X. KOMUNALNI PRISPEVEK 37. člen (obračunski stroški) (1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za del območja urejanja V3S/6 stanovanjsko naselje Mokrice, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana, z datumom junij 2006, številka projekta 23-1/06KB. (2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku: - obračunsko območje so gradbene parcele v skupni velikosti 12.151 m2. (3) Na dan 01.06.2006 velja: - Izračun komunalnega prispevka temelji na nadomestitvenih stroških, izračunanih po Odloku o komunalnem prispevku. - Komunalni prispevek znaša 177.681.880,29 SIT oz. 741.453,35 EUR na celotno gradbeno parcelo v površini 12.151 m2. V kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo komunalno infrastrukturo v višini 53.635.217,29 SIT oz. 223.815,80 EUR, znaša komunalni prispevek 124.046.663,00 SIT oz. 517.637,55 EUR. - V komunalnem prispevku oz. delu nadomestitvenih stroškov je vključena dostopna cesta z javno razsvetljavo, obstoječe hidrantno omrežje in vodovodno omrežje s hidranti. - Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v celoti investitor gradnje stanovanjskih objektov niza A, B in C na obračunskem območju. Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oz. njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. (4) V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo. 40. člen (vpogled v občinski lokacijski načrt) (1) Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo. (2) Program opremljanja je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči skupaj z grafično prilogo območja opremljanja oz. zbirnega načrta komunalnih vodov in naprav. 41. člen (uveljavitev) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v občinskem glasilu Naš časopis. Št. 5/08-350-05-14/2004 Vrhnika, dne 12.7.2006 Župan Občine Vrhnika dr. Marjan Rihar l.r. Na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1)(Uradni list RS, št. 107/05), Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03ZZK-1), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 86/04), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 117/05, 74/05), Odloka o komunalnem prispevku (Naš časopis, št. 304/04) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 18. izredni seji dne 11.07.2006 sprejel vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitev enostavnih objektov, skladno s 12. členom tega odloka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca. (3) Na dan 01.06. 2006 velja: - Komunalni prispevek za trgovski center znaša 32.115.955,20 SIT oz. 134.017,51 EUR za skupaj 10.262 m2 gradbene parcele. V kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo infrastrukturo v višini 24.746.813,00 SIT oz. 103.266,62 EUR, znaša komunalni prispevek za trgovski objekt 7.369.142,20 SIT oz. 30.750,89 EUR. - Komunalni prispevek za poslovno skladiščni objekt znaša 5.762.015,00 SIT oz. 24.044,47 EUR za skupaj 1.824 m2 gradbene parcele. V kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo infrastrukturo v višini 4.398.576,00 SIT oz. 18.354,93 EUR znaša komunalni prispevek 1.363.440,00 SIT oz. 5.689,53 EUR. - Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v celoti investitor gradnje objektov na obračunskem območju, - Strošek izgradnje dela vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zunaj gradbene parcele trgovskega objekta se prenese na pooblaščenega investitorja trgovskega objekta v celoti. Strošek le-te investicije znaša 78.523.261,00 SIT oz. 327.671,76 EUR za kar se sklene pogodba med občino in investitorjem, ki ureja poplačevanje stroškov predmetnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja iz naslova pridobljenih sredstev komunalnega prispevka drugih zavezancev širšega območja opremljanja. - Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne obdločbe. - izhodiščni stroški se indeksirajo s povprečnim letnim indeksom, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. (4) V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. V kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo. (8) Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti« (list št. 3.5). VIII. NAČRT PARCELACIJE 32. člen (načrt parcelacije) (1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega odloka. (2) Ureditveno območje obsega površino 12.151 m2. Ureditveno območje se deli na: - parcelo P1 s površino 11.185 m2, - parcelo P2 s površino 943 m2, - parcelo P3 s površino 23 m2. (3) Elementi parcelacije in zakoličbe objektov so razvidni iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta »Načrt obodne parcelacije in zakoličbe objektov« (list št. 2.4). 33. člen (javno dobro) V ureditvenem območju ni površin javnega dobra. IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 34. člen (etapnost gradnje) (1) Predvidene posege se lahko izvede v eni etapi ali v ločenih etapah: - etapa A: izgradnja predvidenih objektov pod in nad terenom, ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno energetske infrastrukture, razen za parcele in ureditve, ki so določene v etapah B in C, - etapa B: ureditev servisnih površin, površin za mirujoči promet ali intervencijskih površin ter komunalnih ureditev na parceli št. 2699/4 in delu parcele 2900/6, vse k.o. Vrhnika, - etapa C: izgradnja transformatorske postaje in pripadajočih visokonapetostnih elektro vodov. (2) Posamezne etape niso časovno soodvisne razen pogoja, da se vse pripadajoče komunalne ureditve izvedejo sočasno ali pred izvedbo etape A, čeprav ležijo v območjih etape B ali C. Druge ureditve v območjih posameznih etap niso časovno soodvisne.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
X. X. vrstilni števnik; rimski zapis
KOMUNALNI komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
PRISPEVEK prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
37. 37. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
pridobitvijo pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljenja dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačati plačati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V3S V3S samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
naselje naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Mokrice mokrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
GEAS GEAS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d. d. okrajšava
o. o. okrajšava
o. o. okrajšava
Kotnikova Kotnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ulica ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
junij junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
23 23 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
06KB 06kb glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
podrobnejša podroben splošni pridevnik; primernik, srednji spol, množina, tožilnik
merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odmerno odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odločbo odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obračunsko obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
velikosti velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
01.06.2006 01.06.2006 glavni števnik; arabski zapis
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Izračun izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
nadomestitvenih nadomestitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
stroških strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
izračunanih izračunan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
Odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
177.681.880,29 177.681.880,29 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
741.453,35 741.453,35 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
gradbeno gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
površini površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
53.635.217,29 53.635.217,29 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
223.815,80 223.815,80 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
124.046.663,00 124.046.663,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
517.637,55 517.637,55 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oz. oz. okrajšava
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nadomestitvenih nadomestitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vključena vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dostopna dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cesta cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
razsvetljavo razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
obstoječe obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
hidrantno hidranten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vodovodno vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
omrežje omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
hidranti hidrant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
niza niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celih cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
koledarskih koledarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pretečejo preteči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
januarja januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
indeksacije indeksacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odmerne odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odločbe odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
indeksiranje indeksiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
povprečni povprečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
indeks indeks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cen cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezno posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
objavlja objavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradbeništvo gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
GZS GZS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nizka nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povečajo povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
dodatne dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
izračuna izračunati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obračunske obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
zmanjšajo zmanjšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
40. 40. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lokacijski lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
komunalo komunala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Režijski režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
obrat obrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stavbnimi stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
grafično grafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
prilogo priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
zbirnega zbiren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
naprav naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
41. 41. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uveljavitev uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odlok odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
objavi objaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
glasilu glasilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Št. št. okrajšava
5 5 glavni števnik; arabski zapis
08 08 glavni števnik; arabski zapis
350 350 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
14 14 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
12.7.2006 12.7.2006 glavni števnik; arabski zapis
Župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rihar Rihar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
r r samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
lokacijskem lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
trgovski trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Spar Spar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhniki Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V3S v3s neuvrščeno
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Kralovše Kralovše samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Mokrice Mokrica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morfološka morfološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enota enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3C 3c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
107 107 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
110 110 glavni števnik; arabski zapis
02 02 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
03 03 glavni števnik; arabski zapis
popr popr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
58 58 glavni števnik; arabski zapis
03ZZK 03zzk glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vrstah vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
njihovih njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, množina svojine
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
86 86 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
Uredbe uredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
gradnjo gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
odmero odmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ur. ur. okrajšava
l l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
117 117 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
74 74 glavni števnik; arabski zapis
05 05 glavni števnik; arabski zapis
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
komunalnem komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
304 304 glavni števnik; arabski zapis
04 04 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
Statuta statut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
99 99 glavni števnik; arabski zapis
99 99 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
00 00 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11.07.2006 11.07.2006 glavni števnik; arabski zapis
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vzdrževalna vzdrževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
objektih objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
napravah naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
enostavnih enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
zavezancem zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dogovorjeno dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poračun poračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
prenosu prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
last last samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavezanca zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Na na predlog; tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
01.06 01.06 glavni števnik; arabski zapis
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovski trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
32.115.955,20 32.115.955,20 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
134.017,51 134.017,51 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
10.262 10.262 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
kolikor kolikor podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
24.746.813,00 24.746.813,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
103.266,62 103.266,62 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
trgovski trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
7.369.142,20 7.369.142,20 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
30.750,89 30.750,89 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
poslovno poslovno splošni prislov; nedoločena stopnja
skladiščni skladiščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
5.762.015,00 5.762.015,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
24.044,47 24.044,47 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
1.824 1.824 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; tožilnik
kolikor kolikor podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zgradil zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
4.398.576,00 4.398.576,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
18.354,93 18.354,93 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
komunalni komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1.363.440,00 1.363.440,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
5.689,53 5.689,53 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
investitor investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
obračunskem obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Strošek strošek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vodovodnega vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kanalizacijskega kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zunaj zunaj predlog; rodilnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
trgovskega trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prenese prenesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
pooblaščenega pooblaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
investitorja investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
trgovskega trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Strošek strošek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
le le členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
investicije investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
78.523.261,00 78.523.261,00 glavni števnik; arabski zapis
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
327.671,76 327.671,76 glavni števnik; arabski zapis
EUR EUR samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklene skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
občino občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
investitorjem investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
poplačevanje poplačevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
predmetnega predmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kanalizacijskega kanalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vodovodnega vodovoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
omrežja omrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
naslova naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pridobljenih pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
komunalnega komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
zavezancev zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
širšega širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celih cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
koledarskih koledarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pretečejo preteči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
januarja januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
sprejemu sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
morebitne morebiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
indeksacije indeksacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odmerne odmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obdločbe obdločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izhodiščni izhodiščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
indeksirajo indeksirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
povprečnim povprečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
letnim leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
indeksom indeks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
objavlja objavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gradbeništvo gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
GZS GZS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nizka nizek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povečajo povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
dodatne dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
izračuna izračunati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obračunske obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
obstoječo obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunalno komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izračuna izračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
kolikor kolikor podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
neto neto splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tlorisnih tlorisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
navedenih naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obračunski obračunski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
odloku odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opremljanja opremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
zmanjšajo zmanjšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
naravnimi naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, orodnik
nesrečami nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidna razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Prometno prometno splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnična tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
idejna idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
višinska višinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
regulacija regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
3.5 3.5 glavni števnik; arabski zapis
VIII. VIII. vrstilni števnik; rimski zapis
NAČRT načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARCELACIJE parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
32. 32. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Mejne mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
opredeljene opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
Gauss Gauss samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kruegerjevem kruegerjev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koordinatnem koordinaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
priloga priloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsega obsegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
12.151 12.151 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ureditveno ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
deli deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P1 p1 neuvrščeno
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
11.185 11.185 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P2 p2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
943 943 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
P3 p3 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
površino površina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
23 23 glavni števnik; arabski zapis
m2 m2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvidni razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kartografskega kartografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskega občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lokacijskega lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obodne oboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
parcelacije parcelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
2.4 2.4 glavni števnik; arabski zapis
33. 33. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javno javno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
ureditvenem ureditven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
IX. IX. vrstilni števnik; rimski zapis
ETAPNOST etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IZVEDBE izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORSKE prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
UREDITVE ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
POGOJI pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ZA za predlog; tožilnik
IZVAJANJE izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
OBČINSKEGA občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
LOKACIJSKEGA lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
NAČRTA načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapnost etapnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Predvidene predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
posege poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvede izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
etapi etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
v v predlog; mestnik
ločenih ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pod pod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nad nad predlog; orodnik
terenom teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pripadajočih pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prometne prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
energetske energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razen razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
etapah etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
servisnih servisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
mirujoči mirujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ali ali priredni veznik
intervencijskih intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
površin površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
komunalnih komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
2699 2699 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2900 2900 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
etapa etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
C C samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
transformatorske transformatorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postaje postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pripadajočih pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
visokonapetostnih visokonapetosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
elektro elektro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vodov vod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
časovno časovno splošni prislov; nedoločena stopnja
soodvisne soodvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razen razen predlog; rodilnik
pogoja pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
pripadajoče pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
komunalne komunalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
pred pred predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
čeprav čeprav podredni veznik
ležijo ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
etape etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
C. C. okrajšava
Druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
območjih območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
etap etapa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
časovno časovno splošni prislov; nedoločena stopnja
soodvisne soodvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar