Prvostopni organ je z izpodbijano odločbo v 1. točki ugotovil, da je izkazana javna korist za obremenitev lastninske pravice s služnostjo na zemljišču parc. št. … k.o. A. (ZKV št. …), zemljiškoknjižnih solastnikov – Občina B., C.C., Č.Č., D.D., E.E. F.F., G.G. in H.H., zaradi postavitve dela daljnovoda DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo; v 2. točki ugotovil, da je postopek za obremenitev lastninske pravice na navedenem zemljišču s služnostjo zaradi postavitve daljnovoda DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo nujni postopek; v 3. točki, da se v koridorju podzemnega voda, opredeljenega v državnem lokacijskem načrtu DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo, temeljni elementi z zakoličbo na kopiji katastrskega načrta list 9.1, ki je priloga te odločbe, na zemljišču parc. št. … k.o. A. v površini 6623 m2, ustanovi služnost postavitve in rekonstrukcije, napeljave, obratovanja, nadzora in vzdrževanja za potrebe električnega daljnovoda DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo, za čas 30 let v korist I. d.o.o.; v 4. točki, da se zahteva I. d.o.o. za ustanovitev trajne služnosti na predmetni nepremičnini v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc. št. …, vpisanega v vl. št. … k.o. J., zavrne; v 5. točki, da bo o odškodnini, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljen dobiček, odločalo sodišče na predlog lastnikov; v 6. točki, da bo o zahtevi za obremenitev lastninske pravice s služnostjo na preostalih zemljiščih, odločeno z dopolnilno odločbo; v 7. točki, da se predlog I. d.o.o. za izdajo začasne odločbe o obremenitvi lastninske pravice s služnostjo na navedenih zemljiščih zavrne; v 8. točki, da stroškov ni bilo priglašenih; v 9. točki, da pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. V obrazložitvi je navedel, da je vlagatelj I. d.o.o. dne 26. 4. 2006 vložil zahtevo za obremenitev lastninske pravice s služnostjo na zemljiščih, tudi na parceli … k.o. A., zaradi postavitve dela podzemnega daljnovoda DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo kot nujni postopek. V zahtevi je predložil Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo (Uradni list RS, št. 79/2004, v nadaljevanju: Uredba), Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe, dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, zemljiškoknjižni izpisek, kopijo katastra z vrisano traso daljnovoda, seznam parcel in površin koridorja po posameznih parcelah, predlog za sklenitev pogodbe. Nujni postopek je bil predlagan zato, ker bi v primeru, da bi nasprotna stranka uporabila vse svoje pravne možnosti, torej pravico do pritožbe in tožbe lahko minilo več let, kar pa bi povzročilo ogromno gospodarsko škodo. Daljnovod je objekt javne infrastrukture, ki bo izboljšal preskrbljenost uporabnikov z električno energijo ter povečal varnost in zanesljivost delovanja prenosnega omrežja v primeru povišanja pretoka električne energije. Z gradnjo daljnovoda bi morali začeti spomladi 2006, zaradi česar vlagatelj nujno potrebuje vsa dokazila o pravici graditi, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrtovana gradnja pa je tudi v skladu z veljavnim načrtom razvoja prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji od leta 2003-2012 in s sprejetim finančnim načrtom za leto 2006. Vsako odstopanje od terminskega plana bi odložilo nadaljnje načrtovanje in tekoče investicije na drugih delih omrežja Republike Slovenije, kar pa zaradi enovitosti prenosnega omrežja in medsebojne povezanosti prenosnih daljnovodov pomeni nepredstavljivo nevarnost za normalno delovanje prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji in nemoteno oskrbo z električno energijo. Po proučitvi zadeve je prvostopni organ ugotovil, da je javna korist izkazana s tem, da so predmetne nepremičnine navedene v 3. členu Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 X 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije z dne 15. 4. 2004. Z njim je določen obseg ureditvenega območja za podzemni kabel – koridor med TETO Ljubljana in RTP Polje. Iz navedenega hkrati izhaja, da je za dosego javne koristi obremenitev s služnostjo nujno potrebna, saj daljnovoda ni moč graditi drugače kot pa v skladu z lokacijskim načrtom in je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Obremenitev s služnostjo je predvidena le v površini, ki jo zajema v načrtu opredeljen koridor, država pa z drugimi nepremičninami, ki bi bile za dosego zasledovanja javne koristi ustrezna, ne razpolaga. S tem so izpolnjeni pogoji iz 92. ter 1. odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1). Za postavitev javnega električnega omrežja je I. d.o.o. določen kot upravljalec in zato je upravičen vlagatelj zahteve, kar pomeni, da je izpolnjen pogoj iz 2. odstavka 110. člena ZUreP-1. Zahteva je tudi vložena v zakonskem roku 4 let po uveljavitvi prostorskega akta, ki je podlaga za vzpostavitev služnosti v javno korist, kot to določa 2. odstavek 90. člena ZUreP-1. Upravni organ je na osnovi vpogleda v zemljiško knjigo in evidence upravnega organa, zavezancem in drugim osebam, znanim v trenutku izdaje te odločbe, priznal status stranke oziroma stranskega udeleženca (denacionalizacijski upravičenci, dediči po upravičencih, skrbniki za poseben primer, vlagatelji nedokončanih denacionalizacijskih postopkov, prepoved začasnega razpolaganja z nepremičnino) in jih dne 27. 10. 2006 povabil na narok z ustno obravnavo, na kateri so se seznanili z zahtevkom, celotno spisno dokumentacijo ter jim je bila dana možnost, da zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. Nadalje je upravni organ ugotovil, da je upravičenec k zahtevi oziroma tekom postopka predložil vse priloge in dokazila, ki jih določa 5. odstavek 110. člena ZUreP-1 ter da je 30-dnevni rok za sprejem od vročitve ponudb potekel. Ugotovil je, da je zahtevek za obremenitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist po nujnem postopku upravičen iz razlogov, ki jih je predlagatelj navedel ter v javno korist. Dalje je ugotovil, da zahtevi za obremenitev nepremičnine s trajno služnostjo ni moč ugoditi, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka odločbe. Splošna pravila o služnostih v naši zakonodaji ureja Stvarnopravni zakonik, vendar se ta uporabljajo le v primeru, da poseben predpis ne določa drugače. Na splošno je služnost v javno korist v zakonodaji urejena v ZUreP-1, vpis v zemljiško knjigo pa ureja Zakon o zemljiški knjigi, opredeljena pa je tudi v posebnih zakonih, kot npr. Energetskem zakonu. Ureditve v teh zakonih imajo prednost pred določbami ZUreP-1, le-ta pa pred določbami SPZ. ZUreP-1 v 110. členu določa, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist, Energetski zakon pa posebnih določb o trajanju služnosti nima. SPZ poleg klasične delitve na stvarne in osebne služnosti pozna tudi pojem nepravih stvarnih služnosti. Po vsebini je takšna služnost stvarna služnost, ustanovljena v korist določene fizične ali pravne osebe, ki opravlja dejavnost, katere sestavni del je javna korist in ne v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča, ki v takšnih primerih največkrat ne obstaja. Takšna služnost preneha s smrtjo fizične osebe, pri pravnih osebah pa je potrebno upoštevati, da ne more trajati več kot 30 let. Izjeme takšnega pravila, opredeljenega v 227. členu SPZ (v povezavi z 226. členom SPZ) so možne le, če jih zakon izrecno predvideva. Nadalje je ugotovil, da stroški postopka niso bili zaznamovani.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
izpodbijano izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izkazana izkazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
k. k. okrajšava
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
ZKV ZKV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
zemljiškoknjižnih zemljiškoknjižen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
solastnikov solastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B. B. okrajšava
C. C. okrajšava
C. C. okrajšava
Č. Č. okrajšava
Č. Č. okrajšava
D. D. okrajšava
D. D. okrajšava
E. E. okrajšava
E. E. okrajšava
F. F. okrajšava
F. F. okrajšava
G. G. okrajšava
G. G. okrajšava
in in priredni veznik
H. H. okrajšava
H. H. okrajšava
zaradi zaradi predlog; rodilnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
navedenem naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo splošni prislov; nedoločena stopnja
nujni nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
koridorju koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
podzemnega podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
voda vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opredeljenega opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
državnem državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo splošni prislov; nedoločena stopnja
temeljni temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zakoličbo zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
kopiji kopija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katastrskega katastrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9.1 9.1 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
priloga priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
k. k. okrajšava
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
v v predlog; mestnik
površini površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
6623 6623 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustanovi ustanoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
služnost služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
rekonstrukcije rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
napeljave napeljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obratovanja obratovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vzdrževanja vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
električnega električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo Beričev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
30 30 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
I. I. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
v v predlog; mestnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zahteva zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
za za predlog; tožilnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trajne trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
predmetni predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
nepremičnini nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsakokratnega vsakokraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lastnika lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodujočega gospodujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parc. parc. okrajšava
št. št. okrajšava
vpisanega vpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
vl. vl. vrstilni števnik; rimski zapis
št. št. okrajšava
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
J. J. okrajšava
zavrne zavrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
o o predlog; mestnik
odškodnini odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zmanjšano zmanjšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
dejansko dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
izgubljen izgubljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
dobiček dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odločalo odločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
o o predlog; mestnik
zahtevi zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
preostalih preostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
odločeno odločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
dopolnilno dopolnilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
obremenitvi obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
zavrne zavrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
priglašenih priglašen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
točki točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zoper zoper predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
zadrži zadržati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
njene njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
izvršitve izvršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
obrazložitvi obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
navedel navesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
26. 26. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
vložil vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
k. k. okrajšava
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
zaradi zaradi predlog; rodilnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
podzemnega podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
nujni nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
zahtevi zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predložil predložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
državnem državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
daljnovod daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
79 79 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Uredba uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uredbo uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sistemskega sistemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
operaterja operater samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prenosnega prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
električne električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
energije energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemljiškoknjižni zemljiškoknjižen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
izpisek izpisek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kopijo kopija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
katastra kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
vrisano vrisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
traso trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
seznam seznam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
koridorja koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
sklenitev sklenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Nujni nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
predlagan predlagan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nasprotna nasproten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uporabila uporabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
torej torej priredni veznik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
pritožbe pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tožbe tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
minilo miniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
več več splošni prislov; primernik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
povzročilo povzročiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ogromno ogromen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarsko gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Daljnovod daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izboljšal izboljšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
preskrbljenost preskrbljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
električno električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
energijo energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ter ter priredni veznik
povečal povečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zanesljivost zanesljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prenosnega prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
povišanja povišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pretoka pretok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
električne električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
energije energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
morali morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
začeti začeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
spomladi spomladi splošni prislov; nedoločena stopnja
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
zaradi zaradi predlog; rodilnik
česar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
pravici pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
graditi graditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pridobitev pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
načrtovana načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
veljavnim veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prenosnega prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
2012 2012 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
sprejetim sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
finančnim finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
Vsako vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
odstopanje odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
terminskega terminski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
odložilo odložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
nadaljnje nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
tekoče tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
investicije investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
delih delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
enovitosti enovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prenosnega prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
medsebojne medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
povezanosti povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prenosnih prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
daljnovodov daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
nepredstavljivo nepredstavljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
nevarnost nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
normalno normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prenosnega prenosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
nemoteno nemoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
električno električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
energijo energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Po po predlog; mestnik
proučitvi proučitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izkazana izkazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predmetne predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
navedene naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Uredbe uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
državnem državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
daljnovod daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
DV DV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
X X samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110 110 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toplarna toplarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Beričevo beričevo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprejela sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Vlada vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
Z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
določen določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
obseg obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
podzemni podzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kabel kabel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
koridor koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
TETO teta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
RTP RTP samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Iz iz predlog; rodilnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
dosego dosega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
daljnovoda daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
moč moč splošni prislov; nedoločena stopnja
graditi graditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
lokacijskim lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razlastitvenega razlastitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
namena namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
sorazmerju sorazmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
posegom poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
zasebno zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
lastnino lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
le le členek
v v predlog; mestnik
površini površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zajema zajemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opredeljen opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
koridor koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
nepremičninami nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
za za predlog; tožilnik
dosego dosega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zasledovanja zasledovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustrezna ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
razpolaga razpolagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izpolnjeni izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
92. 92. vrstilni števnik; arabski zapis
ter ter priredni veznik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
110. 110. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
električnega električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
I. I. okrajšava
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
določen določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
upravljalec upravljalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upravičen upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izpolnjen izpolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pogoj pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
110. 110. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Zahteva zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
vložena vložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zakonskem zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
roku rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
uveljavitvi uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
akta akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vzpostavitev vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
90. 90. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vpogleda vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
evidence evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upravnega upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zavezancem zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
znanim znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izdaje izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
priznal priznati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
stranskega stranski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
udeleženca udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
denacionalizacijski denacionalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
upravičenci upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dediči dedič samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
upravičencih upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
skrbniki skrbnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
poseben poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vlagatelji vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nedokončanih nedokončan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
denacionalizacijskih denacionalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prepoved prepoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
začasnega začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
razpolaganja razpolaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
nepremičnino nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
povabil povabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
narok narok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
ustno usten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
obravnavo obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
seznanili seznaniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
z z predlog; orodnik
zahtevkom zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
spisno spisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
dana dan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
zavarujejo zavarovati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Nadalje nadalje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upravičenec upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
zahtevi zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
oziroma oziroma priredni veznik
tekom tekom predlog; rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predložil predložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
110. 110. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
30 30 glavni števnik; arabski zapis
dnevni dneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
rok rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
sprejem sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
od od predlog; rodilnik
vročitve vročitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ponudb ponudba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
potekel poteči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zahtevek zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
nujnem nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
upravičen upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
iz iz predlog; rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predlagatelj predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navedel navesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ter ter priredni veznik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Dalje dalje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
zahtevi zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
obremenitev obremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
trajno trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
moč moč splošni prislov; nedoločena stopnja
ugoditi ugoditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
odločeno odločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
izreka izrek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Splošna splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
pravila pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
služnostih služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Stvarnopravni stvarnopraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
zakonik zakonik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
le le členek
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
poseben poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
predpis predpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
Na na predlog; tožilnik
splošno splošno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
služnost služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
urejena urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
vpis vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
zemljiški zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
knjigi knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
opredeljena opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
posebnih poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
zakonih zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
kot kot podredni veznik
npr. npr. okrajšava
Energetskem energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
zakonih zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prednost prednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
določbami določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
le le členek
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
pred pred predlog; orodnik
določbami določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
SPZ spz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZUreP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
110. 110. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lastninska lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
nepremičnini nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
začasno začasno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
trajno trajno splošni prislov; nedoločena stopnja
obremeni obremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
služnostjo služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Energetski energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
posebnih poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
trajanju trajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
SPZ spz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poleg poleg predlog; rodilnik
klasične klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
delitve delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
stvarne stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
osebne oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pozna poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
pojem pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nepravih nepravi splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stvarnih stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služnosti služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takšna takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
služnost služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stvarna stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
služnost služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ustanovljena ustanovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fizične fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ne ne členek
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsakokratnega vsakokraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lastnika lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodujočega gospodujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
takšnih takšen kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
največkrat največkrat splošni prislov; presežnik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Takšna takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
služnost služnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preneha prenehati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
smrtjo smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
fizične fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
osebah oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
trajati trajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Izjeme izjema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
takšnega takšen kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
pravila pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opredeljenega opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
227. 227. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SPZ SPZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
226. 226. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
SPZ spz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
možne možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
le le členek
če če podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izrecno izrecno splošni prislov; nedoločena stopnja
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Nadalje nadalje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
zaznamovani zaznamovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor