Prihodki od prodaje stavb: Občina Vrhnika planira v letu 2007 prodajo objekta na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika. Prihodek od prodaje objekta v površini 670 m2 je načrtovan v višini 208.646,30 EUR (50 mio SIT). V letu 2007 je planirana tudi prodaja objekta Podlipa 36, Vrhnika. Predvideni prihodek od prodaje objekta znaša 154.398,26 EUR (37 mio SIT). Glede na preselitev otrok iz objekta Pošta ulica 1, Vrhnika v novozgrajeni vrtec na Tržaški cesti 2a in dejstvo, da so bile podane ocene neprimernosti objekta za njegovo uporabo, se v letu 2007 predvideva prodaja navedenega objekta. Prodaja se bo izvedla na podlagi ocene vrednosti nepremičnine. Predvideni prihodek od prodaje objekta je 156.200 EUR (37.431.768 SIT). Skupni predvideni prihodek od prodaje stavb znaša 519.244,57 EUR (124.431.768 SIT). Prihodki od prodaje stanovanj: V primeru interesa najemnikov občinskih stanovanj na Opekarski 14, Vrhnika se jim bodo stanovanja prodala. Izkazan je interes enega izmed lastnikov po nakupu dela skupnih prostorov na Zaplani 25. Predvidena je obročna prodaja stanovanj in prostorov. V letu 2007 se iz odplačil prodaj v letu 2007 in odplačil prodaj preteklih let predvidijo prihodki v višini 13.173,93 EUR (3.157 tisoč SIT). Program prodaje občinskega premoženja za leto 2007 je sestavni del Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2007. Program prodaje začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis. Številka: 410-156/2006 (4-01) Datum: 1. 6. 2007 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan RIHAR, l.r. Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 5. seji, dne 31. 5. 2007 sprejel ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA TRGOVINO Z ŽIVILI HOFER NA VRHNIKI I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 6038 oktobra 2006. 2. člen (vsebina odloka) Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, vodnogospodarske ureditve, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka. 3. člen (vsebina občinskega lokacijskega načrta) Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje: 1. Besedilo odloka 2. Grafični del občinskega lokacijskega načrta obsega: – izsek iz grafičnega dela prostorskega plana s prikazom prostorske ureditve v širšem območju M 1:2.000, – ureditveno območje z načrtom parcelacije M 1:500, – umestitev načrtovane ureditve v prostor M 1:500, – prikaz vplivov načrtovanih ureditev M 1:500 – zasnova prometne infrastrukture M 1:500, – zasnova komunalne in energetske infrastrukture M 1:500, 3. Priloge občinskega lokacijskega načrta: – povzetek za javnost, – izvleček iz prostorskega plana, – obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta, – strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve, – smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, – seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi občinskega lokacijskega načrta, – spis postopka priprave in sprejema lokacijskega načrta, – program opremljanja zemljišč za gradnjo. II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 4. člen (obseg ureditvenega območja) Meja lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah parcel št. 2727/1, 2725 in po severnem robu predvidenega krožišča na regionalni cesti na severozahodu, po zunanjem robu predvidene prestavitve lokalne ceste v Sinjo Gorico na severu, po zunanjih mejah parcel št. 2937/2, 2937/4, 2725, 2727/1 na jugovzhodu in po zunanji meji parcele št. 2727/1 na jugozahodu. Vse parcele so v k.o. Vrhnika. 5. člen (funkcija ureditvenega območja) Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo trgovine z živili s pripadajočo prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 6. člen (lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta) (1) Objekt je v osrednjem delu ureditvenega območja, orientiran vzporedno z Ljubljansko cesto. (2) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14 x 8,79 m. Na jugozahodni strani je dopustno povečanje objekta za do 11,50 x 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za komunalne odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m. (3) Objekt je pritličen. (4) Višinski gabariti: – višina urejenega terena pred vhodom je na 292,50 m, višina gotovih tal pritličja je na 292,65 m, – venec strehe je 5,46 m nad koto pritličja. (5) Vhod je na severni strani objekta, servisni vhod je na jugovzhodni strani objekta. (6) Oblikovanje: – fasada: betonski montažni elementi svetle barve in steklo, oblikovana v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek širine 3,40 m, – streha je ravna z minimalnim naklonom, – objekt mora biti načrtovan potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja, – na južni fasadi objekta niso dopustne postavitve reklamnih tabel. 7. člen (zunanje ureditve) (1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine so asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v meteorno kanalizacijo preko peskolova in lovilca olj. (2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekt so brez arhitekturnih ovir. (3) Vse proste površine so zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmičevjem. Gostejša zasaditev drevja je na vhodni strani objekta proti avtocesti, zasaditev ob regionalni cesti je v obliki drevoreda. 8. člen (vodnogospodarske ureditve) (1) Območje lokacijskega načrta je izvedeno z nasutjem terena nad koto visoke vode, ki je 191,20 m. Urejen plato je v višini Ljubljanske ceste na koti 292,50 m. Nasip se izvede samo na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta, prometnih in zunanjih ureditev. (2) Na južni strani območja je zadrževalnik visokih voda, ki je dimenzioniran za razliko odtoka zaradi ureditve platoja. Zadrževalnik se izvede z znižanjem terena. Iztok iz zadrževalnika je v obstoječ odvodni jarek. IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE 9. člen (prometne ureditve) (1) Območje lokacijskega načrta se prometno napaja z Ljubljanske ceste (R II št. 409 Vrhnika – Ljubljana). (2) Na mestu načrtovanega štirikrakega krožnega križišča na Ljubljanski cesti je petkrako krožno križišče. Na priključku lokalne ceste Za Sinjo Gorico je sredinski ločilni otok s poglobljenim robnikom. Na območju krožnega križišča se preuredi cestna razsvetljava. (3) Načrtovana lokalna cesta za Sinjo Gorico na odseku od krožnega križišča do nadvoza se prestavi proti severozahodu; spremeni se priključek dovozne ceste do trgovine na lokalno cesto. Na dovozno cesto se navezuje dostop na avtocesto za izredne tovore. (4) Po zgraditvi krožnega križišča se obstoječ priključek lokalne ceste za Sinjo Gorico na Ljubljansko cesto ukine in renaturira, ukinejo se vse začasne ureditve. 10. člen (dostopi in začasne prometne ureditve) (1) Dostop z osebnimi vozili je s petega kraka v krožnem križišču, dostava blaga in servisni dovoz je po dovozni cesti, ki se priključuje na prestavljeno lokalno cesto. Priključki na krožno križišče in lokalno cesto so opremljeni s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo. (2). Do zgraditve krožnega križišča na Ljubljanski cesti je dostop z obstoječega priključka za Sinjo Gorico in po prestavljeni lokalni cesti. S prestavljene lokalne ceste je začasen neposreden uvoz na parkirišče. (3) Za mirujoči promet je 117 parkirnih mest od tega je 6 parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane. Parkirišča so z zelenico ločena od javnih prometnih površin. (4) Poslovanje trgovine je pogojeno z izgradnjo krožnega križišča. V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 11. člen (skupne določbe) (1) Objekt se priključi na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod, oskrbo z električno energijo in plinom ter na telekomunikacijsko omrežje. (2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi. 12. člen (projektne rešitve) (1) Vodovod: – na območju lokacijskega načrta je vodovod zasnovan krožno s priključkom na sekundarni vodovod ob Ljubljanski cesti in na vodovod v območju trgovskega centra Spar. Na krožnem vodovodu je hidrantno omrežje. – v zunanjem vodomernem jašku morajo biti lovilec nesnage, vodomer in nepovratni ventil. (2) Kanalizacija: – kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu, – preko severnega dela območja poteka obstoječ F-kanal; dopustno je njegovo zavarovanje ali zamenjava, – odpadne komunalne vode iz objekta so speljane v sekundarni fekalni kanal na vzhodni strani območja, ki se preko revizijskega jaška priključuje na F-kanal, – padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objekta se odvajajo v sekundarni meteorni kanali na vzhodni strani območja in v zadrževalnik visokih voda na južni strani objekta, – padavinske vode z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih površin se odvajajo v sekundarni meteorni kanal preko peskolova in lovilca olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje lovilca olj, – kanalizacija mora biti načrtovana in izvedena vodotesno. (3) Elektrika: – preko vzhodnega dela območja poteka 20 kV daljnovod, ki je kabliran na območju lokacijskega načrta in prestavljen izven gabarita predvidnega objekta trgovine, – oskrba trgovine z električno energijo je iz transformatorske postaje v območju trgovskega centra Spar. Napajanje je po zemeljskem NN kablu, – predvidena je interna razsvetljava internih prometnih, manipulativnih in parkirnih površin. (4) Plin: – ogrevanje objekta je na plin s priključkom na plinovod po Ljubljanski cesti. (5) Telekomunikacije: – predviden objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje ob Ljubljanski cesti. (6) Odstranjevanje komunalnih odpadkov: – pod nadstreškom na vzhodni strani objekta je prostor za postavitev posod za komunalne odpadke. Prostor je dostopen za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. (7) Javna razsvetljava: – cestna razsvetljava Ljubljanske ceste se preuredi na območju krožnega križišča. VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 13. člen (varstvo tal) (1) Nasutje terena se izvede samo na območju, ki je potrebno za načrtovane ureditve. (2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Pri transportnih, gradbenih površinah in deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode v odvodne jarke. Predvidijo se potrebni ukrepi za varno ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi. 14. člen (varstvo voda) (1) V času gradnje so investitor in izvajalci dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda v odvodnih jarkih, ki bi nastala zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. (2) Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi se zaščitijo pred možnostjo izliva v tla in odvodne jarke. (3) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki ter odvodnjavane preko lovilca olj v meteorno kanalizacijo. 15. člen (varstvo pred hrupom) (1)Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom. Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo dovoljene nivoje hrupa v okolju. (2) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate. 16. člen (varstvo zraka) Pri gradnji objekta, infrastrukture ter urejanju zunanjih površin je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za varstvo zraka. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah. VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 17. člen (varstvo pred požarom) (1) Objekt je zasnovan tako, da je možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu. (2) Odmik predvidenega objekta od parcelne meje je min. 4,0 m in od obstoječih objektov min. 12,0 m. (3) Priključek na krožno križišče in interno prometno omrežje omogoča dostop za intervencijska vozila in gasilce. Delovne površine za intervencijska vozila so na lokalni in dovozni cesti ter na platoju pred objektom. (4) Gašenje požarov je iz hidrantov na krožnem vodovodu. V objektu je notranje hidrantno omrežje. (5) Na zelenicah in utrjenih površinah ob objektu so površine za evakuacijo. VIII. NAČRT ZAKOLIČBE 18.člen (načrt zakoličbe) Načrt zakoličbe je prikazan v grafični prilogi. IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA 19. člen (etape izvajanja) (1) Gradnja bo potekala v dveh etapah. V prvi etapi bo potekala gradnja objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in infrastrukturo ter začasni priključek na Ljubljansko cesto, v drugi etapi se uredi krožno križišče. Etape se lahko izvajajo ločeno, v podetapah ali sočasno. (2) Objekti in ureditve za varstvo voda in varstvo okolja morajo biti urejeni v začetni fazi gradnje. 20.člen (razmejitve financiranja) (1) Investitor prostorske ureditve je Hofer nepremičnine d.o.o.. X. TOLERANCE 21. člen (dovoljena odstopanja) (1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. (2) Odstopanja tlorisnih gabaritov objekta so lahko do +/- 1,0 m, odstopanja višinskega gabarita so lahko do +/- 0,5 m. (3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena in pritličja objekta so +/- 1,70 m. (4) Dopustne so spremembe pri urejanju krožnega križišča in lokalne ceste proti Sinji Gorici. (5) Dopustna je sprememba zunanjih ureditev in števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot določajo normativi. (6) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in energetskih vodov in priključkov ter naprav, zaradi ustreznejših rešitev. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi. XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 22. člen Investitorji in izvajalci so dolžni: – zgraditi prometno, komunalno energetsko in drugo infrastrukturo sočasno z izgradnjo objekta in zunanjih ureditev, – urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objekta in infrastrukture, – predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo tal, voda, zraka in hrupa, – predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici, – pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo investitor pridobil projektno dokumentacijo za zamenjavo kanala F na območju krožnega križišča in OLN, pridobil mnenje pristojne strokovne organizacije za pravilnost rešitve in na projektno rešitev pridobil potrditev Komunalnega podjetja Vrhnika d.d., – pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je investitor dolžan pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo zadrževalnega bazena in izpusta padavinskih vod v vodotok ter na rešitev pridobiti vodno soglasja Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, – stroške izvedbe začasnega priključka na Ljubljansko cesto, petega kraka na krožnem križišču, ter zavarovanja oziroma zamenjave kanala F nosi investitor, – če se ugotovi za potrebno se sklene urbanistična pogodba z Občino Vrhnika. XII. KOMUNALNI PRISPEVEK 23. člen (obračunski stroški) (1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za trgovino Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom maj 2007, številka projekta 6275. (2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku: - v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je gradbena parcela načrtovanega objekta 12692 m2, bruto tlorisna površina objekta je 1400 m2 in neto tlorisna površina objekta je 1162 m2, (3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji: - skupni obračunski stroški, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka, znašajo na dan 30. 4. 2007 za vso komunalno infrastrukturo 498.653,75 EUR, od tega za novo komunalno infrastrukturo 472.114,25 EUR in za obstoječo komunalno infrastrukturo 26.539,49 EUR. - obračunsko območje za gradnjo dovozne in servisne ceste do trgovine Hofer, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja je ureditveno območje OLN za trgovino Hofer na Vrhniki. Investitor v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju, - obračunsko območje za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico obsega območja OLN za trgovino Hofer na Vrhniki, območja IC Sinja Gorica V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, območje V3S/4 1A/1, območje V3I/1 5A/1 in območje V3S/6 1B/1. Pripadajoči delež stroškov za izgradnjo te infrastrukture je določen na podlagi razmerja priključnih krakov krožnega križišča in znaša za območje OLN za trgovino Hofer 20 %, preostali delež stroškov pa bo sorazmerno razdeljen na ostala prej navedena območja. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju so investitorji gradnje v prej navedenih območjih. - za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico mora občina Vrhnika zagotoviti drugi vir financiranja v višini 441.883,90 EUR, ki predstavlja delež območij V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, V3S/4 1A/1, V3I/1 5A/1 in V3S/6 1B/1 pri stroških ureditve te infrastrukture in bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka v teh območjih obračunan v nadaljnjih programih opremljanja oz. komunalnem prispevku, - podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5 : 0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni, - v komunalnem prispevku za območje OLN za trgovino Hofer na Vrhniki so vključeni stroški za gradnjo dovozne in servisne ceste do Hoferja, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja ter del stroškov za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gori-

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prihodki prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stavb stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
planira planirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
prodajo prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
naslovu naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tržaška tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Prihodek prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
površini površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
670 670 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
načrtovan načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
208.646,30 208.646,30 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
50 50 glavni števnik; arabski zapis
mio mio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
planirana planiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
prodaja prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Podlipa podlip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
36 36 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prihodek prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
154.398,26 154.398,26 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
37 37 glavni števnik; arabski zapis
mio mio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
preselitev preselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pošta pošta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ulica ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
novozgrajeni novozgrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
vrtec vrtec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Tržaški tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2a 2o samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
podane podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ocene ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
neprimernosti neprimernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prodaja prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Prodaja prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izvedla izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ocene ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prihodek prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
156.200 156.200 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
37.431.768 37.431.768 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
predvideni predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prihodek prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stavb stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
519.244,57 519.244,57 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
124.431.768 124.431.768 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prihodki prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
interesa interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
najemnikov najemnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Opekarski opekarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
14 14 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
stanovanja stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prodala prodati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Izkazan izkazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
enega en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
izmed izmed predlog; rodilnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
nakupu nakup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prostorov prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Zaplani zaplan samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
25 25 glavni števnik; arabski zapis
Predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obročna obročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prodaja prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stanovanj stanovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prostorov prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
iz iz predlog; rodilnik
odplačil odplačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
prodaj prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
odplačil odplačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
prodaj prodaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
preteklih pretekel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
predvidijo predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prihodki prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
13.173,93 13.173,93 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3.157 3.157 glavni števnik; arabski zapis
tisoč tisoč glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
premoženja premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
proračunu proračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
410 410 glavni števnik; arabski zapis
156 156 glavni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
Datum datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RIHAR RIHAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZureP Zurep samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
110 110 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
popr popr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
58 58 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ODLOK odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
O o predlog; mestnik
OBČINSKEM občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
LOKACIJSKEM lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
NAČRTU načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ZA za predlog; tožilnik
TRGOVINO trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Z z predlog; orodnik
ŽIVILI živilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
HOFER hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
NA na predlog; mestnik
VRHNIKI VRHNIKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
I. I. vrstilni števnik; rimski zapis
SPLOŠNE splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DOLOČBE določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sprejme sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
živili živilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
URBI URBI samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
Oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Ljubljane Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
6038 6038 glavni števnik; arabski zapis
oktobra oktober samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2006. 2006. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsebina vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mejo meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
funkcijo funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lego lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zmogljivost zmogljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
velikost velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
urbanistično urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
krajinsko krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
arhitekturno arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
energetsko energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vodnogospodarske vodnogospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okoljevarstvene okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
parcelacijo parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dinamiko dinamika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tolerance toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
izvajanjem izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsebina vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
Besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Grafični grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izsek izsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
grafičnega grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
prikazom prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
širšem širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:2.000 1:2.000 glavni števnik; arabski zapis
ureditveno ureditveno splošni prislov; nedoločena stopnja
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
umestitev umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vplivov vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
načrtovanih načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
M M samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1:500 1:500 glavni števnik; arabski zapis
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
Priloge priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
povzetek povzetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvleček izvleček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
prostorskega prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plana plan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obrazložitev obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
utemeljitev utemeljitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
temeljijo temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
smernice smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nosilcev nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
seznam seznam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sprejetih sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
seznam seznam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sektorskih sektorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predpisov predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
upoštevani upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
pripravi priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
spis spis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sprejema sprejemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
OPIS opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obseg obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
mejah meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2727 2727 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2725 2725 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
severnem severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predvidenega predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
krožišča krožišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
severozahodu severozahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
zunanjem zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prestavitve prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
severu sever samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
mejah meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
št. št. okrajšava
2937 2937 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
2937 2937 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
2725 2725 glavni števnik; arabski zapis
2727 2727 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
jugovzhodu jugovzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
zunanji zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
2727 2727 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
jugozahodu jugozahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
živili živilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
s z predlog; orodnik
pripadajočo pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetsko energetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
UMESTITEV umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
NAČRTOVANE načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
PROSTOR prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
osrednjem osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ureditvenega ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
orientiran orientiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Tlorisne tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
dimenzije dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
54,15 54,15 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
26,05 26,05 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
15,14 15,14 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8,79 8,79 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
jugozahodni jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dopustno dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
povečanje povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
do do predlog; rodilnik
11,50 11,50 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
26,05 26,05 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
jugovzhodni jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dostavna dostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
klančina klančina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
24,78 24,78 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8,44 8,44 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
odpadke odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
5,00 5,00 glavni števnik; arabski zapis
x x samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1,45 1,45 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pritličen pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Višinski višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
gabariti gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
urejenega urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
vhodom vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
292,50 292,50 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gotovih gotov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
292,65 292,65 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
venec venec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
strehe streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
5,46 5,46 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
koto kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Vhod vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
severni severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
servisni servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vhod vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
jugovzhodni jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Oblikovanje oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
fasada fasada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
betonski betonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
montažni montažen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
svetle svetel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
barve barva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
steklo steklo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oblikovana oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
oblikovanjem oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
trgovskih trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
vogalu vogal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nad nad predlog; orodnik
vhodom vhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
konzolni konzolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nadstrešek nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
širine širina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3,40 3,40 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
streha streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ravna raven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
minimalnim minimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
naklonom naklon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
načrtovan načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
potresno potresno splošni prislov; nedoločena stopnja
varno varno splošni prislov; nedoločena stopnja
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potresne potresen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ogroženosti ogroženost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
južni južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
fasadi fasada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
dopustne dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
postavitve postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
reklamnih reklamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tabel tabela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zunanje zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parkirne parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
manipulativne manipulativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
asfaltirane asfaltiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
obrobljene obrobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
dvignjenimi dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
robniki robnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
odvodnjavane odvodnjavana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
meteorno meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
preko preko predlog; rodilnik
peskolova peskolov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lovilca lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Peš peš splošni prislov; nedoločena stopnja
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dostopi dostopiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prehodi prehod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vhodi vhod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
brez brez predlog; rodilnik
arhitekturnih arhitekturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ovir ovira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
proste prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zelenice zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zasajene zasajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
avtohtonim avtohton splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
listnatim listnat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
drevjem drevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
grmičevjem grmičevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Gostejša gost splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
zasaditev zasaditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
drevja drevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
vhodni vhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
proti proti predlog; dajalnik
avtocesti avtocesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zasaditev zasaditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
drevoreda drevored samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodnogospodarske vodnogospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izvedeno izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nasutjem nasutje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
koto kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
visoke visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
191,20 191,20 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Urejen urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
plato plato samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ljubljanske ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
koti kota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
292,50 292,50 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nasip nasip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
predvidenem predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
južni južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zadrževalnik zadrževalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
visokih visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dimenzioniran dimenzioniran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odtoka odtok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
platoja plato samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zadrževalnik zadrževalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
znižanjem znižanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Iztok iztok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
zadrževalnika zadrževalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
obstoječ obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
odvodni odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
jarek jarek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
IV. IV. vrstilni števnik; rimski zapis
ZASNOVA zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROJEKTNE projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROMETNE prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
INFRASTRUKTURE infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
napaja napajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; rodilnik
Ljubljanske ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
R R samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
II II glavni števnik; rimski zapis
št. št. okrajšava
409 409 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
načrtovanega načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
štirikrakega štirikrak splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
petkrako petkrako splošni prislov; nedoločena stopnja
krožno krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
križišče križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
priključku priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sredinski sredinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ločilni ločilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
otok otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
poglobljenim poglobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
robnikom robnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
preuredi preurediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
cestna cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Načrtovana načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lokalna lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
odseku odsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
nadvoza nadvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prestavi prestaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proti proti predlog; dajalnik
severozahodu severozahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dovozne dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
lokalno lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Na na predlog; tožilnik
dovozno dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
navezuje navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
avtocesto avtocesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
izredne izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
tovore tovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Po po predlog; mestnik
zgraditvi zgraditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obstoječ obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ukine ukiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
renaturira renaturir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ukinejo ukiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dostopi dostop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
osebnimi oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
vozili vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; rodilnik
petega pet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kraka krak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
krožnem krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
križišču križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
dostava dostava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
servisni servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dovoz dovoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
dovozni dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključuje priključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
prestavljeno prestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
lokalno lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Priključki priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
krožno krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
križišče križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
lokalno lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
opremljeni opremljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
predpisano predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
talno talen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
vertikalno vertikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
signalizacijo signalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Do do predlog; rodilnik
zgraditve zgraditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
obstoječega obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
prestavljeni prestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
S z predlog; rodilnik
prestavljene prestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
začasen začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
neposreden neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
uvoz uvoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
parkirišče parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Za za predlog; tožilnik
mirujoči mirujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
117 117 glavni števnik; arabski zapis
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
6 6 glavni števnik; arabski zapis
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
rezerviranih rezerviran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
funkcionalno funkcionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
ovirane oviran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Parkirišča parkirišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
z z predlog; orodnik
zelenico zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ločena ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Poslovanje poslovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pogojeno pogojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
izgradnjo izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V. V. okrajšava
ZASNOVA zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROJEKTNIH projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
REŠITEV rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ENERGETSKE energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
KOMUNALNE komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
DRUGE drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
GOSPODARSKE gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
INFRASTRUKTURE infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
OBVEZNOST obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
PRIKLJUČEVANJA priključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
OBJEKTOV objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
NANJO name osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
priključi priključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
vodo voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odvajanje odvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odpadnih odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
električno električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
energijo energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
plinom plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ter ter priredni veznik
na na predlog; tožilnik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
energetskih energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
telekomunikacijskih telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
potekati potekati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
projektnimi projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
upravljalcev upravljalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Tehnični tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
vzporedni vzporeden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
poteki potek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
križanja križanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tehničnimi tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
normativi normativ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
standardi standard samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
projektne projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zasnovan zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
krožno krožno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
sekundarni sekundaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ob ob predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
vodovod vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
trgovskega trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Spar Spar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
krožnem krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vodovodu vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zunanjem zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vodomernem vodomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jašku jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
lovilec lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nesnage nesnaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodomer vodomer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nepovratni nepovraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ventil ventil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
načrtovana načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ločenem ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
preko preko predlog; rodilnik
severnega severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obstoječ obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
F F samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dopustno dopustno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
zamenjava zamenjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odpadne odpaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
speljane speljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sekundarni sekundaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
fekalni fekalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
vzhodni vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
preko preko predlog; rodilnik
revizijskega revizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
jaška jašek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
priključuje priključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
F F samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kanal kanal samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
odtekajo odtekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; rodilnik
strešnih strešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odvajajo odvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
sekundarni sekundaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meteorni meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kanali kanal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
vzhodni vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; tožilnik
zadrževalnik zadrževalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
visokih visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
južni južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
padavinske padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
manipulativnih manipulativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odvajajo odvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
sekundarni sekundaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meteorni meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
preko preko predlog; rodilnik
peskolova peskolov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lovilca lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Zagotovljeno zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
redno reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vzdrževanje vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lovilca lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kanalizacija kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
načrtovana načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedena izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vodotesno vodotesno splošni prislov; nedoločena stopnja
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Elektrika elektrika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preko preko predlog; rodilnik
vzhodnega vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poteka potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
20 20 glavni števnik; arabski zapis
kV kv samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
daljnovod daljnovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kabliran kabliran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prestavljen prestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
izven izven predlog; rodilnik
gabarita gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predvidnega predviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oskrba oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
električno električen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
energijo energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
iz iz predlog; rodilnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
trgovskega trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Spar Spar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Napajanje napajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
zemeljskem zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
NN NN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kablu kabel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
interna interen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
internih interen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
manipulativnih manipulativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Plin plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ogrevanje ogrevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
plin plin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; orodnik
priključkom priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
plinovod plinovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Telekomunikacije telekomunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
predviden predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
priključen priključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; tožilnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
telekomunikacijsko telekomunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Odstranjevanje odstranjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
nadstreškom nadstrešek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
vzhodni vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posod posoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
odpadke odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dostopen dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
specialna specialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
komunalna komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Zagotovljeno zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
ločeno ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zbiranje zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odpadkov odpadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
cestna cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
razsvetljava razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ljubljanske ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
preuredi preurediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
VI. VI. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OKOLJA okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
OHRANJANJE ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
NARAVE narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
KULTURNE kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DEDIŠČINE dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
TRAJNOSTNO trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
RABO raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
NARAVNIH naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
DOBRIN dobrina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Nasutje nasutje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
načrtovane načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
transportna transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
gradbeni gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroji stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tehnično tehnično splošni prislov; nedoločena stopnja
brezhibni brezhiben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
materiali material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dokazila dokazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
neškodljivosti neškodljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Pri pri predlog; mestnik
transportnih transporten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
deponijah deponija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
gradbenih gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
preprečijo preprečiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
emisije emisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prahu prah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
vlaženjem vlaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
S z predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
preprečiti preprečiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
odtekanje odtekanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
odvodne odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
jarke jarek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Predvidijo predvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
potrebni potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varno varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ravnanje ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odstranitev odstranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
odlaganje odlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
škodljive škodljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dolžni dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
varnostne varnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
preprečeno preprečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
onesnaževanje onesnaževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
voda vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
odvodnih odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
jarkih jarek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nastala nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zaradi zaradi predlog; rodilnik
transporta transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
skladiščenja skladiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekočih tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
goriv gorivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nezgod nezgoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ukrepanje ukrepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
usposobljenih usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
začasna začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
skladišča skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pretakališča pretakališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
goriv gorivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
maziv mazivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nevarnih nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
snovi snov samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zaščitijo zaščititi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pred pred predlog; orodnik
možnostjo možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
izliva izliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
odvodne odvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
jarke jarek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parkirne parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
manipulativne manipulativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
asfaltirane asfaltiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
obrobljene obrobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
dvignjenimi dvignjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
robniki robnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
odvodnjavane odvodnjavana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preko preko predlog; rodilnik
lovilca lovilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
olj olje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
meteorno meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kanalizacijo kanalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uvrščeno uvrščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
III. III. vrstilni števnik; rimski zapis
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
varovanje varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
prekomernim prekomeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
hrupom hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
izvedeni izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
predpisi predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
urejajo urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dovoljene dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nivoje nivo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
naprave naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vir vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ustrezne ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
certifikate certifikat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
gradnji gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
predpise predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
urejajo urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
emisijske emisijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
norme norma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vlaženje vlaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sipkih sipek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
materialov material samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nezaščitenih nezaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
čiščenje čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vozil vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
vožnji vožnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; rodilnik
gradbišča gradbišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
prekrivanje prekrivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sipkih sipek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tovorov tovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
transportu transport samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
VII. VII. vrstilni števnik; rimski zapis
REŠITVE rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
UKREPI ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
OBRAMBO obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
TER ter priredni veznik
VARSTVO varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
PRED pred predlog; orodnik
NARAVNIMI naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
IN in priredni veznik
DRUGIMI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
NESREČAMI nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
požarom požar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zasnovan zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
možen možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
hiter hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
varen varen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
umik umik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
prosto prosto splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
kateregakoli katerikoli oziralni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predvidenega predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
parcelne parcelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
min. min. okrajšava
4,0 4,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
od od predlog; rodilnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
min. min. okrajšava
12,0 12,0 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
krožno krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
križišče križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
interno interno splošni prislov; nedoločena stopnja
prometno prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
intervencijska intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
gasilce gasilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
intervencijska intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
dovozni dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
na na predlog; mestnik
platoju plato samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
objektom objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Gašenje gašenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
požarov požar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
iz iz predlog; rodilnik
hidrantov hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
krožnem krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vodovodu vodovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; mestnik
zelenicah zelenica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
utrjenih utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
površinah površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
objektu objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
evakuacijo evakuacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZAKOLIČBE zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
18.člen 18.člen neuvrščeno
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prikazan prikazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
grafični grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
prilogi priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
TER ter priredni veznik
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
ZAHTEVE zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVAJANJE izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
LOKACIJSKEGA lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
NAČRTA načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajanja izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
V v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
pripadajočimi pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
zunanjimi zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
začasni začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
priključek priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uredi urediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
krožno krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
križišče križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
podetapah podetapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ali ali priredni veznik
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Objekti objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
voda vod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
urejeni urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
začetni začeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
fazi faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
20.člen 20.člen neuvrščeno
razmejitve razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
TOLERANCE toleranca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
dovoljena dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
realizaciji realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pri pri predlog; mestnik
nadaljnjem nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
podrobnejšem podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, mestnik
proučevanju proučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
geoloških geološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
hidroloških hidrološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
geomehanskih geomehanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
projektiranju projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
poiščejo poiskati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
primernejše primeren splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
tehničnega tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
oblikovalskega oblikovalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
okoljevarstvenega okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katerim kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
poslabšati poslabšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prostorske prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
okoljske okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gabaritov gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
1,0 1,0 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
višinskega višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
gabarita gabarit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
0,5 0,5 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Odstopanja odstopanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
višinskih višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
urejenega urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pritličja pritličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
1,70 1,70 glavni števnik; arabski zapis
m. m. okrajšava
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Dopustne dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
proti proti predlog; dajalnik
Sinji sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
Gorici gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Dopustna dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprememba sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parkirnih parkiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
razpoložljivo razpoložljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
ne ne členek
manj manj splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
normativi normativ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Dopustne dopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
poteka potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
energetskih energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
priključkov priključek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ustreznejših ustrezen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Medsebojni medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
odmiki odmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
križanja križanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tehničnimi tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
normativi normativ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
standardi standard samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
XI. XI. vrstilni števnik; rimski zapis
OBVEZNOSTI obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
INVESTITORJEV investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
IN in priredni veznik
IZVAJALCEV izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajalci izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dolžni dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zgraditi zgraditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetsko energetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
izgradnjo izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
urediti urediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pripadajoče pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zelene zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
dograditvijo dograditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predvideti predvideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tal tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
voda voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zraka zrak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
hrupa hrup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predvideti predvideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
ukrepe ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
škodljivo škodljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
vplivalo vplivati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
sosednja sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
na na predlog; tožilnik
poslabšanje poslabšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bivalnih bivalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okolici okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
zamenjavo zamenjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kanala kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
F F samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
OLN OLN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
mnenje mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pristojne pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pravilnost pravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
potrditev potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
podjetja podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolžan dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zadrževalnega zadrževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
bazena bazen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izpusta izpust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
padavinskih padavinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
vodotok vodotok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
na na predlog; tožilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vodno voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Agencije agencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Urada urad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
upravljanje upravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
vodami voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
začasnega začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
Ljubljansko ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
cesto cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
petega pet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kraka krak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
krožnem krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
križišču križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
zamenjave zamenjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kanala kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
F F samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ugotovi ugotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklene skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
urbanistična urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
Občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
XII. XII. vrstilni števnik; rimski zapis
KOMUNALNI komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
PRISPEVEK prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer Hofer samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zavod zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
d. d. okrajšava
Verovškova Verovškov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
64 64 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
maj maj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6275 6275 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrtovanega načrtovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
12692 12692 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bruto bruto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tlorisna tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
1400 1400 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
tlorisna tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
površina površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
1162 1162 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
osnova osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znašajo znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
30. 30. vrstilni števnik; arabski zapis
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
za za predlog; tožilnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
498.653,75 498.653,75 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
472.114,25 472.114,25 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
26.539,49 26.539,49 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dovozne dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
trgovine trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kanalizacijsko kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
elektroenergetskega elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
renaturacijo renaturacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obstoječega obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
IC ic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sinja sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Gorica gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V3P v3p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
6E 6e glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
V3P v3p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
6E 6e glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
V3S v3s samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1A 1e samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
V3I v3i samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
5A 5o samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
V3S V3S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
1B 1b neuvrščeno
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Pripadajoči pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
delež delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izgradnjo izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
določen določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
priključnih priključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
krakov krak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer hofer splošni prislov; nedoločena stopnja
20 20 glavni števnik; arabski zapis
preostali preostati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
delež delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sorazmerno sorazmerno splošni prislov; nedoločena stopnja
razdeljen razdeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; tožilnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, srednji spol
prej prej splošni prislov; primernik
navedena naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Zavezanci zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
investitorji investitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prej prej splošni prislov; primernik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
renaturacijo renaturacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obstoječega obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
priključka priključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gorico gorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vir vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
441.883,90 441.883,90 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
delež delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
območij območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
V3P v3p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
6E 6e glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
V3P v3p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
6E 6e glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
V3S v3s samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
1A 1e samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
V3I v3i samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
5A 5o samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
V3S V3S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
1B 1b neuvrščeno
1 1 glavni števnik; arabski zapis
pri pri predlog; mestnik
stroških strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavezancem zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
obračunan obračunan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
nadaljnjih nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
programih program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
podrobnejša podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, imenovalnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razmerje razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
merilom merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
merilom merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tlorisne tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
0,5 0,5 glavni števnik; arabski zapis
0,5 0,5 glavni števnik; arabski zapis
faktor faktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
1 1 glavni števnik; arabski zapis
olajšav olajšava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zavezance zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
v v predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OLN oln samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
trgovino trgovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Hofer Hofer samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vključeni vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dovozne dovozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
servisne servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
Hoferja hofer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kanalizacijsko kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
elektroenergetskega elektroenergetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Ljubljanski ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cesti cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsvetljave razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
krožnega krožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
križišča križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prestavitev prestavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sinjo sinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Gori Gora samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar