• vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze; • predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča; • pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč; • pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo; • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. c) na področju komunalnih dejavnosti: • pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; • izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem; • gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja; • pripravljanje projektov, investicijske dokumentacije in opravljanje nadzora nad investicijami; • skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev; • pripravljanje investicijske dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo; • vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih; •vodenje katastra komunalnih naprav; • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka; • pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc; • vodenje banke cestnih podatkov; • spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest; • vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo; • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra; • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov, • pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev; • izvajanje občinske geodetske službe; • skrb za varnost cestnega prometa; • izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili. • opravljanje drugih nalog na tem področju. Prehodne in končne določbe 3. člen S tem odlokom se ukine Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ustanovljen z Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Vrhnika (Ur. list RS, št. 88/98). 4. člen Namensko premoženje Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči preide z dnem prenehanja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči na edinega ustanovitelja, Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika. Občina Vrhnika kot edina ustanoviteljica Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z dnem prenehanja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, prevzema vse pravice in obveznosti Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 5. člen Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Vrhnika (Ur. list RS, št. 88/98). 6. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis, uporablja pa se od 1.1.2008. Številka: 033-1/2007 (1-02) Datum: 3. 5. 2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar, l.r.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
podatkovne podatkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
baze baza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predlaganje predlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vpisa vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lastninske lastninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nezazidana nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
stavbna stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
menjavo menjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pridobivanje pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prodajanje prodajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
menjavanje menjavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
oddajanje oddajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nudenje nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
fizičnim fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
c c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdelovanje izdelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
njihovim njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, orodnik, množina svojine
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodovoda vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
ranga rang samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
avtobusnih avtobusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
postajališč postajališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kanalizacije kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
infrastrukturnega infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
investicijske investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
investicijami investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
investitorjev investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
investicijske investicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
opremljanje opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
cestah cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
katastra kataster samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odločb odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odmeri odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stavbnega stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
banke banka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
cestnih cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
dopolnjevanje dopolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kategorizacije kategorizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
cest cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vzpostavitvijo vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ukinitvijo ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
statusom status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vpisom vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
le le členek
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zemljiško zemljiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
izmero izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razlastitev razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
cestnega cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prometa promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
opravil opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
javnimi javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
naročili naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Prehodne prehoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
končne končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ukine ukiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Režijski režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
obrat obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ustanovljen ustanovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
Odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
gospodarjenju gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
88 88 glavni števnik; arabski zapis
98 98 glavni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Namensko namenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
premoženje premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Režijskega režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
obrata obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
preide preiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
dnem dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
prenehanja prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Režijskega režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
obrata obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
na na predlog; tožilnik
edinega edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
ustanovitelja ustanovitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tržaška tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
edina edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ustanoviteljica ustanoviteljica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Režijskega režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
obrata obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
z z predlog; orodnik
dnem dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
prenehanja prenehanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Režijskega režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
obrata obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
prevzema prevzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Režijskega režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
obrata obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Z z predlog; orodnik
uveljavitvijo uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
preneha prenehati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
gospodarjenju gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ur. ur. okrajšava
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
88 88 glavni števnik; arabski zapis
98 98 glavni števnik; arabski zapis
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
petnajsti petnajsti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
od od predlog; rodilnik
1.1.2008 1.1.2008 glavni števnik; arabski zapis
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
033 033 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rihar Rihar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r. r. okrajšava
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar