnji poškodovanih infrastrukturnih vodov, - v času gradnje v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe, - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi nevarnih snovi, - za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih omejijo emisije hrupa tako, da niso prekoračene mejne ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom, - investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del občinskega lokacijskega načrta, - upravljavcu kanalizacije dostaviti geodetski posnetek izvedenih del hišnega priključka. 31. člen (monitoring) (1) V času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, to je v treh do devetih mesecih po začetku obratovanja, je potrebno na objektih AOEEO in B-ONS izvesti prve meritve obremenjenosti okolja s hrupom in meritve emisij v zrak. (2) Na objektu A je potrebno dodatno izvesti prve meritve emisije snovi in toplote v tehnološko vodo. XI. RAZMEJITEV FINANCIRANJA 32. člen (razmejitev financiranja) Investitorja prostorskih ureditev po tem lokacijskem načrtu na podlagi medsebojnega dogovora sta Gorenje, d.d. in Kemis d.o.o. 33. člen (pogodba o ustanovitvi služnosti) tehnične rešitve, ki so oblikovno, tehnično, tehnološko in okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer. (2) Skladno z odstopanji od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka so dopustna tudi odstopanja pri načrtovanih gradbenih parcelah. (3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje ta odstopanja spadajo. (4) Pri uresničevanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja vseh dimenzij objektov A, B in ONS iz 9. člena tega odloka. Odstopanja so +2% in -7%, pod pogojem, da so sočasno izpolnjeni urbanistični pogoji iz 8. člena tega odloka. XIII. KOMUNALNI PRISPEVEK 35. člen (obračunski stroški) (1) Investitorja morata pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za reciklažni center na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom maj 2007, številka projekta 6260. (2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku: - gradbena parcela objekta A je 13920 m2, gradbena parcela objekta B 9364 m2, bruto tlorisna površina objekta A 8264 m2 in bruto tlorisna površina objekta B 3441 m2, - ker gradnja nove infrastrukture lokalnega pomena ni predvidena, so obračunski stroški za novo infrastrukturo enaki nič, kot komunalni prispevek pa se obračunajo le obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo, - obračunsko območje je enako območju OLN za reciklažni center na Vrhniki; investitorja v tem obračunskem območju sta zavezanca za plačilo komunalnega prispevka po tem programu opremljanja, - ker je izračun komunalnega prispevka neposredno vezan samo na obračunski strošek za obstoječo komunalno infrastrukturo, je določitev podrobnejših meril za odmero komunalnega prispevka brezpredmetna. (3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji: - skupni obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka, znašajo na dan 30. 4. 2007 za vso komunalno infrastrukturo 1.149.331,15 EUR, od tega 762.685,87 EUR za objekt A in 386.645,27 EUR za objekt B. - stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oz. njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«, - vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV. XIV. NADZOR po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis. Št.: 350-01-47/2004 (5-06) Vrhnika, dne 18. 10. 2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar, l.r. Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 7. seji, dne 23.10.2007 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika 1. člen Za 22. členom Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika se doda nov 22. a člen, ki se glasi: » 22. a člen (obveznost vgradnje merilne naprave) 4. člen Stanovanjske zgradbe z dvema ali več neodvisnimi stanovanjskimi enotami, ki bodo zgrajene na območju že zgrajenega ali načrtovanega plinovodnega omrežja po sprejemu tega odloka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svojo merilno napravo za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina.« 2. člen 33. člen se spremeni tako, da se glasi: » 33. člen V Odloku se v drugem odstavku 58. člen besedilo »Nosilci kmetijskih gospodarstev« nadomesti z besedilom »Nosilci dejavnosti, ki vodo uporabljajo v skladu s prvim odstavkom tega člena,«. 5. člen 60. člen se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 1.252,00 € se kaznuje upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja: • če prekine odvod odpadnih vod brez predhodnega obvestila uporabnikom (52. člen) in je zato povzročena škoda, • če ne izda soglasja, kot to določa 13. člen, • če ne dopusti priključitve, kot to določa 23. člen, • če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena tega odloka. Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca.«. 6. člen 3. člen 61. člen se spremeni tako, da se glasi: Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis. Številka: 007-15/2007 Datum: 24.10.2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar, l.r. Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 7. seji, dne 23.10.2007 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnike 1. člen 4. člen Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod se spremeni tako, da se glasi: » Javna kanalizacija je namenjena odvajanju meteorne in sanitarne odpadne vode. V javno kanalizacijo, ki mora biti vodotesna, ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov, meteornih vod, kjer jih je mogoče speljati v ponikalnico ali v potok, vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov. Ravno tako ni dovoljeno odvajanje kemikalij, olja, organskih »Z globo 209,00 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, če: • se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (člen 10, 10a in 64) • ne izprazni opuščene greznice (člen 9) • se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (člen 12) • ne izpolnjuje pogojev iz člena 49 • prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabniku oziroma s svojim ravnanjem onesnaži vodo v omrežju (člen 51) • prazni greznico in izpušča gnojevko iz greznice v javni kanal (člen 31) • ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34) • se v predvidenem roku ne prijavijo upravljavcu zaradi vpisa v kataster (člen 65). «. 7. člen 62. člen se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 1.252,00 € se kaznuje pravna oseba, ki pri odvajanju tehnoloških odpadnih voda: • ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34) • ne zaprosi za pregled merilnega mesta oziroma ne omogoči dostopnosti do le-tega v vsakem času (člen 41) • dopusti izpust v nasprotju z izdanim soglasjem (člen 44) odpadkov in jedkih snovi. V javno kanalizacijo se sme odvajati samo odpadno komunalno vodo, ki nastaja v gospodinjstvih in njeni parametri niso v nasprotju s 16. alinejo 49. člena tega odloka.«. 2. člen Za 10. členom se doda nov 10a. člen, ki se glasi: » Uporabnik javne kanalizacije je dolžan v primerih spremembe pogojev odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na lastne stroške in na zahtevo upravljavca spremeniti priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno čistilno napravo. Upravljavec je dolžan uporabnika pisno obvestiti o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.«. 3. člen V Odloku se v 28., 35., 44. in 49. členu besedilo »Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. l. RS 35/ 96)« nadomesti z besedilom »uredba, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
obdelani obdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
segati segati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
pretočni pretočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
profil profil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
oblikovani oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
naklonu naklon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
brežine brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
potrebi potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vgrajeno vgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
povratno povraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
zaklopko zaklopka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dna dno samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iztoka iztok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
spodnjem spodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
brežine brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Obvezno obvezno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predvideti predvideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
protierozijsko protierozijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zaščito zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
struge struga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izpusta izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
obvladovanje obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
emisij emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
površinske površinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potok potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tonjščico Tonjščico samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izpustov izpust samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
meteorne meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
sledeča sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
omilitvena omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ukrepa ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
a. a. okrajšava
ne ne členek
mehansko mehansko splošni prislov; nedoločena stopnja
posegati posegati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
strugo struga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
brežino brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potoka potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
b. b. okrajšava
preprečevati preprečevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
onesnaženje onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Habitatni habitaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
tip tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
jelševja jelševje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jesenovja jesenovje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
meandra meander samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varovalnega varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pasa pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
potoku potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tonjščica Tonjščica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ohranja ohranjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ob ob predlog; mestnik
sočasnem sočasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
dopuščanju dopuščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zaraščanja zaraščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vegetacije vegetacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Varovalni varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pas pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
meandra meander samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
prikazana prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
grafičnem grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Ureditvena ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Iztoki iztok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
meteorne meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Tonjščico tonjščica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
izven izven predlog; rodilnik
drstnih drsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dob doba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ribjih ribji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ne ne členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ogrožene ogrožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
ribje ribji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
ostali ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
vodni voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
organizmi organizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Prepovedani prepovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
a. a. okrajšava
poseganje poseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vodni voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
gradbenimi gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
stroji stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
b. b. okrajšava
izcejanje izcejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
razlitje razlitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
strupenih strupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
odplak odplaka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Ljubljanico Ljubljanica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
Tonjščico tonjščica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
c. c. okrajšava
kakršnokoli kakršenkoli oziralni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
odlaganje odlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Ribiški ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družini družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
predložiti predložiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
terminski terminski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
plan plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ji on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
omogočiti omogočiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
do do predlog; rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nad nad predlog; orodnik
spremembami sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
vodnem voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
obvodnem obvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
dolžna dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
dogovoru dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
Ribiško ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
družino družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
poravnati poravnati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vsako vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
njuni njun svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, dvojina
krivdi krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nastalo nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
vodnem voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
življu živelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ribolovni riboloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vodi voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
biotske biotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
raznovrstnosti raznovrstnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
upoštevani upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedeni izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
sledeči sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
omilitveni omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
a. a. okrajšava
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vsaj vsaj členek
5 5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
brežine brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potoka potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
b. b. okrajšava
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izven izven predlog; rodilnik
meandra meander samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
c. c. okrajšava
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
vodnih voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
izven izven predlog; rodilnik
drstnih drsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dob doba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
d. d. okrajšava
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izven izven predlog; rodilnik
gnezditvene gnezditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sezone sezona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ptic ptica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
povzročale povzročati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
večje velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
obremenitve obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dovoljeno dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
mejnih mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
vrednostih vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kazalcev kazalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
105 105 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
projektiranju projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
obratovanju obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
projektanti projektant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
maksimalnih maksimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
dovoljenih dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
ravneh raven samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
obvladovanje obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
sledeči sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
omilitveni omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ukrep ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prilagajanje prilagajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
režima režim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
strojev stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Med med predlog; orodnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dolžni dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
veljavne veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
predpise predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
emisijskimi emisijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
normami norma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
pri pri predlog; mestnik
gradbeni gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mehanizaciji mehanizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
transportnih transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sredstvih sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prašenja prašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odkritih odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delov del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
trase trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vlaženje vlaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sipkih sipek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nezaščitenih nezaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
preprečevanje preprečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
raznosa raznos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
materiala material samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
obvladovanje obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
emisij emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zrak zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
oziroma oziroma priredni veznik
omejevanje omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prašenja prašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
suhem suh splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
vremenu vreme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
omilitveni omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
ukrep ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vlaženje vlaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
transportnih transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
uporabljeni uporabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ustrezni ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tehnološki tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zagotavljali zagotavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
doseganje doseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predpisanih predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mejnih mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
emisij emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zrak zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
26. 26. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varovanje varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
krajinske krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vidne viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kakovosti kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
obrežno obrežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vegetacijo vegetacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potoka potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tojnica tojnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
dovoljeni dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
krajinske krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vidne viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kakovosti kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sledeči sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
omilitveni omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ohranitev ohranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obrežne obrežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vegetacije vegetacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ohranitev ohranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
habitatnega habitaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tipa tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
jelševja jelševje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jesenovja jesenovje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
večji velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zasaditev zasaditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
avtohtono avtohton splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
vegetacijo vegetacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
VII. VII. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
VAROVANJE varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
PRED pred predlog; orodnik
NARAVNIMI naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
IN in priredni veznik
DRUGIMI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
NESREČAMI nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Požarna požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zagotovi zagotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
znotraj znotraj predlog; rodilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
požarno požarno splošni prislov; nedoločena stopnja
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvedeta izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, dvojina
ločeni ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
hidrantni hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zanki zanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A a priredni veznik
ter ter priredni veznik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nadstrešnico nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ONS ONS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predvidijo predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
intervencijske intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
voznih vozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
poteh pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
uredijo urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
gasilce gasilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsaj vsaj členek
7m 7m glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
12m 12m glavni števnik; arabski zapis
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stavbi stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
lovilni lovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
bazen bazen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
požarne požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
uri ura samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
gašenja gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
predvidi predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
reševanje reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
sosednjih sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zagotavljati zagotavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
15 15 glavni števnik; arabski zapis
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
sekundo sekunda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
uri ura samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
gašenja gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
premajhne premajhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zmogljivosti zmogljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
manjkajočo manjkajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zgradi zgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
požarni požaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
bazen bazen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Delovni deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
tlak tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
hidrantih hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
manjši majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
od od predlog; rodilnik
2,5 2,5 glavni števnik; arabski zapis
bara bar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A a priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
razporedijo razporediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
razdalja razdalja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
steno stena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni ni samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
manjša manjšati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
5m 5ma samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ne ne členek
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
80m 80m glavni števnik; arabski zapis
Hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
razporedijo razporediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
razdalja razdalja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
steno stena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni ni samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
manjša manjšati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
25m 25ma samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ne ne členek
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
50m 50m glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vzdolž vzdolž predlog; rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zemljiščem zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2715 2715 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
kjer kjer podredni veznik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
pogoja pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izpolniti izpolniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
gašenje gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predvidi predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obstoječi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
hidrant hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
načeloma načeloma splošni prislov; nedoločena stopnja
nadtalni nadtalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
mestih mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
nadtalni nadtalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prostorsko prostorsko splošni prislov; nedoločena stopnja
moteči moteč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
podtalni podtalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARCELACIJE parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
27.670 27.670 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
deli deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
GP GP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A a priredni veznik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
13.060 13.060 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
GP GP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
10.224 10.224 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
preostanek preostanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lastniškega lastniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tonjščica Tonjščica samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
VN VN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Mejne mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
opredeljene opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
GaussKruegerjevem gausskruegerjev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koordinatnem koordinaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Tehnični tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prikazani prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
grafičnih grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
listih list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
Zakoličbeni zakoličben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Preostanek preostanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lastniškega lastniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
VN VN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
zajema zajemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
struge struga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vključno vključno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
varovalnim varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pasom pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
meander meander samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
funkciji funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vodnogospodarskih vodnogospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zaščitnih zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ohranjanja ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta sta neuvrščeno
a a neuvrščeno
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a neuvrščeno
OEEO oeeo neuvrščeno
ter ter priredni veznik
pripadajoče pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
opravljanja opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predelave predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
električne električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
elektronske elektronski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
opreme oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
GP GP samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
ter ter priredni veznik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tovornega tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dovoza dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tehtnice tehtnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
b b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ONS ons neuvrščeno
in in priredni veznik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ONS ons splošni prislov; nedoločena stopnja
ter ter priredni veznik
pripadajoče pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
opravljanja opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predelave predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
GP GP samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
elektroenergetske elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklene skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
investitorjema investitor samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
upravljavcem upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
XII. XII. vrstilni števnik; rimski zapis
ODSTOPANJA odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
uresničevanju uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pri pri predlog; mestnik
nadaljnjem nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
podrobnejšem podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, mestnik
proučevanju proučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
geoloških geološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
geomehanskih geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
seizmičnih seizmičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
hidroloških hidrološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vodnogospodarskih vodnogospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
podrobnejšem podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, mestnik
projektiranju projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
najdejo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pristojne pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
inšpekcijske inšpekcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
XV. XV. vrstilni števnik; rimski zapis
PREHODNE prehoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
KONČNE končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Direktoratu direktorat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
na na predlog; mestnik
pristojnem pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
oddelku oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
38. 38. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
manipulacijo manipulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
A a priredni veznik
in in priredni veznik
območjem območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
varovane varovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VN VN samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvajata izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
OBVEZNOSTI obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
INVESTITORJEV investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
IN in priredni veznik
IZVAJALCEV izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
30. 30. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
splošne splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
splošnih splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
opravita opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
moteča moteč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ohranita ohraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
ali ali priredni veznik
celo celo členek
izboljšata izboljšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
okoljevarstvene okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Poleg poleg predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
predhodnih predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
členih člen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalcev izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
organizirati organizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prihajalo prihajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
poslabšanja poslabšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obstoječem obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zagotovljeni zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
raba raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bližnjih bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nemoteno nemoteno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
preko preko predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
infrastrukturnih infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnjo takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
poškodovanih poškodovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
infrastrukturnih infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nesreče nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
usposobljene usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
preprečitev preprečitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prekomernega prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
onesnaženja onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
transportu transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
skladiščenju skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
omejijo omejiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
prekoračene prekoračen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
mejne mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predpisane predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
posamezna posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
poleg poleg predlog; rodilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
arhitektonskih arhitektonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
navodila navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
upravljavcu upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dostaviti dostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
geodetski geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
posnetek posnetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izvedenih izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
hišnega hišen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
monitoring monitoring samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
poskusnega poskusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
po po predlog; mestnik
vzpostavitvi vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
stabilnih stabilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obratovalnih obratovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
do do predlog; rodilnik
devetih devet glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
mesecih mesec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
po po predlog; mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
AOEEO AOEEO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ONS ons samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prve prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
meritve meritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obremenjenosti obremenjenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
meritve meritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
emisij emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zrak zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
A a priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
dodatno dodatno splošni prislov; nedoločena stopnja
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prve prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
meritve meritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
tehnološko tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
XI. XI. vrstilni števnik; rimski zapis
RAZMEJITEV razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
FINANCIRANJA financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
32. 32. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razmejitev razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
medsebojnega medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dogovora dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
Gorenje gorenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
in in priredni veznik
Kemis Kemis samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
oblikovno oblikovno splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnično tehnično splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnološko tehnološko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
okoljevarstveno okoljevarstveno splošni prislov; nedoločena stopnja
primernejše primeren splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
ne ne členek
poslabšujejo poslabševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
okoljskih okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
odstopanji odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
od od predlog; rodilnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
prvega prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
usklajena usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
veljavnimi veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
javnimi javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
interesi interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
soglašati soglašati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ta ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
uresničevanju uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ONS ons samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
2 2 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
pod pod predlog; orodnik
pogojem pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
izpolnjeni izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
XIII. XIII. vrstilni števnik; rimski zapis
KOMUNALNI komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
PRISPEVEK prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
reciklažni reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zavod zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
Verovškova Verovškov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
64 64 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
maj maj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6260 6260 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
13920 13920 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9364 9364 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bruto bruto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tlorisna tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
8264 8264 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
bruto bruto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
tlorisna tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3441 3441 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ker ker podredni veznik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokalnega lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
enaki enak nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
nič nič splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunajo obračunati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
le le členek
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
enako enako splošni prislov; nedoločena stopnja
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
reciklažni reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zavezanca zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izračun izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
vezan vezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
samo samo členek
na na predlog; tožilnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
strošek strošek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
podrobnejših podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, rodilnik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
brezpredmetna brezpredmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
osnova osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znašajo znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
30. 30. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
za za predlog; tožilnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.149.331,15 1.149.331,15 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
762.685,87 762.685,87 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
386.645,27 386.645,27 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
B. B. okrajšava
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celih cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
koledarskih koledarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pretečejo preteči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
januarja januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
indeksacije indeksacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odmerne odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
indeksiranje indeksiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
povprečni povprečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
indeks indeks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cen cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezno posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
objavlja objavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradbeništvo gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
GZS GZS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nizka nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
brez brez predlog; rodilnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
XIV. XIV. vrstilni števnik; rimski zapis
NADZOR nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Št. št. okrajšava
350 350 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
47 47 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rihar Rihar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
77 77 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
23.10.2007 23.10.2007 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
dopolnitvah dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izbirne izbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
distribucije distribucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemeljskega zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plina plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izbirne izbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
distribucije distribucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemeljskega zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plina plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
doda dodati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
a a priredni veznik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
a a priredni veznik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vgradnje vgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
merilne merilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zgradbe zgradba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
ali ali priredni veznik
več več splošni prislov; primernik
neodvisnimi neodvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
stanovanjskimi stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
enotami enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zgrajene zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
že že členek
zgrajenega zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
načrtovanega načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
plinovodnega plinovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
vsako vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
enoto enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
merilno merilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
napravo naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
ugotavljanje ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predanih predan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
količin količina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zemeljskega zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plina plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
Odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
58. 58. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Nosilci nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kmetijskih kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gospodarstev gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nadomesti nadomestiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
besedilom besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Nosilci nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
prvim prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
60. 60. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Z Z samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globo globa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.252,00 1.252,00 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaznuje kaznovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
upravljavec upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
kanalizacijskega kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
prekine prekiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odvod odvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
predhodnega predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
obvestila obvestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
uporabnikom uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
52. 52. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
povzročena povzročen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
ne ne členek
izda izdati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
ne ne členek
dopusti dopustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
priključitve priključitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
ne ne členek
izpolnjuje izpolnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
47. 47. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Z Z samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globo globa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
334,00 334,00 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaznuje kaznovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
prekršek prekršek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
iz iz predlog; rodilnik
prvega prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
odgovorna odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
61. 61. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
petnajsti petnajsti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
007 007 glavni števnik; arabski zapis
15 15 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
24.10.2007 24.10.2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rihar Rihar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
77 77 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
23.10.2007 23.10.2007 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
dopolnitvah dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
čiščenju čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnike Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
čiščenju čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjena namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
meteorne meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sanitarne sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
vodotesna vodotesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dovoljeno dovoljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
odvajati odvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
drenažnih drenažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
podtalnice podtalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vod vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odprtih odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodotokov vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
meteornih meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
speljati speljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
ponikalnico ponikalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; tožilnik
potok potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vsebine vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
greznic greznica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
malih mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
čistilnih čistilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ostankov ostanek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
čiščenja čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kanalizacijskih kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ravno ravno členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dovoljeno dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odvajanje odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kemikalij kemikalija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
olja olje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
organskih organski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Z Z samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globo globa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
209,00 209,00 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaznuje kaznovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
prekršek prekršek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
fizična fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
priključi priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
ne ne členek
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
10a 10e samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
64 64 glavni števnik; arabski zapis
ne ne členek
izprazni izprazniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
opuščene opuščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
greznice greznica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključi priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
brez brez predlog; rodilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
12 12 glavni števnik; arabski zapis
ne ne členek
izpolnjuje izpolnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
49 49 glavni števnik; arabski zapis
prekine prekiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odvajanje odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drugemu drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, dajalnik
uporabniku uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
oziroma oziroma priredni veznik
s z predlog; orodnik
svojim svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
ravnanjem ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
onesnaži onesnažiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
omrežju omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
51 51 glavni števnik; arabski zapis
prazni prazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
greznico greznica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
izpušča izpuščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gnojevko gnojevka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
greznice greznica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
31 31 glavni števnik; arabski zapis
ne ne členek
obvesti obvestiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obveščanje obveščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kanalizacijskega kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
izpustu izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
škodljivih škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
predvidenem predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
roku rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ne ne členek
prijavijo prijaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
upravljavcu upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
kataster kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
65 65 glavni števnik; arabski zapis
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
62. 62. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Z Z samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globo globa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1.252,00 1.252,00 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaznuje kaznovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravna praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tehnoloških tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ne ne členek
obvesti obvestiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obveščanje obveščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kanalizacijskega kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
izpustu izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
škodljivih škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
ne ne členek
zaprosi zaprositi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
pregled pregled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
merilnega merilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
ne ne členek
omogoči omogočiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dostopnosti dostopnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
41 41 glavni števnik; arabski zapis
dopusti dopustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izpust izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
izdanim izdan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
soglasjem soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
44 44 glavni števnik; arabski zapis
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
jedkih jedek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odvajati odvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
samo samo členek
odpadno odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
nastaja nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
gospodinjstvih gospodinjstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
njeni njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
parametri parameter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
alinejo alineja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
49. 49. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; orodnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
doda dodo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
10a 10o samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glasi glasiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Uporabnik uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dolžan dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
odvajanja odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
spremeniti spremeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
opustiti opustiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
lastno lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
čistilno čistilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
napravo naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Upravljavec upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dolžan dolžan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uporabnika uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pisno pisno splošni prislov; nedoločena stopnja
obvestiti obvestiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
vsaki vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
priključevanja priključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
Odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
35. 35. vrstilni števnik; arabski zapis
44. 44. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
49. 49. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Uredba uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
emisiji emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
onesnaževanja onesnaževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
35 35 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
nadomesti nadomestiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
besedilom besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
uredba uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar