Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. izredni seji, dne 18. 10. 2007 sprejel ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki I. SPLOŠNI DOLOČBI 1. člen (podlage za lokacijski načrt) (1) S tem odlokom se, v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03), Dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in 1986-1990 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04), Odlokom o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur.l.RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292–3/03) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3-Vrhnika-Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 330/06), sprejme občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). (2) Lokacijski načrt je izdelan na osnovi idejnih načrtov in strokovnih podlag ter z upoštevanjem celovite presoje vplivov na okolje oziroma omilitvenih ukrepov iz Sklepa o potrditvi plana Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-19-1/2004 MK z dne 29.08.2006. (3) Lokacijski načrt je pod številko naloge 27/05 izdelal Primis Vrhnika d.d. septembra 2007. 2. člen (vsebina odloka) (1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka. (2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, navedenem v 1. členu tega odloka. II. UREDITVENO OBMOČJE 3. člen (obseg ureditvenega območja) (1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega površine, na katerih se izvedejo trajni objekti in ureditve ter površine, potrebne za njihovo nemoteno rabo. (2) Ureditveno območje lokacijskega načrta z načrtovanimi trajnimi objekti in ureditvami obsega zemljišča parcel št. 2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2718/16, 2718/17, 2718/18, 2718/19, 2718/20 in 2718/21, vse k.o. Vrhnika ter zemljišče dela parcele št. 2710/5 iste katastrske občine. (3)Ureditveno območje lokacijskega načrta s površinami, ki so potrebne za nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, obsega zemljišča dela povezovalne ceste s parcelno št. 2718/2 k.o. Vrhnika, ki so namenjena izvedbi priključkov na javno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo: občinsko cesto, vodovod, sanitarno kanalizacijo, plinovod, VN električno in telekomunikacijsko omrežje. 4. člen (funkcija ureditvenega območja) Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji: objekta za predelavo odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO), objekta za predelavo ter pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (v nadaljnjem besedilu: ONS), nadstrešnice za skladiščenje trdnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, spremljajočih servisnih in tehnoloških objektov, prometne, komunalne in energetske ureditve. III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE 5. člen (priključitev na javno cesto) (1) Dostop na območje lokacijskega načrta je predviden po regionalni cesti R II-304 in povezovalni cesti med cesto v Sinjo Gorico in bodočo industrijsko cono. (2) Območje lokacijskega načrta se naveže neposredno na predvideno povezovalno cesto na odseku s parcelno št. 2718/2 k.o. Vrhnika. (3) Gradnja povezovalne ceste s komunalno in energetsko javno infrastrukturo ni predmet tega lokacijskega načrta. Zgrajena bo pred izvedbo lokacijskega načrta na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (Inženiring IBT Ljubljana d.d., št. projekta 8751/051, datum izdelave junij 2006) in izdanega gradbenega dovoljenja Upravne enote Vrhnika (šifra 351-143/2006 (307) z dne 11.7.2006). (4) Območje lokacijskega načrta se na povezovalno cesto priključi s tremi dovozi: 1. D1 za tovorni promet, 2. D2 za osebna vozila-dovoz na parkirišče ob objektu B, 3. D3 za osebna vozila-dovoz na parkirišče ob objektu A. Priključek D1 je širok 7,00m, priključka D2 in D3 sta široka 5,00m. Radiji priključkov morajo ustrezati merodajnim vozilom. 6. člen (prometna ureditev na območju lokacijskega načrta) (1) Glavnina prostih površin v sklopu opredeljenih gradbenih parcel so asfaltirane prometne površine: vozišča, manipulacijske površine-obračališča in parkirišča. Niveleta teh površin je 291.55 ± 0.15m. (2) Pešci se gibljejo po manipulacijskih površinah okoli objektov in na celotnem območju platoja. Površine za pešce tik ob objektih in določenih smereh se ustrezno označijo in po potrebi fizično zavarujejo. (3) Tovorni promet je ločen od prometa z osebnimi vozili. (4) Tovorni promet se odvija po talno označeni poti in površinah za manipulacijo ob objektih. Pot za tovorni promet je dvosmerna (na območju uvoza, tehtnice in površine za obračanja med objektom A in vodotokom) in enosmerna (okoli objekta B in nadstrešnice ONS). Širine in radiji poti ustrezajo dinamičnim traktrisam merodajnih vozil (tovornjaka s priklopnim vozilom in tovornjaka zglobnika). (5) Ob objektu A se, v bližini uvoza, uredijo minimalno štiri parkirna mesta za tovorna vozila. (6) Med povezovalno cesto in objektom B se uredi parkirišče s 50 parkirnimi mesti za osebna vozila zaposlenih in obiskovalcev. Parkirišče ima lasten dovoz z javne ceste (D2) in je od ostalih površin ločeno z dvignjenimi robniki. (7) Nasproti severozahodne fasade objekta A se uredi parkirišče z do 30 parkirnimi mesti za osebna vozila zaposlenih in obiskovalcev. Parkirišče ima lasten dovoz z javne ceste (D3) in onemogočeno stalno povezavo z ostalimi prometnimi površinami v smeri proti vodotoku. Na mestih uvozov v objekt A se parkirišča zaradi prometne varnosti ne izvedejo. (8) Na obeh parkiriščih za osebna vozila se uredi ustrezno število parkirnih mest za invalide. (9) Vozne in parkirne površine se asfaltirajo in opremijo z lovilci olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2. (10) Vse prometne površine se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE 7. člen (urbanistični pogoji) (1) Zasnova objektov po tlorisni velikosti in po legi sledi vzorcu postavitve okoliških objektov. Objekti so postavljeni med seboj vzporedno in vzporedno s povezovalno cesto, tako da so upoštevani zahtevani odmiki od parcelnih mej, varovane narave in vodotoka. Ob vodotoku je opredeljen 5,0m širok pas priobalnega zemljišča, na katerem niso dovoljeni nobeni posegi. (2) Zasnova prostorske ureditve obsega: postavitev dveh objektov za predelavo in pripravo odpadkov, nadstrešnice za skladiščenje odpadkov, tehtnice in rezervoarja za utekočinjeni dušik, ureditev voznih in parkirnih površin za tovorna in osebna vozila, ureditev manipulacijskih površin in ureditev dovozov s povezovalne ceste. (3) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se morajo upoštevati sledeči urbanistični pogoji: - odmik gradbene meje za objekt A od cestne parcele: min. 4,0 m - odmik objekta A od SZ parcelne meje: min. 12,0 m - odmik objekta B od JV parcelne meje: min. 9,0 m - širna dvorišča med objektoma A in B: min. 47,0 m - odmiki objektov od priobalnega zemljišča: min. 6,5 m - nadstrešnica ONS ne sme biti širša od objekta B (4) Kota tlaka pritličja objektov je na višini 291.70 ± 0.15 m, to je min. 0.5 m nad koto stoletne vode (290.80 m), ob sočasnem upoštevanju nivelete povezovalne ceste, kote dna jaškov sanitarne kanalizacije in prehoda k vodotoku. 8. člen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) (1) Objekt A (OOEO) za predelavo odpadne električne in elektronske oprem - gradbena parcela: GP A - gradbena meja: min. 4,00 m od cestne parcelne meje, min. 12,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2110/5 in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča - tloris: 107,0 m x 50,0 m s prisekanim vogalom proti vodotoku - tloris s konzolnimi nadstreški: 111,0 m x 66,0 m - višina: 12,0 m proizvodni del, 11,0 m poslovni del - vertikalni gabarit: proizvodni del P, delno P+1, JZ-poslovni del P+2 - višina konz. nadstreška: min. 5,6 m - kota tlaka P = 0.00: 291.70 ± 0.15 m - streha: dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko (2) Objekt B (ONS) za predelavo/pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi - gradbena parcela: GP B - gradbena meja: 44,50 m od cestne parcelne meje, min. 9,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2715/3 in min. 5,00 m od nadstrešnice - tloris: 60,5 m x 40,5 m - tloris z nadstrešnicami:68,5 m x 48,5 m -višina: 12,0 m -vertikalni gabarit: proizvodni del P, poslovni del P+1 - višina konz. nadstreška: min. 6,0 m -kota tlaka P = 0.00: 291.70 ± 0.15 m - streha: dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko (3) Nadstrešnica ONS za skladiščenje trdnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi -gradbena parcela: GP B - gradbena meja: min. 9,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2715/3, min. 5,00 m od nadstrešnice in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča - tloris: 40,0 m x 25,0 m - višina: 11,0 m - vertikalni gabarit: P - kota tlaka P = 0.00: 291.70 ± 0.15 m - streha: dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko (4) Prostor za manipulacijo med objektom B in nadstrešnico ONS je lahko pokrit, največ v širini objekta B. Streha se izvede kot podaljšek strehe nadstrešnice ali kot podaljšek konzolnega nadstreška objekta B. (5) Glede na vrsto dejavnosti se po celotnem obodu gradbenih parcel izvede varovalna ograja. 9. člen (oblikovanje objektov) (1) Objekta sta oblikovana enotno glede na izbrane materiale za: fasadne obloge, stavbno pohištvo, senčila, konzolne nadstreške in strešno kritino. (2) Arhitekturno oblikovanje je sodobno. Poslovna dela objektov oblikovno in barvno odstopata od proizvodnega dela objektov. V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE 10. člen (skupne določbe) (1) Zasnova komunalne in energetske ureditve se navezuje na predvideno javno infrastrukturo v povezovalni cesti, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenem dovoljenju iz 5. člena tega odloka. (2) Občina Vrhnika bo ceste z javno infrastrukturo iz prejšnje točke, na podlagi dogovora z investitorjema, zgradila pred pričetkom izvajanja del po tem lokacijskem načrtu. (3) Objekta A in B se na javno komunalno in energetsko infrastrukturo navežeta ločeno, vsak zase. (4) Izdelava projektne dokumentacije za energetske in komunalne vode in naprave mora za celotno prostorsko ureditev ali posamezne etape potekati istočasno in medsebojno usklajeno, z upoštevanjem potrebnih odmikov med posameznimi omrežji in pogojev križanja. (5) Vsa omrežja se izvedejo podzemno. (6) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če le-ti niso v nasprotju s tem odlokom. (7) Pred začetkom del je treba obvestiti upravljavce vodov, izvesti zakoličbo in zagotoviti nadzor. Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede na stanje, situacijo in globino vodov, nosita investitorja izvedbe lokacijskega načrta. 11. člen (vodovod) (1) Objekta se priključita na predvideni javni vodovod PE 160 mm v povezovalni cesti s priključno cevjo PE za nazivni pritisk 12 bar. (2) Statični tlak na odjemnem mestu, vodomeru, je od 4 do 5 bar. (3) Kombinirani vodomer se vgradi v zunanji talni jašek ustreznih dimenzij, toplotno izoliran in pokrit s pokrovom lahke izvedbe Pred vodomerom se vgradi lovilec nesnage, za vodomerom pa nepovratni ventil. Jašek mora imeti urejen odtok odvečne vode v primeru okvare ali izpusta vode iz omrežja. 12. člen (sanitarna kanalizacija) (1) Objekta se priključita na predvideno javno sanitarno kanalizacijo PVC 250 v povezovalni cesti, ki bo priključena na obstoječi kanal s potekom na centralno čistilno napravo. (2) Priključka morata imeti ustrezno število revizijskih jaškov premera 80 cm z ustreznimi pokrovi vedno dostopnimi za čiščenje ali pregled kanalizacijskih priključkov. V primeru, da je globina jaška manjša od 1,0 m, je lahko njegov minimalni premer 60 cm. (3) Priključka morata biti vodotesna. Če priključek ni vodotesen ali ne ustreza danim pogojem, lahko upravljavec zahteva, da ga lastnik ustrezno sanira. V primeru, da lastnik priključka sanacije ne opravi, jo na njegove stroške opravi upravljavec javnega sistema. (4) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v veljavnih predpisih s področja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. (5) Industrijska-tehnološka odpadna voda se lahko vodi v sanitarno kanalizacijo, če ustreza pogojem, določenim v veljavnih predpisih iz prejšnjega odstavka. Njen iztok v kanalizacijo mora biti speljan preko revizijskega jaška, ki služi kot merilno mesto za odpadne vode. (6) Priklop na javni kanal lahko izvede samo Komunalno podjetje Vrhnika d.d., ki pred zasipom priključek tudi pregleda. 13. člen (meteorna kanalizacija) (1) Na območju lokacijskega načrta se zgradi ločena meteorna kanalizacija za padavinsko vodo s streh objektov in padavinsko vodo z utrjenih površin. (2) Meteorna kanalizacija se spelje v vodotok Tonjščica, ker ponikanje zaradi nepropustnosti terena ni možno. Nepropustnost je računsko dokazana. Iztoka v vodotok sta dva: en za kanalizacijo za padavinsko vodo s strehe objekta A (OEEO) in drugi-skupen za kanalizacijo za padavinsko vodo s streh objekta B (ONS) in nadstrešnice ONS ter kanalizacijo za padavinsko vodo z utrjenih površin. (3) Padavinska voda z utrjenih površin se pred izpustom v vodotok vodi preko lovilcev olj in maščob v skladu z veljavnimi predpisi s področja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in pogoji upravljavca vodotoka. Kanalizacija za to vodo se v skupni iztok iz druge alineje združi za lovilcem olj. (4) Ostali pogoji glede izvedbe izpustov v vodotok so navedeni v 22. členu tega odloka. 14. člen (elektroenergetsko omrežje in naprave) (1) Reciklažni center se, zaradi potrebe po moči nad nad 400 kW, lahko na omrežje priklopi šele po izgradnji razdelilne transformatorske postaje (RTP 110/20 kV) Vrhnika z ustreznimi priključnimi vodi. (2) Za priklop na javno elektroenergetsko omrežje se v vsakem od objektov A in B zgradi lastna transformatorska postaja 20/0,4 kV s priključkom na predvideno 20 kV VN omrežje v povezovalni cesti. 15. člen (telekomunikacijsko omrežje) Objekta se priključita na predvideno telekomunikacijsko omrežje v povezovalni cesti. 16. člen (plinovod) Objekta se priključita na predvideni plinovod PE 110 s tlakom 0,1 bar v povezovalni cesti. 17. člen (javna in zunanja razsvetljava) (1) Predvidena povezovalna cesta ima na strani proti reciklažnemu centru predvideno javno razsvetljavo s tipiziranimi svetilkami na kandelabrih. (2) Na območju lokacijskega načrta se izvede zunanja razsvetljava na objektih in lastnem zemljišču. Razsvetljava se izvede ločeno za objekt A in objekt B z nadstrešnico ONS. 18. člen (javna higiena) (1) Ob vsakem od obeh objektov (A in B) se uredi ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. (2) Ekološka otoka morata biti dostopna za specialna komunalna vozila. 19. člen (utekočinjeni dušik) (1) Za potrebe predelave odpadkov v objektu A-OEEO se na skrajnem SV delu dvorišča namesti rezervoar (ena ali dve posodi) za utekočinjeni dušik z NN električnim priključkom in cevovodom, oboje v navezavi z objektom A. Višina rezervoarja je lahko največ 8,0m. (2) Rezervoar je postavljen na betonski temelj in ograjen s kovinsko ograjo višine 2,5m. (3) Pred rezervoarjem je urejeno pretakališče za avtocisterne. Pretakališče ne sme biti asfaltirano; lahko je betonsko ali tlakovano. VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 20. člen (skupne določbe) (1) V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišč za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi gradbenih materialov in nevarnih snovi, v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe. (2) Investitorja in izvajalci morajo poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega lokacijskega načrta. 21. člen (tla, podzemne vode) (1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Vse površine, vključno z začasnimi prometnimi utrditvami in gradbenimi površinami, na katerih so predvidena gradbena dela, se opredelijo pred začetkom gradbenih del. Pri gradnji se uporabijo tehnično brezhibna transportna sredstva in gradbeni stroji ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah. (2) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni ukrepi: - nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje tehnološke odpadne vode, - ureditev skladišč nevarnih snovi in pretakalnih ploščadi kot tesnjene lovilne sklede, - ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj. 22. člen (vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi) (1) Vsi posegi na območju lokacijskega načrta, vključno z varovalno ograjo, so od zunanje meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine Tonjščice, ki je vodotok 2. reda, oddaljeni najmanj 5m. Varovalni priobalni pas je označen in kotiran v grafičnih prilogah. Širok je 5m in glede na dejansko stanje odmerjen od: parcelne meje katastrskega zemljišča vodotoka ali parcelnih mej zemljišča, po katerem poteka vodotok v naravi ali od zgornjega roba brežine vodotoka. (2) Območje lokacijskega načrta je poplavno ogroženo. Ureja se v skladu z izdelano hidrološko-hidravlično študijo, ki je priloga tega lokacijskega načrta. (3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja tehnoloških odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnima uredbama glede emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode. (4) Projektna rešitev skladišč nevarnih snovi in pretakalnih ploščadi mora zagotoviti ustrezno tesnjenje in tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor, v katerem bo deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja. (5) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena. (6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode in veljavno uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. (7) Iztočni objekti meteorne kanalizacije morajo biti detajlno projektno

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
110 110 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
popr popr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
58 58 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
ZZK ZZK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
77 77 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ODLOK odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
prostorsko prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skupnega skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
reciklažni reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
I. I. vrstilni števnik; rimski zapis
SPLOŠNI splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
DOLOČBI določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
1 1 glavni števnik; arabski zapis
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
Odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
strategiji strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
76 76 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
vrstah vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
državnega državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
54 54 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
Dolgoročnim dolgoročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
srednjeročnim srednjeročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
družbenim družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
planom plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
1986 1986 glavni števnik; arabski zapis
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
1986 1986 glavni števnik; arabski zapis
1990 1990 glavni števnik; arabski zapis
Uradne uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
objave objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
splošni prislov; nedoločena stopnja
št. št. okrajšava
4 4 glavni števnik; arabski zapis
87 87 glavni števnik; arabski zapis
13 13 glavni števnik; arabski zapis
88 88 glavni števnik; arabski zapis
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
21 21 glavni števnik; arabski zapis
90 90 glavni števnik; arabski zapis
41 41 glavni števnik; arabski zapis
94 94 glavni števnik; arabski zapis
50 50 glavni števnik; arabski zapis
94 94 glavni števnik; arabski zapis
63 63 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
70 70 glavni števnik; arabski zapis
97 97 glavni števnik; arabski zapis
73 73 glavni števnik; arabski zapis
97 97 glavni števnik; arabski zapis
76 76 glavni števnik; arabski zapis
98 98 glavni števnik; arabski zapis
69 69 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
Uradne uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
objave objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
splošni prislov; nedoločena stopnja
št. št. okrajšava
272 272 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
277 277 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
304 304 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
Odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
splošnih splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ureditvenih ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur.l.RS ur.l.rs neuvrščeno
št. št. okrajšava
6 6 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
292 292 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
Odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
ureditvenih ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
plansko planski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
celoto celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
V3 V3 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Sinja sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Gorica Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2 2 glavni števnik; arabski zapis
95 95 glavni števnik; arabski zapis
77 77 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
330 330 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
sprejme sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prostorsko prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skupnega skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
reciklažni reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
nadaljnjem nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelan izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
idejnih idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
z z predlog; orodnik
upoštevanjem upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
celovite celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
presoje presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oziroma oziroma priredni veznik
omilitvenih omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Sklepa sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
potrditvi potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
št. št. okrajšava
354 354 glavni števnik; arabski zapis
19 19 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
MK MK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
29.08.2006 29.08.2006 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pod pod predlog; orodnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
27 27 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Primis primis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
septembra september samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2007. 2007. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsebina vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasnovo zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
projektnih projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zasnovo zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
projektnih projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
krajinsko krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
arhitekturno arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasnovo zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
projektnih projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
telekomunikacijske telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varovanje varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
trajnostno trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dobrin dobrina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalcev izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Sestavine sestavina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obrazložene obrazložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
grafično grafično splošni prislov; nedoločena stopnja
prikazane prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
navedenem naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
UREDITVENO ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
OBMOČJE območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obseg obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
trajni trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
nemoteno nemoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
načrtovanimi načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
trajnimi trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2712 2712 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2712 2712 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
2712 2712 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
2712 2712 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
2712 2712 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
16 16 glavni števnik; arabski zapis
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
17 17 glavni števnik; arabski zapis
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
19 19 glavni števnik; arabski zapis
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
20 20 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
21 21 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2710 2710 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
iste isti nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
katastrske katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
površinami površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nemoteno nemoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
povezovalne povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
parcelno parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
št. št. okrajšava
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
namenjena namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
izvedbi izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
energetsko energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
občinsko občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sanitarno sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
plinovod plinovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
VN VN samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
električno električno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
električne električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
elektronske elektronski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
opreme oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
nadaljnjem nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OEEO OEEO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
nadaljnjem nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ONS ons neuvrščeno
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
skladiščenje skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trdnih trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
spremljajočih spremljajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
servisnih servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
tehnoloških tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
ZASNOVA zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROJEKTNIH projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
REŠITEV rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROMETNE prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
INFRASTRUKTURE infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priključitev priključitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predviden predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
po po predlog; mestnik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
R R samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
II II glavni števnik; rimski zapis
304 304 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
bodočo bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
industrijsko industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cono cona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
naveže navezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
povezovalno povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
odseku odsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
parcelno parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
št. št. okrajšava
2718 2718 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
povezovalne povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
energetsko energetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zgrajena zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izdelanega izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Inženiring inženiring samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
IBT IBT samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
št. št. okrajšava
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8751 8751 glavni števnik; arabski zapis
051 051 glavni števnik; arabski zapis
datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izdelave izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
junij junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
izdanega izdan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Upravne upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
šifra šifra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
351 351 glavni števnik; arabski zapis
143 143 glavni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
307 307 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11.7.2006 11.7.2006 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
povezovalno povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
priključi priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
tremi trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
dovozi dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
D1 d1 neuvrščeno
za za predlog; tožilnik
tovorni tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
2 2 glavni števnik; arabski zapis
D2 d2 neuvrščeno
za za predlog; tožilnik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
dovoz dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
D3 D3 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
dovoz dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
A. A. okrajšava
Priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
D1 d1 neuvrščeno
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
širok širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
7,00m 7,00m glavni števnik; arabski zapis
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
D2 d2 neuvrščeno
in in priredni veznik
D3 D3 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sta sta samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
široka širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
5,00m 5,00m glavni števnik; arabski zapis
Radiji radij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ustrezati ustrezati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
merodajnim merodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
vozilom vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prometna prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Glavnina glavnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prostih prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opredeljenih opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
asfaltirane asfaltiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vozišča vozišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
manipulacijske manipulacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
obračališča obračališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
parkirišča parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Niveleta niveleta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
291.55 291.55 glavni števnik; arabski zapis
0.15m 0.15m neuvrščeno
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pešci pešec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
gibljejo gibati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
po po predlog; mestnik
manipulacijskih manipulacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
okoli okoli predlog; rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
celotnem celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
platoja plato samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pešce pešec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tik tik splošni prislov; nedoločena stopnja
ob ob predlog; mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
smereh smer samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
označijo označiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
potrebi potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
zavarujejo zavarovati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Tovorni tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ločen ločen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
od od predlog; rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
osebnimi oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
vozili vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Tovorni tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odvija odvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; tožilnik
talno talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
označeni označen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
manipulacijo manipulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
tovorni tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dvosmerna dvosmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
uvoza uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tehtnice tehtnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obračanja obračanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
A a priredni veznik
in in priredni veznik
vodotokom vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
enosmerna enosmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
okoli okoli predlog; rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ONS ONS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Širine širina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
radiji radij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustrezajo ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dinamičnim dinamičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
traktrisam traktrisa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
merodajnih merodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vozil vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
tovornjaka tovornjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
priklopnim priklopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
vozilom vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
tovornjaka tovornjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zglobnika zglobnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Ob ob predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
A a priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
bližini bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
uvoza uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
uredijo urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
minimalno minimalno splošni prislov; nedoločena stopnja
štiri štirje glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, tožilnik
parkirna parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
tovorna tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Med med predlog; orodnik
povezovalno povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
50 50 glavni števnik; arabski zapis
parkirnimi parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
mesti mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
obiskovalcev obiskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lasten lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
dovoz dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
D2 d2 neuvrščeno
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
ostalih ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
dvignjenimi dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
robniki robnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Nasproti nasproti predlog; rodilnik
severozahodne severozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fasade fasada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
do do predlog; rodilnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
parkirnimi parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
mesti mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
obiskovalcev obiskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lasten lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
dovoz dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
D3 d3 neuvrščeno
in in priredni veznik
onemogočeno onemogočen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stalno stalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
povezavo povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
ostalimi ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
prometnimi prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
površinami površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
smeri smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
proti proti predlog; dajalnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Na na predlog; mestnik
mestih mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
uvozov uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A a priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
parkirišča parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
obeh oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, mestnik
parkiriščih parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
invalide invalid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
Vozne vozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
parkirne parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
asfaltirajo asfaltirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
opremijo opremiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
lovilci lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
velikost velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vgradnja vgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obratovanje obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
vzdrževanje vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
standardom standard samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
SIST sist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
EN en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
858 858 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
10 10 glavni števnik; arabski zapis
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opremijo opremiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
signalizacijo signalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
ZASNOVA zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROJEKTNIH projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
REŠITEV rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ZA za predlog; tožilnik
URBANISTIČNO urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
IN in priredni veznik
ARHITEKTURNO arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
OBLIKOVANJE oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tlorisni tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
velikosti velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
legi lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vzorcu vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okoliških okoliški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
postavljeni postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
seboj se povratni zaimek; orodnik
vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
povezovalno povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tako tako priredni veznik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
upoštevani upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zahtevani zahtevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
parcelnih parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
varovane varovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ob ob predlog; mestnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
opredeljen opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
5,0m 5,0m glavni števnik; arabski zapis
širok širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pas pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
dovoljeni dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
nobeni noben nikalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
skladiščenje skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tehtnice tehtnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
rezervoarja rezervoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
utekočinjeni utekočinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dušik dušik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
voznih vozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
tovorna tovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
osebna oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
manipulacijskih manipulacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dovozov dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
povezovalne povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
izdelavi izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
sledeči sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A a priredni veznik
od od predlog; rodilnik
cestne cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
4,0 4,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
od od predlog; rodilnik
SZ SZ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
12,0 12,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
JV JV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
9,0 9,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
širna širen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dvorišča dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
objektoma objekt samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
min. min. okrajšava
47,0 47,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
6,5 6,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadstrešnica nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ONS ons splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
širša širok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tlaka tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
291.70 291.70 glavni števnik; arabski zapis
0.15 0.15 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
min. min. okrajšava
0.5 0.5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
koto kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stoletne stoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
290.80 290.80 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
sočasnem sočasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nivelete niveleta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
povezovalne povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kote kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dna dno samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
jaškov jašek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sanitarne sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prehoda prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
k k predlog; dajalnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
usmeritve usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A a neuvrščeno
OOEO ooeo neuvrščeno
za za predlog; tožilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
električne električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
elektronske elektronski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oprem oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
GP gp neuvrščeno
A a neuvrščeno
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
min. min. okrajšava
4,00 4,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
cestne cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
12,00 12,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zemljiščem zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
2110 2110 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
min. min. okrajšava
6,40 6,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
varovalnega varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pasu pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tloris tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
107,0 107,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
50,0 50,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
prisekanim prisekan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
vogalom vogal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
proti proti predlog; dajalnik
vodotoku vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
tloris tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
konzolnimi konzolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
nadstreški nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
111,0 111,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
66,0 66,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
12,0 12,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proizvodni proizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
11,0 11,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vertikalni vertikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gabarit gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proizvodni proizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
JZ JZ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
konz konza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nadstreška nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
5,6 5,6 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tlaka tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
0.00 0.00 glavni števnik; arabski zapis
291.70 291.70 glavni števnik; arabski zapis
0.15 0.15 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dvojna dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
plitva plitev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dvokapna dvokapen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skrita skrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
atiko atika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ONS ons neuvrščeno
za za predlog; tožilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
GP GP samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
44,50 44,50 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
cestne cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
9,00 9,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zemljiščem zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
2715 2715 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
min. min. okrajšava
5,00 5,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tloris tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
60,5 60,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
40,5 40,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tloris tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nadstrešnicami nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
68,5 68,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
48,5 48,5 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
12,0 12,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vertikalni vertikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gabarit gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proizvodni proizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
konz konza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nadstreška nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
min. min. okrajšava
6,0 6,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tlaka tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
0.00 0.00 glavni števnik; arabski zapis
291.70 291.70 glavni števnik; arabski zapis
0.15 0.15 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dvojna dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
plitva plitev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dvokapna dvokapen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skrita skrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
atiko atika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Nadstrešnica nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ONS ons samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
skladiščenje skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
trdnih trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
GP GP samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
min. min. okrajšava
9,00 9,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zemljiščem zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
2715 2715 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
min. min. okrajšava
5,00 5,00 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
min. min. okrajšava
6,40 6,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
varovalnega varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pasu pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priobalnega priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tloris tloris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
40,0 40,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
25,0 25,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
11,0 11,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vertikalni vertikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gabarit gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kota kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tlaka tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
P P samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
0.00 0.00 glavni števnik; arabski zapis
291.70 291.70 glavni števnik; arabski zapis
0.15 0.15 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dvojna dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
plitva plitev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dvokapna dvokapen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skrita skrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
atiko atika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
manipulacijo manipulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nadstrešnico nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ONS ONS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pokrit pokrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
največ največ splošni prislov; presežnik
v v predlog; mestnik
širini širina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B. B. okrajšava
Streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
podaljšek podaljšek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
strehe streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
kot kot podredni veznik
podaljšek podaljšek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
konzolnega konzolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nadstreška nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B. B. okrajšava
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vrsto vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
celotnem celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
obodu obod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
varovalna varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ograja ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
oblikovana oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
enotno enotno splošni prislov; nedoločena stopnja
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
izbrane izbran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
materiale material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
fasadne fasaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
obloge obloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stavbno stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pohištvo pohištvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
senčila senčilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
konzolne konzolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
nadstreške nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
strešno strešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kritino kritina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Arhitekturno arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodobno sodobno splošni prislov; nedoločena stopnja
Poslovna posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
oblikovno oblikovno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
barvno barvno splošni prislov; nedoločena stopnja
odstopata odstopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
od od predlog; rodilnik
proizvodnega proizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V. V. okrajšava
ZASNOVA zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROJEKTNIH projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
REŠITEV rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
UREJANJE urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
KOMUNALNE komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ENERGETSKE energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
TELEKOMUNIKACIJSKE telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
INFRASTRUKTURE infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
navezuje navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
projektu projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gradbenem gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
dovoljenju dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnje prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dogovora dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
investitorjema investitor samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
zgradila zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pred pred predlog; orodnik
pričetkom pričetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
energetsko energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
navežeta navezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
zase zase povratni zaimek; tožilnik, navezna naslonskost
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Izdelava izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projektne projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prostorsko prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potekati potekati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
istočasno istočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
medsebojno medsebojno splošni prislov; nedoločena stopnja
usklajeno usklajeno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
upoštevanjem upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odmikov odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
posameznimi posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
omrežji omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
križanja križanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
podzemno podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
telekomunikacijske telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
potekati potekati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
smernicami smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
mnenji mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
projektnimi projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
upravljavcev upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
če če podredni veznik
le le členek
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Pred pred predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
obvestiti obvestiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
upravljavce upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zakoličbo zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
poškodb poškodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
situacijo situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
globino globina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nosita nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključita priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
PE PE samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
160 160 glavni števnik; arabski zapis
mm mm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
priključno priključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cevjo cev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
PE PE samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nazivni naziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pritisk pritisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
12 12 glavni števnik; arabski zapis
bar bar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Statični statičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
tlak tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
odjemnem odjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vodomeru vodomer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
bar bar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Kombinirani kombiniran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vodomer vodomer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vgradi vgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
zunanji zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
talni talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
jašek jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ustreznih ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
toplotno toplotno splošni prislov; nedoločena stopnja
izoliran izoliran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
pokrit pokrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
pokrovom pokrov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
lahke lahek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pred pred predlog; orodnik
vodomerom vodomer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vgradi vgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lovilec lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nesnage nesnaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; orodnik
vodomerom vodomer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pa pa priredni veznik
nepovratni nepovraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
ventil ventil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jašek jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
urejen urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
odtok odtok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odvečne odvečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
okvare okvara samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
izpusta izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sanitarna sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključita priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sanitarno sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PVC PVC samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
250 250 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
priključena priključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
obstoječi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; orodnik
potekom potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
centralno centralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
čistilno čistilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
napravo naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
revizijskih revizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
jaškov jašek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
premera premer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
80 80 glavni števnik; arabski zapis
cm cm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ustreznimi ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
pokrovi pokrov samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
dostopnimi dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
čiščenje čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
pregled pregled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kanalizacijskih kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
globina globina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
jaška jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
manjša majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
1,0 1,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
minimalni minimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
premer premer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
60 60 glavni števnik; arabski zapis
cm cm samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
vodotesna vodotesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Če če podredni veznik
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vodotesen vodotesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ali ali priredni veznik
ne ne členek
ustreza ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
danim dan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pogojem pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
upravljavec upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zahteva zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
lastnik lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
sanira sanirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
lastnik lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sanacije sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
upravljavec upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ustrezati ustrezati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
pogojem pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
priključitev priključitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
navedenim naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
veljavnih veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
predpisih predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Industrijska industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tehnološka tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odpadna odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
sanitarno sanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
če če podredni veznik
ustreza ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogojem pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
določenim določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
veljavnih veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
predpisih predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
iztok iztok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
speljan speljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
preko preko predlog; rodilnik
revizijskega revizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
jaška jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
služi služiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
merilno merilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Priklop priklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
Komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
ki ki podredni veznik
pred pred predlog; orodnik
zasipom zasip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tudi tudi členek
pregleda pregled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
meteorna meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zgradi zgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ločena ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
meteorna meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; rodilnik
streh streha samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; rodilnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Meteorna meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spelje speljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Tonjščica tonjščic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
ponikanje ponikanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
nepropustnosti nepropustnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Nepropustnost nepropustnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
računsko računski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dokazana dokazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Iztoka iztok samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
en en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; rodilnik
strehe streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a neuvrščeno
OEEO OEEO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
skupen skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; rodilnik
streh streha samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ONS ons neuvrščeno
in in priredni veznik
nadstrešnice nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ONS ONS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
padavinsko padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; rodilnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Padavinska padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pred pred predlog; orodnik
izpustom izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
preko preko predlog; rodilnik
lovilcev lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
maščob maščoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
veljavnimi veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
upravljavca upravljavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
iztok iztok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
iz iz predlog; rodilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
alineje alineja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
združi združiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
lovilcem lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Ostali ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
glede glede predlog; rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izpustov izpust samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
elektroenergetsko elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Reciklažni reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zaradi zaradi predlog; rodilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nad nad predlog; orodnik
nad nad predlog; orodnik
400 400 glavni števnik; arabski zapis
kW kw samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
priklopi priklopiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
šele šele členek
po po predlog; mestnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
razdelilne razdelilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RTP RTP samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
20 20 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ustreznimi ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
priključnimi priključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
vodi vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
priklop priklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
elektroenergetsko elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradi zgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lastna lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
transformatorska transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
postaja postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
20 20 glavni števnik; arabski zapis
0,4 0,4 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
20 20 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
VN VN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključita priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
plinovod plinovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključita priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
plinovod plinovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
PE PE samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
tlakom tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
0,1 0,1 glavni števnik; arabski zapis
bar bar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
povezovalni povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zunanja zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
povezovalna povezovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
proti proti predlog; dajalnik
reciklažnemu reciklažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
razsvetljavo razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
tipiziranimi tipiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
svetilkami svetilka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
kandelabrih kandelaber samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zunanja zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
lastnem lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
A a priredni veznik
in in priredni veznik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nadstrešnico nadstrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ONS ONS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
higiena higiena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Ob ob predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
obeh oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ekološki ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
ločeno ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zbiranje zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ekološka ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
otoka otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morata morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
dostopna dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
specialna specialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
komunalna komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
utekočinjeni utekočinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dušik dušik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
predelave predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
A a priredni veznik
OEEO oeeo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
skrajnem skrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
SV SV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
dvorišča dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
namesti namestiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
rezervoar rezervoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
posodi posoda samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
utekočinjeni utekočinjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dušik dušik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
NN NN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
električnim električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
cevovodom cevovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
oboje oboj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
navezavi navezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
A. A. okrajšava
Višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
rezervoarja rezervoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
največ največ splošni prislov; presežnik
8,0m 8,0m glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Rezervoar rezervoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavljen postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; tožilnik
betonski betonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
temelj temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ograjen ograjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
kovinsko kovinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
ograjo ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
višine višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2,5m 2,5m glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Pred pred predlog; orodnik
rezervoarjem rezervoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
urejeno urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pretakališče pretakališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
avtocisterne avtocisterna samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Pretakališče pretakališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
asfaltirano asfaltiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
betonsko betonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
tlakovano tlakovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
VI. VI. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
VAROVANJE varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OKOLJA okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
OHRANJANJA ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
NARAVE narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VAROVANJE varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
KULTURNE kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DEDIŠČINE dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
TER ter priredni veznik
TRAJNOSTNO trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
RABO raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
NARAVNIH naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
DOBRIN dobrina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
zagotovljeni zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
potrebni potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
varnostni varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
organizacija organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradbišč gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
preprečitev preprečitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prekomernega prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
onesnaženja onesnaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
transportu transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
skladiščenju skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nesreče nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
zagotovljeno zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
usposobljene usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
poleg poleg predlog; rodilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
arhitektonskih arhitektonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
navodila navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
podzemne podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prizadete prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabijo uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
infrastrukturne infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
manj manj splošni prislov; primernik
kvalitetna kvaliteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vključno vključno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
začasnimi začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
prometnimi prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
utrditvami utrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
gradbenimi gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
površinami površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opredelijo opredeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pred pred predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabijo uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tehnično tehnično splošni prislov; nedoločena stopnja
brezhibna brezhiben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
transportna transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
gradbeni gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroji stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
le le členek
materiali material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
katera kateri vprašalni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
neškodljivosti neškodljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Predvidijo predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nujni nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odstranitev odstranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
odlaganje odlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
škodljive škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
nezgod nezgoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
obvladovanje obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
obremenjevanja obremenjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
podzemne podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
sledeči sledeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
omilitveni omilitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nepropustna nepropusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
cevovodov cevovod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zbiranje zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tehnološke tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skladišč skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pretakalnih pretakalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ploščadi ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
tesnjene tesnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lovilne lovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sklede skleda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
povoznih povozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
robniki robnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
padcem padec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
proti proti predlog; dajalnik
lovilcu lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodnogospodarske vodnogospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zaščitni zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
posegi poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vključno vključno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
varovalno varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ograjo ograja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
zunanje zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodnega voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
od od predlog; rodilnik
zgornjega zgornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
roba rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
brežine brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tonjščice tonjščica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
oddaljeni oddaljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
5m 5m glavni števnik; arabski zapis
Varovalni varovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
priobalni priobalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pas pas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
označen označen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
kotiran kotiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
grafičnih grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
prilogah priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Širok širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
5m 5m glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
dejansko dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odmerjen odmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
od od predlog; rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
katastrskega katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
parcelnih parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
od od predlog; rodilnik
zgornjega zgornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
roba rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
brežine brežina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodotoka vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poplavno poplaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ogroženo ogrožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
izdelano izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
hidrološko hidrološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
hidravlično hidravličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
študijo študija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
priloga priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Projektna projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odvajanja odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
čiščenja čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tehnoloških tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
usklajena usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
veljavnima veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, orodnik
uredbama uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
glede glede predlog; rodilnik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
hlajenje hlajenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
proizvodnjo proizvodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pare para samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vroče vroč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Projektna projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skladišč skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pretakalnih pretakalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ploščadi ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
tesnjenje tesnjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
preprečitev preprečitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razlivanja razlivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
deponirana deponiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nevarna nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
snov snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
zgrajen zgrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
tesnjena tesnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lovilna lovilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skleda skleda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zagotovljeno zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dodatno dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prostornino prostornina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
zbiranje zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celotnega celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
deponiranega deponiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
volumna volumen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izlitja izlitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, mestnik
prostorih prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razlitja razlitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
tesnjena tesnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Projektna projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odvajanja odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
čiščenja čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
usklajena usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
veljavnim veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pravilnikom pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
čiščenju čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
veljavno veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
emisiji emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
odvajanju odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Iztočni iztočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
meteorne meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
detajlno detajlno splošni prislov; nedoločena stopnja
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar